Matthew 5:42

Tῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς.

Give to the one who asks you, and to the one who wants to borrow from you, do not turn away.

Matt 5:42 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]15
Tῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῇς.

MSS: E, K, M, S, Ω (f34c2-35c1), 1, 3 (p16), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p59), 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501 (f11v), 504, 505 (f9v), 556, 700, 1203, 1582, 1701 (f2v), 2603?

Matt 5:42 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
τω αιτουντι σοιε δος και τον θελοντα απο σου δανισασθαι μη αποστραφης

Matt 5:42 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Tῷ αἰτοῦντι σε δός· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς

Matt 5:42 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
τω αιτουντει σε δοσ και τω θελοντι δανισασθαι : μη αποστραφης

Matt 5:42 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]15v
Τω αιτουντι σε διδου· και το- θελοντα απο σου δανεισασθαι μη αποστραφης·

Matt 5:42 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]22v
τῶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς·

Matt 5:42 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]11vc2
Τω αἰτουντι σε δίδοῦ καὶ τὸν θελοντα απὸ σου δανησασθαι μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
τω αιτουντι σε δος και τον θελοντα απο σου δανισασθαι μη αποστραφης

MSS: W, 13

Matt 5:42 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32
Τω αιτουντι σε διδου και τον θελοντα απο σου δανισασθαι Μη αποστραφης.

Matt 5:42 [Minuscule 1 (12th century)]165v
τῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς·

Matt 5:42 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]21v
τῷ αἰτοῦντί σε Δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι. μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 72 (11th century)]13v-14r
τῶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι. μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 109 (1326)]33r
Τῷ αἰτοῦντί σε δΐδου· ϗ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι. μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]34v
τῶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ Τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφῆς:

Matt 5:42 [Minuscule 201 (1357)]18vc1
Τῶ αἰτοῦντϊ σε, δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 438 (12th century)]28r
τῶ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 439 (1159)]16vc2
τῶ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῆς.

Matt 5:42 [Minuscule 504 (1033)]21r
τῷ αἰτοῦντί σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι, μὴ ἀποστραφῆς·

Matt 5:42 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]34rc2
(Σαββατω μετα την πεντηκοστη)
Εἶπεν ὁ κς· τῶ αἰτοῦντι σε δίδου· καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι μὴ ἀποστραφης·

Matt 5:42  [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]67r
(Σαββατω)
Εἶπεν ὁ κς· τῶ αἰτοῦντι σε δίδου καὶ τὸν θέλοντα ἀπο σοῦ δανείσασθαι μη ἀποστραφης·

Matt 5:42 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܦ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܶܝܘܗ݈ܝ܂

Matt 5:42 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܡܢ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܙܦ ܡܢܟ ܠܐ ܬܟܠܝܘܗܝ܂

Matt 5:42 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܡܢ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܠܡܐܙܦ ܡܢܟ ܠܐ ܬܟܠܝܗܝ܀

Matt 5:42 [Vulgate]
qui petit a te da ei et volenti mutuari a te ne avertaris

Critical Apparatus :

(1) αιτουντι : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) αιτουντει : D
(3) αιτουν : 4

(4) σε : א¹, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(5) σοι : א*
(6) σαι : 4, 901

(7) διδου : E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(8) δος : א, B, D, W, 13, 892

(9) τον θελοντα : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901c, 1203, 1582, 1701, 2603?, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) το θελοντα : 901*
(11) τω θελοντι : D

(12) απο σου : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(13) OMIT απο σου : D

(14) δανεισασθαι : B1, E, K, M, S, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) δανισασθαι : א, B* , D, W, Δ, Σ, 4, 13, ℓ339 (ii),
(16) δανησασθαι : L

(17) αποστραφης : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(18) αποστραφεις : Σ, 230

 

 

ΛΘ / Ι :

Ω (f34c2-35c1), 7 (f30v), 44 (f21v)

 

Tischendorf Mt 5:42 Tischendorf Mt 5:42

 

 

A Textual Commentary On Matthew 5:42

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.