Matthew 5:39

Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

But I say to you, Do not resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also.

Matt 5:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: E, K1, M, S (f25vc1-2), Ω, 8, 43c (f18v-19r), 65, 72, 438, 439, 500, 504

Matt 5:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
εγω δε λεγω ϋμιν μη αντισταθηναι τω πονηρω: αλλ οστις σε ραπιζι ειςπι την δεξιαν σιαγονα στρεψον αυτω και τη- αλλην

Matt 5:39 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα σου στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην

Matt 5:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
Eγω δε λεγω ϋμειν μη αντιστηναι :τω πονηρω : αλλ οστις σε ραπεισει επι την σιαγονα σου· στρεψον αυτω και την αλλην·

Matt 5:39 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15r
εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω· αλλ οσΤις σε ραπισει͵ επι την δεξιαν σου σιαγονα͵ στρεψον αυτω και την αλλην·

Matt 5:39 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν Δεξιᾶν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῶ καὶ τὴ- ἄλλην·

Matt 5:39 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc1
ἐγὼ δὲ λεγω ϋμῖν, μὴ ἀντηστῆναι τῶ πονηρῶ. Ἀλλ όστης σε ῥαπισει ἐπί την δεξιαν σοῦ σιἀγονα στρεψον αὐτω καὶ τὴν ἄλλην,·

Matt 5:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω αλλ οστις σε ραπιζει εις την δεξιαν σιαγονα στρεψον αυτω ϗ την αλλη-

Matt 5:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
Εγω δε λεγω υμιν μη αντιστηναι τω πονηρω. Αλλος τις σε ραπισει επι την δεξιαν σου σιαγονα στρεψον αυτω κατιν αλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 1 (12th century)]165v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα· στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: 1, 2603

Matt 5:39 [Minuscule 44 (12th century)]21v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν. μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ραπίσει εἰς τὴν δεξιάν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 72 (11th century)]13v
ἐγὼ δὲ, λέγω ὑμῖν. μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ. ἀλλ’ ὅστις σε απίσει ἐπὶ τὴν δεξιάν σου σιαγόνα. στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 109 (1326)]33r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντῑστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ όστις σε ῥαπίσει ἐπῒ τὴν δεξϊὰν σϊαγώνα· στρέψον αὐτῷ ϗ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 113 (11th century)]34v
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντϊστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα· στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

MSS: 7, 201, 892 (f31v)

Matt 5:39 [Minuscule 438 (12th century)]27v-28r
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν., μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 439 (1159)]16vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· λλ’ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιάν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 490 (11th century)]14vc2
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῶ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅσCτις σε ῥαπίσει ἐπί τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 504 (1033)]20v-21r
ἐγὼ δὲ, λέγω ὑμῖν· μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῶ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαΠίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σου σιαγόνα, στρέψον αὐτῶ καὶ τὴν ἄλλην·

Matt 5:39 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]23r

Matt 5:39 [Peshitta]
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܦ݂ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ܂

Matt 5:39 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂

Matt 5:39 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܠܩܒܠ ܒܝܫܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂

Matt 5:39 [Vulgate]
ego autem dico vobis non resistere malo sed si quis te percusserit in dextera maxilla tua praebe illi et alteram

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(2) υμειν :  D

(3) αντιστηναι : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(4) αντηστηναι : L
(5) αντισταθηναι : א

(6) ραπισει : Δ, E, K, L, M, S, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 892, 2603, Majority
(7) ραπεισει : D, 13
(8) ραπιζει : B, W, 33, 700
(9) ραπιζι : א

(10) επι : א1, E, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 65, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(11) εις : א*, B, W, 44, 113

(12) δεξιαν : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(13) OMIT δεξιαν : D

(14) σου σιαγονα : Δ, E, K, L, M, S, Ω, 8, 13, 43c, 44, 65, 72, 438, 439, 500, 504, 700, Majoritypt
(15) σιαγονα σου : B, D, Vulgate? (dextera maxilla tua)
(16) σιαγονα : א, W, 1, 7, 22, 33, 43*, 113, 201, 490, 892, 2603, Majoritypt
(17) σιαγωνα : 109

(18) και την : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(19) κατιν : Δ

 

ΛΗ / Ε  :

D (f14v|30), E (f15r), K (f22v), L (f11vc1), M (f29vc1), S (f25vc1-2), Δ (f32), Ω (f34c2), 1 (f165v), 7 (f30v), 13 (f4vc1), 22 (f1v), 33 (102v), 44 (f21v), 72 (f13v), 109 (f33r), 113 (f34v), 201 (f18vc1), 438 (f27v-28r), 439 (f16vc2), 490 (f14vc2), 500 (f17v), 504 (f20v-21r), 700 (f23r), 892 (f31v)

 

ΛΘ :

2603 (f13r|29)

 

Tischendorf Mt 5:39 Tischendorf Mt 5:39

A Textual Commentary On Matthew 5:39

(a) τὴν δεξιὰν σουσου omitted in Codices Sinaiticus and Washingtonianus is expressed in Peshitta.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.