Matthew 6:18

ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

so that you do not appear to men fasting, but to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.

Matt 6:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]18
Ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

MSS: 157 (f34r)

Matt 6:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πηρ σου ο βλεπων ε τω κρυφεαιω αποδωσι σοι

Matt 6:18 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ὅπως μὴ φανῇς νηστεύων τοῖς ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατὴρ σου ο βλεπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (Do5) (5th century)]
Ϊνα μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφια και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι

Matt 6:18 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17v
οπως μη φανης· τοις ανοις νηστευων͵ αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· ϗ ο πηρ σου ο βλεπωεν τω κρυπτω αποδωσ ει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]1v2
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων· αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· κὰι ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω· αποδωσει σοι·

Matt 6:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ. ἀποδώσει σοι·

MSS: G, K, M (f31r-v), S, Φ, Ω (f38c1-2), 7, 13 (f5vc1-2), 33 (f103r), 43, 44, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203, 2121, 2603

Matt 6:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσι σοι·

Matt 6:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]34
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων· Αλλα τω πρι σουτω εν τω κρυπτω· Και ο πηρ ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:18 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
οπως μη φανης τοις ανοις νησΤευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπΤω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπΤω αποδωσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 1 (12th century)]166r
ὅπως μὴ φανῇς τ{οῖς} ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τ{ῶ} κρυφαίω· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίω͵ ἀποδώσει σοι·

* {οῖς} | {ῶ} = Greek ligature

MSS: 1, 1582 (f17v)

Matt 6:18 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]26rc1-2
ὅπως μὴ φανοῖς τοῖς ἀνοις νηστεύων, ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ, καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 22 (Grec 72) (Codex Colbertinus 2467) (12th century)]3v
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνοις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πρί σου <τῶ ἐν> τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πήρ σου ο βλεπων ἐν τῷ κρυφαίῳ, ἀποδώσει σοι:

Matt 6:18 [Minuscule 44 (12th century)]23r-23v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῷ πρὶσου τῶ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 109 (1326)]34v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύω-, ἀλλὰ τῷ πρι σου τῷ ἐν τῷ κρϋπτῶ, καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρϋπτῷ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20rc2
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρϋπτῶ· καὶ ὁ πήρ σȣ ὁ βλέπων ἐν τῶ κρϋπτῶ, ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 439 (1159)]18rc2
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοίς νηστεύων, ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]23r
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (von Soden Θε34) (10 Sep 1337)]31r
ρω·

* Lacunae Matthew 1:1-6:18

Matt 6:18 [Minuscule 2121 (11th century)]1r-1v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂܂

Matt 6:18 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂܂

Matt 6:18 [Vulgate]
ne videaris hominibus ieiunans sed Patri tuo qui est in abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi

Critical Apparatus :

(1) οπως : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(2) ινα : D

(3) φανης : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(4) φανεις : L
(5) φανοις : 8, 500*?

(6) τοις ανθρωποις νηστευων : א, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(7) νηστευων τοις ανθρωποις : B

(8) κρυπτω : E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 13, 18, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(9) κρυφαιω : א, B, 1, 22, 1582
(10) κρυφια : D

(11) πατηρ σου : א1, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(12) OMIT σου : א*, Δ

(13) κρυπτω : E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 13, 18, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority
(14) κρυφαιω : א1, B, D, 1, 22, 1582
(15) κρυφεω : א*
(16) ADD αυτος : W

(17) αποδωσει : B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, Majority
(18) αποδωσι : א, W
(19) αποδωση : Σ
(20) αποδοσει : ℓ339

(21) εν τω φανερω : E, Δ, 157, 686?
(22) OMIT εν τω φανερω : א, B, D, G, K, L, M, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 18, 22, 33, 43, 44, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority, Peshitta, Syriac Curetonian, Vulgate

 

 

Tischendorf Mt 6:18 Tischendorf Mt 6:18

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:18

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.