Matthew 5:41

Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

And whoever forces you to go one mile, go with him two.

* ἀγγᾶρεύω = to press into service

Matt 5:41 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Kαὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

MSS: M, S, Ω, 1, 3 (p16), 7, 8, 9, 11, 12, 18 (f8v), 22, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 700, 892c, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339 (f34rc1-2), ℓ339? (ii) (f207rc1)

Matt 5:41 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι οστις σε εαν ενγαρευση μιλιον εν ῡπαγε μετ αυτου δυο

Matt 5:41 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μείλιον ἓν ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
:και οστις σε αγγαρευσει μειλιον εν ϋπαγε μετ αυτου ετι αλλα δυο

Matt 5:41 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15r
Και οστις σε αγγαρευση μιλιο- εν υπαγε μετ αυτου δυο·

Matt 5:41 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύση μίλιον ἕν· ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο·

MSS: E, K, W, 157 (f32r)

Matt 5:41 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc2
Καὶ οστῆς ἀγγαρεύσει μηλιον ἐν ὑπαγε μετ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και οστις σε ανγαρευση μιλιο- εν υπαγε μετ αυτου δυο

Matt 5:41 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
και οστις εαν αγγερευση μιλιον εν Υπαγε μεταυτου δυο·

Matt 5:41 [Minuscule 1 (12th century)]165v
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν. ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο·

Matt 5:41 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
καὶ ὄστις σε ἀγγαρεύσει μήλιον ἕν, ὕπαγε μετ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 72 (11th century)]13v
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει Μίλιον ἕν. ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 109 (1326)]33r
ϗ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μΐλϊον ἕν, ὕπαγε μετ αὐτοῦ δΰο.

Matt 5:41 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
καὶ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μίλϊον ἕν, ὕπαγε μ{ετ᾽} αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
ϗ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μΐλϊον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 438 (12th century)]28r
καὶ ὅστις Cε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 439 (1159)]16vc2
Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 504 (1033)]21r
καὶ ὅστις Cε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο·

Matt 5:41 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܺܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ܂

Matt 5:41 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܝܠ܂ ܙܠ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܚܪܢܝܢ܂

Matt 5:41 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܕܡܫܚܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܝܠ ܐܙܠ ܥܡܗ ܬܘܒ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪܢܝܢ܂

Matt 5:41 [Vulgate]
et quicumque te angariaverit mille passus vade cum illo alia duo

Critical Apparatus :

(1) σε : B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892c, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(2) σε αν : 33
(3) σε εαν : א , ?*892,
(4) εαν : Δ
(5) OMIT σε : L

(6) αγγαρευσει : B, D, L, M, S, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(7) ανγαρευση : E, K, W, Σ, 13, 33, 157,
(8) αγγερευση : Δ
(9) αγκαρευσει : 4, 901
(10) αγκαρευση : 505
(11) ενγαρευση : א

(12) μιλιον : א, B, E, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339? (ii), Majority
(13) μειλιον : D
(14) μηλιον : L, 10, 13, 44, 505

(15) αυτου δυο : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4 (αυτου β’), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339? (ii), Majority
(16) αυτου ετι αλλα δυο : D

 

 

ΛΘ / Ι :

K (f22v), M (f29vc2), Ω (f34c2), 3 (p16), 7 (f30v), 9 (f18r), 10 (f16r), 11 (f28r-v), 12 (p59), 13 (f4vc1), 22 (f2r), 33 (f102v), 34 (f30r), 36 (f32v), 72 (f13v), 230 (f22vc1), 439 (f16vc2), 500, (f17v), 501 (f11v), 504 (f21r), 556 (f9v), 700 (f23r), 892 (f31v), 1582 (f15v), 1701 (f2v)

 

Tischendorf Mt 5:41 Tischendorf Mt 5:41

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:41

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.