Matthew 6:18

ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.

so that you do not appear to men fasting, but to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.

Matt 6:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]18
Ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

MSS: 9 (f20r), 157 (f34r)

Matt 6:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυφαιω και ο πηρ σου ο βλεπων ε τω κρυφεαιω αποδωσι σοι

Matt 6:18 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ὅπως μὴ φανῇς νηστεύων τοῖς ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ πατρὶ σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατὴρ σου ο βλεπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (Do5) (5th century)]
Ϊνα μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν τω κρυφια και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι

Matt 6:18 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]17v
οπως μη φανης· τοις ανοις νηστευων͵ αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· ϗ ο πηρ σου ο βλεπωεν τω κρυπτω αποδωσ ει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]1v2
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων· αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω· κὰι ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω· αποδωσει σοι·

Matt 6:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]24v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ. ἀποδώσει σοι·

MSS: G, K, M (f31r-v), S, Φ, Ω (f38c1-2), 3 (p19), 7, 10 (f17v), 11 (f31v-32r), 12 (p63), 13 (f5vc1-2), 33 (f103r), 34 (f33v), 35 (f7r), 36 (f36v), 43, 44, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 504, 700, 892, 1203, 2121, 2603

Matt 6:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
οπως μη φανης τοις ανθρωποις νηστευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπτω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπτω αυτος αποδωσι σοι·

Matt 6:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]34
οπως μη φανης τοις ανοις νηστευων· Αλλα τω πρι σουτω εν τω κρυπτω· Και ο πηρ ο βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι εν τω φανερω·

Matt 6:18 [Codex Purpureus Beratinus (Φ043) (6th century)]
οπως μη φανης τοις ανοις νησΤευων αλλα τω πρι σου τω εν τω κρυπΤω και ο πηρ σου ο βλεπων εν τω κρυπΤω αποδωσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 1 (12th century)]166r
ὅπως μὴ φανῇς τ{οῖς} ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τ{ῶ} κρυφαίω· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίω͵ ἀποδώσει σοι·

* {οῖς} | {ῶ} = Greek ligature

MSS: 1, 1582 (f17v)

Matt 6:18 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]26rc1-2
ὅπως μὴ φανοῖς τοῖς ἀνοις νηστεύων, ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ, καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 22 (Grec 72) (Codex Colbertinus 2467) (12th century)]3v
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνοις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πρί σου <τῶ ἐν> τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πήρ σου ο βλεπων ἐν τῷ κρυφαίῳ, ἀποδώσει σοι:

Matt 6:18 [Minuscule 44 (12th century)]23r-23v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῷ πρὶσου τῶ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 109 (1326)]34v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύω-, ἀλλὰ τῷ πρι σου τῷ ἐν τῷ κρϋπτῶ, καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρϋπτῷ ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]20rc2
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρϋπτῶ· καὶ ὁ πήρ σȣ ὁ βλέπων ἐν τῶ κρϋπτῶ, ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 439 (1159)]18rc2
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοίς νηστεύων, ἀλλὰ τῶ πρί σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]23r
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων· ἀλλὰ τῶ πρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, ἀποδώσει σοι.

Matt 6:18 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (von Soden Θε34) (10 Sep 1337)]31r
ρω·

* Lacunae Matthew 1:1-6:18

Matt 6:18 [Minuscule 2121 (11th century)]1r-1v
ὅπως μὴ φανῆς τοῖς ἀνοις νηστεύων. ἀλλὰ τῶ πρι σου τῶ ἐν τῶ κρυπτῶ· καὶ ὁ πηρ σου ὁ βλέπων ἐν τῶ κρυπτῶ, ἀποδώσει σοι·

Matt 6:18 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂܂

Matt 6:18 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂܂

Matt 6:18 [Vulgate]
ne videaris hominibus ieiunans sed Patri tuo qui est in abscondito et Pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi

Critical Apparatus :

(1) οπως : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835 , ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ινα : D

(3) φανης : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901c, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, Majority
(4) φανεις : L, 901*, ℓ1086
(5) φανοις : 8, 500*?

(6) τοις ανθρωποις νηστευων : א, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) νηστευων τοις ανθρωποις : B

(8) κρυπτω (i) : E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) κρυφαιω : א, B, 1, 22, 1582
(10) κρυφια : D

(11) πατηρ σου : א¹, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) OMIT σου (ii) : א*, Δ

(13) κρυπτω (ii) : E, G, K, L, M, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1701, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) κριπτω : 2835
(15) κρυφαιω : א¹, B, D, 1, 22, 1582
(16) κρυφεω : א*
(17) ADD αυτος : W

(18) αποδωσει : B, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, 2835, ℓ1, ℓ1086, Majority
(19) αποδωσι : א, W
(20) αποδωση : Σ
(21) αποδοσει : ℓ339

(22) εν τω φανερω : E, Δ, 9, 157, 686?, 901, 2835, ℓ1086
(23) OMIT εν τω φανερω : א, B, D, G, K, L, M, S, W, Σ, Φ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 504, 556, 700, 892, 1203, 1582, 1701, 2121, 2603, ℓ1, ℓ339, Majority, Peshitta, Syriac Curetonian, Vulgate

 

 

Tischendorf Mt 6:18 Tischendorf Mt 6:18

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:18

(a) That I have not stated too strongly this unwillingness to surrender subjective feelings even when absolute evidence compels, is shown, I think, by Mr. Scrivener’s note on St. Matthew vi. 18 : ἐν τῷ φανερῷ ‘openly,’ is found in all Eng. in Beza and Castalio ; but is omitted by Syr. Vulg. and Campbell, I FEAR correctly,” etc. Why should there be any FEAR in simply following evidence? for TRUTH, the truth of God’s Scripture in its own proper words, is that which has alone on these questions to be upheld.
The following sentence of PORSON (Letters to Travis, pp. 149, 150) is well worthy of attention : “Perhaps you think it an affected and absurd idea that a marginal note can ever creep into the text ; yet I hope you are not so ignorant as not to know that this has actually happened, not merely in hundreds or thousands, but in millions of places. Natura (says Daillé) ita comparatum est, ut auctorum probatorum libros plerique omnes amplos quam breves malint : verentes scilicet, ne quid sibi desit, quod auctoris vel sit vel esse dicatur. To the same purpose Bengelius, Non facile pro superfluo aliquid hodie habent complures docti viri (he might have added, omnesque indocti), eademque mente plerique quondam librarii fuere. From this known propensity of transcribers to turn everything into text which they found written in the margin of their MSS., or between the lines, so many interpolations have proceeded, that at present the surest canon of criticism is, Præferatur lectio brevior.”
(S.P. Tregelles, An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, p. 184)

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.