Matthew 5:40

καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·

And if anyone wants to sue you for your coat, let him have the cloak also.

Matt 5:40 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Kαὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι, καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον.

MSS: B, E, K, M (f29vc1-2), S, Ω, 1, 3 (p16), 4, 8 (f24vc2-25rc1), 9, 10, 11, 18, 22 (f1v-2r), 34, 35, 36 (f32r-v), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230 (f22vc1), 438, 439, 490, 501 (f11v), 504, 505 (f9r), 556, 700, 901 (f14v), 1203 (f14v), 1582, 1701 (f2v), 2603

Matt 5:40 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβιν αφες τοαυτω και το ϊματιον σου:

Matt 5:40 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ τῷ θέλοντι σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνα σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·

Matt 5:40 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
Kαι ο θελων σοι κριθηναι και τον χειτωνα σου λαβειν αφησεις αυτω και το ειματιον

Matt 5:40 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15r
και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χιτωνα σου λαβειν· αφες αυτω και το Ϊματιον·

Matt 5:40 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι· καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν· ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ϊμάτιον·

Matt 5:40 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc1-2
καὶ τὸ θέλοντί σοι κριθῆναι· καὶ τὸν χειτονα σου λαβεῖν ἄφες αὐτω καὶ τὸ ϊμάτιον.

Matt 5:40 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και τω θελοντι σοι κριθηναι και τον χειτωνα σου λαβειν αφες αυτω και το ϊματιον

Matt 5:40 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
και τον θελοντας οι κριθηναι· και τον χιτωνα σου λαβειν· Αφες αυτω· και το ιματιον·

Matt 5:40 [Minuscule 1 (12th century)]165v
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν· ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι· καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν. ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἰμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 72 (11th century)]13v
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν· ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 109 (1326)]33r
ϗ τῷ θέλοντΐ σοι κριθῆναι καὶ τὸν χϊτῶνά σου λαβεῖν· ἄφες αὐτῶ Ṡ τὸ ἱμάτϊον·

Matt 5:40 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
καὶ τῶ θέλοντί σοι κρϊθῆναι καὶ τὸν χϊτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ῒμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
καὶ τῶ θέλοντί σοι κρϊθῆναι· ϗ τὸν χϊτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 438 (12th century)]28r
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι· καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον·

Matt 5:40 [Minuscule 439 (1159)]16vc2
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτι{ον}·

Matt 5:40 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)17v
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χϊτῶνά λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτϊον.

Matt 5:40 [Minuscule 504 (1033)]21r
καὶ τῶ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῶ καὶ τὸ ἱμάτιον.

Matt 5:40 [Peshitta]
ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂܂

Matt 5:40 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܕܘܢ ܥܡܟ ܘܢܫܩܘܠ ܟܘܬܝܢܟ܂ ܫܒܘܩ ܠܗ ܫܩܠ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ܂

Matt 5:40 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܕܘܢ ܥܡܟ ܘܢܣܒ ܟܘܬܝܢܟ ܫܒܘܩ ܠܗ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ܂

Matt 5:40 [Vulgate]
et ei qui vult tecum iudicio contendere et tunicam tuam tollere remitte ei et pallium

Critical Apparatus :

(1) τω θελοντι : א, B, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) το θελοντι : L
(3) τον θελοντας : Δ
(4) ο θελων : D

(5) χιτωνα : א, B, E, K, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(6) χειτωνα : D, W, 12
(7) χιτονα : 13
(8) χειτονα : L

(9) σου : א, B, D, E, K, L, M, W, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(10) OMIT σου : 500

(11) λαβειν : B, D, E, K, L, M, W, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(12) λαβιν : א

(13) αφες : א, B, E, K, L, M, W, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(14) αφησεις : D

(15) αυτω : א¹, B, D, E, K, L, M, W, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(16) τουτω : 892, א*

(17) το ιματιον : B, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, Majority
(18) το ειματιον : D
(19) το ιματιον σου : א, Σ, ℓ339 (ii), 7, 33, Peshitta, Syriac Curetonian, Syriac Sinaitic
(20) τω ιματιον σου : ℓ339

 

 

Tischendorf Mt 5:40 Tischendorf Mt 5:40

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:40

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.