Matthew 5:41

Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

And whoever forces you to go one mile, go with him two.

* ἀγγᾶρεύω = to press into service

Matt 5:41 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Kαὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

MSS: M, S, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892c, 2603

Matt 5:41 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι οστις σε εαν ενγαρευση μιλιον εν ῡπαγε μετ αυτου δυο

Matt 5:41 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μείλιον ἓν ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]14v|30
:και οστις σε αγγαρευσει μειλιον εν ϋπαγε μετ αυτου ετι αλλα δυο

Matt 5:41 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15r
Και οστις σε αγγαρευση μιλιο- εν υπαγε μετ αυτου δυο·

Matt 5:41 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύση μίλιον ἕν· ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο·

MSS: E, K, W

Matt 5:41 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc2
Καὶ οστῆς ἀγγαρεύσει μηλιον ἐν ὑπαγε μετ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και οστις σε ανγαρευση μιλιο- εν υπαγε μετ αυτου δυο

Matt 5:41 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
και οστις εαν αγγερευση μιλιον εν Υπαγε μεταυτου δυο·

Matt 5:41 [Minuscule 1 (12th century)]165v
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν. ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο·

Matt 5:41 [Minuscule 44 (12th century)]21v
καὶ ὄστις σε ἀγγαρεύσει μήλιον ἕν, ὕπαγε μετ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 72 (11th century)](13v) λθ
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει Μίλιον ἕν. ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 109 (1326)]33r
ϗ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μΐλϊον ἕν, ὕπαγε μετ αὐτοῦ δΰο.

Matt 5:41 [Minuscule 113 (11th century)]34v
καὶ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μίλϊον ἕν, ὕπαγε μ{ετ᾽} αὐτοῦ δύο.

* {ετ᾽} = Greek ligature

Matt 5:41 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
ϗ ὅστϊς σε ἀγγαρεύσει μΐλϊον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 438 (12th century)]28r
καὶ ὅστις Cε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 439 (1159)](16vc2)λθ
Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο.

Matt 5:41 [Minuscule 504 (1033)](21r)λθ
καὶ ὅστις Cε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο·

Matt 5:41 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܺܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ܂

Matt 5:41 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܡܢ ܕܐܡܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܝܠ܂ ܙܠ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐܚܪܢܝܢ܂

Matt 5:41 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܕܡܫܚܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܝܠ ܐܙܠ ܥܡܗ ܬܘܒ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪܢܝܢ܂

Matt 5:41 [Vulgate]
et quicumque te angariaverit mille passus vade cum illo alia duo

Critical Apparatus :

(1) σε : B, D, E, K, M, S, W, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892c, 2603, Majority
(2) ADD αν : 33
(2) ADD εαν : א , ?*892,
(3) εαν : Δ
(4) OMIT σε : L

(5) αγγαρευσει : B, D, L, M, S, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(6) ανγαρευση : E, K, W, 13, 33
(7) αγγερευση : Δ
(8) ενγαρευση : א

(9) μιλιον : א, B, E, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(10) μειλιον : D
(11) μηλιον : L, 13, 44

(12) αυτου δυο : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 2603, Majority
(13) αυτου ετι αλλα δυο : D

 

ΛΘ / Ι  :

K (f22v), M (f29vc2), Ω (f34c2), 7 (f30v), 13 (f4vc1), 22 (f2r), 33 (f102v), 500, (f17v), 700 (f23r), 892 (f31v)

 

Tischendorf Mt 5:41 Tischendorf Mt 5:41

 

A Textual Commentary On Matthew 5:41

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.