Matthew 6:2

Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Therefore, when you give alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be honored by men. Amen I say to you, they have received their reward.

Matt 6:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]16
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

MSS: S, Ω, 1, 3 (p17), 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36 (f33v), 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 501 (f12r), 504, 700, 1203, 1582 (f16r-v), 1701 (f3r), 2603 (f13v-14r|30-31)

Matt 6:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oταν ουν ποιησε̣ι̣ς̣ ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι ϋποκριται ποιουσιν εν τες συναγωγες και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσι υπο των ανων αμην αμην λεγω υμιν απεχουσι- τον μισθον αυτω-

Matt 6:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην μὴ σαλπισῇς ἔμπροσθεν σου, ὥσπερ οὶ ὑποκριταὶ ποιοῦσι ἐν ταῖς συναγωγαῖς ϗ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τ ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν

Matt 6:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Oταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης ενπροσθεν σου ωσπερ’ οι ϋποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις · και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν ϋπο των ανθρωπων αμην λεγω ϋμειν απεχουσιν τον μισθον αυτων

Matt 6:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]16r-v
οταν ουν ποιης ελεημοσυνην· μη σαλπισης εμπροσθεν σου· ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν͵ εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις͵ οπως δοξασθωσιν υπο των ανων· αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθο- αυτων·

Matt 6:2 [Codex Cyprius (K017) (Grec 63) (9th century)]23r-v
ὅτἂν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην· μὴ σαλπήσις ἔμπροσθέν σου· ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν· ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις· ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν·

Matt 6:2 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]12rc2
Ὅταν οὖν ποιἐις ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπήσης ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν τες συναγωγαῖς, καὶ ἐν τες ρύμες, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων. ἀμὴν λέγω ὑμιν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν,·

Matt 6:2 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]30rc2
ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπήσης ἔμπροσθέν σου· ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν· ἐν ταῖς συναγωγαῖς· καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις· ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἀπέχουσι τὸν μϊσθὸν αὐτῶν·

Matt 6:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι ϋποκριτε ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσι ϋπο των ανθρωπων· αμην λεγω ϋμι- απεχουσιν τον μισθον αυτων·

Matt 6:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]32-33
Οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν εν ταις συναγωγαις και εν ρυμαις. Οπως δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων Αμην λεγω υμιν· απεχουσιν τον μισθον αυτων

Matt 6:2 [Minuscule 1 (12th century)]165v
ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην· μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις· ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν·

Matt 6:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]22r-v
ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην· μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν· ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις. ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων· ἀμὴν λέγω ὑμῖ- ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Minuscule 65 (MS 5776) 11th century)]16v
Ὅταν οὖν ποι()ῆς ἐλεημοσύνην· μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σȣ ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸ- αὐτῶν·

Matt 6:2 [Minuscule 72 (11th century)]14v
ὅταν οὖν ποιῆς λεημοσύνην. μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων, ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]33v
ὅταν οὖν ποιεῖς ἐλεημοσύνη- μὴ σαλπΐσης ἔμπροσθέν σου· ὥσπερ οἱ ὑποκρϊταὶ ποιοῦσϊν ἐν ταῖς σϋναγωγαῖς ϗ ἐν ταῖς ῥύμαις ὅπως δοξασθῶσϊν ὑπὸ τῶν ἀνων. ἀμὴν λέγω ὑμῖ- ἀπέχουσϊ τὸν μϊσθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Minuscule 113 (Harley MS 1810) (11th century)]35r
ὅτ{αν} οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην· μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου· ὥσπερ οἱ ὑποκρϊταὶ ποιοῦσϊν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις.
ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνών· ἀμὴν λέγω ὑμῗνʹ ἀπέχȣσι τὸν μϊσθὸν αὐτ{ῶν}·

* different ink   |   ȣ = ου   |   {ῶν} = Greek ligature

* Part of Mt 6:2 & Mt 6:3, Mt 6:4, and part of Mt 6:5 were omitted due scribe skipping from ὅπως in Mt 6:2 to ὅπως in Mt 6:5.

Matt 6:2 [Minuscule 201 (1357)]19rc1-2
ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκρϊταὶ ποιοῦσϊν ἐν ταῖς σϋναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥΰμαις. ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μϊσθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Minuscule 438 (12th century)]29r
ὅταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου· ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις. ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνών· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μϊσθὸν αὐτῶν·

Matt 6:2 [Minuscule 439 (1159)]17rc2
ταν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσ{ης} ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις. ὅπ{ως} δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Minuscule 504 (Add MS 17470) (1033)]21v
ὅτἂν οὖν ποιῆς ἐλεημοσύνην· Μὴ σαλπίσης ἔμπροσθέν σου ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

Matt 6:2 [Peshitta]
ܚܽܘܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 6:2 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ܂ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣ̈ܒܝ ܒܐ̈ܦܐ ܒ̈ܟܢܘܫܬܐ ܘܒܫ̈ܘܩܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ܂

Matt 6:2 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢܬ ܙܕܩܬܐ ܠܐ ܬܩܪܐ ܩܪܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܕܥܒܕܝܢ ܢܣܒܝܢ ܒܐ̈ܦܐ ܒܟܢܘܫ̈ܬܐ܂ ܘܒܫܩܩܐ܂ ܕܢܫܬܒܚܘܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܡܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܩܒܠܘ ܐܓܪܗܘܢ܂

Matt 6:2 [Vulgate]
cum ergo facies elemosynam noli tuba canere ante te sicut hypocritae faciunt in synagogis et in vicis ut honorificentur ab hominibus amen dico vobis receperunt mercedem suam

Critical Apparatus :

(1) ποιης : א¹, B, D, E, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 113, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901c, 1203, 1582, 1701, 2603, Majority 
(2) ποιεις : L, Σ, 4, 9, 13, 33, 109, 230, 901*, ℓ339, ℓ1086
(3) ποιησεις : א*

(4) ελεημοσυνην : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) ελεημοσυνη : 33

(6) σαλπισης : א, B, D, E, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901?, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority 
(7) σαλπησις : K
(8) σαλπησης : L, M
(9) σαλπισεις : 4

(10) εμπροσθεν : א, B, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority 
(11) ενπροσθεν : D
(12) εμπροσθε : 9

(13) υποκριται : א, B, D, E, K, L, M, S, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority 
(14) υποκριτε : W, 13

(15) ποιουσιν : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) ποισιν : 892

(17) ταις συναγωγαις : B, D, E, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority 
(18) τες συναγωγαις : L
(19) τες συναγωγες : א
(20) ταις γονιαις : ℓ1086

(21) ταις ρυμαις : א, B, D, E, K, M, S, W, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority
(22) τες ρυμες : L
(23) OMIT ταις : Δ
(24) ADD της πολεως : 157

(25) αμην : B, D, E, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 556, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ1086, Majority 
(26) αμην αμην : 13, א
(27) αμην γαρ : 505

(28) απεχουσι : M, S, Ω, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 65, 72, 109, 113, 201, 438, 439, 490, 500, 501, 504, 505, 700, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2603?, ℓ339, ℓ1086
(29) απεχουσιν : א, B, D, E, K, L, W, Δ, Σ, 33,
(30) οτι απεχουσι : 157, 230, 556,

 

 

Tischendorf Mt 6:2

Tischendorf Mt 6:2

 

 

A Textual Commentary On Matthew 6:2

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.