Matthew 5:39

Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

But I say to you, Do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also.

Matt 5:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: E, K¹, M, S (f25vc1-2), Ω, 8, 9 (f18r), 36 (f32r), 43c (f18v-19r), 65, 72, 438, 439, 500, 501 (f11v), 504, 556, 1203 (f14r-v)

Matt 5:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
εγω δε λεγω ϋμιν μη αντισταθηναι τω πονηρω: αλλ οστις σε ραπιζι ειςπι την δεξιαν σιαγονα στρεψον αυτω και τη- αλλην

Matt 5:39 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην

Matt 5:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
Eγω δε λεγω ϋμειν μη αντιστηναι :τω πονηρω : αλλ οστις σε ραπεισει επι την σιαγονα σου· στρεψον αυτω και την αλλην·

Matt 5:39 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15r
εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω· αλλ οσΤις σε ραπισει͵ επι την δεξιαν σου σιαγονα͵ στρεψον αυτω και την αλλην·

Matt 5:39 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν Δεξιᾶν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῶ καὶ τὴ- ἄλλην·

Matt 5:39 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc1
ἐγὼ δὲ λεγω ϋμῖν, μὴ ἀντηστῆναι τῶ πονηρῶ. Ἀλλ όστης σε ῥαπισει ἐπί την δεξιαν σοῦ σιἀγονα στρεψον αὐτω καὶ τὴν ἄλλην,·

Matt 5:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε ραπιζει εις την δεξιαν σιαγονα στρεψον αυτω ϗ την αλλη-

Matt 5:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
Εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω. Αλλος τις σε ραπισει επι την δεξιαν σου σιαγονα στρεψον αυτω κατιν αλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 1 (12th century)]165v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα· στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: 1, 1582, 2603

Matt 5:39 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν. μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ραπίσει εἰς τὴν δεξιάν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 72 (11th century)]13v
ἐγὼ δὲ, λέγω ὑμῖν. μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ. ἀλλ’ ὅστις σε απίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 109 (1326)]33r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντῑστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ όστις σε ῥαπίσει ἐπῒ τὴν δεξϊὰν σϊαγώνα· στρέψον αὐτῷ ϗ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντϊστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα· στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: 7, 201, 892 (f31v), ℓ339 (f34rc1)

Matt 5:39 [Minuscule 438 (12th century)]27v-28r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν., μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 439 (1159)]16vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· λλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 490 (11th century)]14vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅσCτις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 504 (1033)]20v-21r
ἐγὼ δὲ, λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαΠίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Mart 5:39 [Minuscule 2835 (TA 146) (10th century)]6vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν·….

* next folio 7r : Mt 10:29

Matt 5:39 [Peshitta]
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܦ݂ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ܂

Matt 5:39 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂

Matt 5:39 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܠܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂

Matt 5:39 [Vulgate]
ego autem dico vobis non resistere malo sed si quis te percusserit in dextera maxilla tua praebe illi et alteram

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339? (ii), Majority
(2) υμειν :  D

(3) αντιστηναι : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339? (ii), Majority
(4) αντηστηναι : L
(5) αντισταθηναι : א

(6) ραπισει : Δ, E, K, L, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(7) ραπεισει : D, 13
(8) ραπιση : 3
(9) ραπηση : 505
(10) ραπιζει : B, W, Σ, 33, 700
(11) ραπιζι : א

(12) επι : א¹, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 11 12, 13, 18, 22, 33, 35, 36, 65, 72, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(13) εις : א*, B, W, Σ, 4, 10, 34, 44, 113, 230, 901, 1701

(14) δεξιαν : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(15) OMIT δεξιαν : D

(16) σου σιαγονα : Δ, E, K, L, M, S, Ω, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 24, 28, 29, 36, 37, 40*, 43c, 44, 45, 57, 60, 65, 71, 72, 77, 84, 114, 119, 123, 124, 129, 131, 133, 134, 143, 146, 151, 165, 202, 220, 229, 251, 261, 269, 272, 274, 277, 280, 282, 283, 284, 286c?, 291, 293, 295, 298, 299, 324, 365?, 371, 375, 438, 439, 500, 501, 504, 556, 700, 775, 777, 778, 780, 783, 784, 785, 788, 790, 793, 794, 796, 799, 800, 804, 811c, 1203, 1410, 1415, 1690, 1807, Majoritypartim
(15) σου σιαγωνα : 2, 106, 286*?, 776, 1691
(16) σιαγονα σου : B, D, Vulgate? (dextera maxilla tua)
(17) σιαγονα : א, W, Σ, 1, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 (σιαγωνα?), 21, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 35, 38, 39, 40c, 43*, 46, 56, 58, 76, 83, 86, 113, 116, 117, 118, 120, 125, 127, 128, 137, 140, 146c, 147, 149, 150, 155, 157, 159, 162, 173, 201, 204, 209, 230, 260, 268, 270, 271, 275, 276, 278, 279, 285, 287, 290, 296, 300, 301, 329, 331, 363, 364, 367, 386, 387, 490, 774, 779, 781, 782, 787, 789, 791, 797, 798, 801, 806, 808, 809, 811*, 892, 1582, 1413, 1414, 1418, 1686, 1689, 1692, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 2603, ℓ339, Majoritypartim
(18) σιαγωνα : 109, 273, 346, 388, 505, 795, 803, 901, ℓ339 (ii)
(19) συαγονα : 792

(20) και την αλλην : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(21) και την αλην : ℓ339 (ii)
(22) κατιν αλλην : Δ

 

 

ΛΗ / Ε :

D (f14v|30), E (f15r), K (f22v), L (f11vc1), M (f29vc1), S (f25vc1-2), Δ (f32), Ω (f34c2), 1 (f165v), 3 (p16), 7 (f30v), 9 (f18r), 10 (f16r), 11 (f28r), 12 (p59), 13 (f4vc1), 22 (f1v), 33 (102v), 34 (f29v-30r), 36 (f32r), 44 (f21v), 72 (f13v), 109 (f33r), 113 (f34v), 201 (f18vc1), 438 (f27v-28r), 439 (f16vc2), 490 (f14vc2), 500 (f17v), 501 (f11v), 504 (f20v-21r), 556 (f9v), 700 (f23r), 892 (f31v), 1203 (f14r-v), 1582 (f15v), 1701 (f2v)

ΛΘ :

2603 (f13r|29)

 

Tischendorf Mt 5:39 Tischendorf Mt 5:39

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:39

(a) τὴν δεξιὰν σουσου omitted in Codices Sinaiticus and Washingtonianus is expressed in Peshitta.

(b)σου] is omitted in about 15 cursive MSS. (to which I add, 1 Lamb, and 3 Br. Mus. MSS. and fi Scriv.), and placed after σιαγ. in MSS. B, D, a reading adopted by L. and T. But the authority is insufficient, and external evidence is against the cancelling; for the word was, I suspect, lost by the variation of position, as in very many other passages.
(S. T. Bloomfield, The Greek Testament, With English Notes, Critical, Philological, & Exegetical, vol. 1, 9th edition, p. 37)

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.