Matthew 7:14

Τί στενὴ ἡ πύλη· καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν· καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

How narrow is the gate and narrower is the way that leads to life, and very few are those who find it!

Matt 7:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]21
Ὅτί στενὴ ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸςἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

MSS: 1, 157 (f36v)

Matt 7:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oτι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην :

Matt 7:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Oτι δε στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Matt 7:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην·

Matt 7:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]20v
τι στενη Η πυλη͵ και τεθλιμμενη η οδος͵ η απαγουσα εις την ζωην· και ολιγοι εισιν͵ οι ευρισκοντες αυτην·

Μαtt 7:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]4rc1
Τι στενη η πυλη· και τεθλιμμένη η οδὸς· η απαγουσα εις τὴν ζωην· κὰι ὸλίγοι εισὶν οι ευρισκοντες αυτην·

MSS: C, E, G, N, O (f1v-2r), Δ, Σ, Φ, 4, 7, 8 (f27vc1-2), 9, 10, 11, 12, 18 (f10br), 22, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230 (f25rc1-2), 438, 439, 490, 500, 556, 866 (f11v), 892c, 1582 (f19v), 1701 (f6v), 2835 (f16v-17r)

Matt 7:14 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]26r
Τί στενὴ υ πύλη· καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς· ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν· καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν·

Matt 7:14 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

Matt 7:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η οδος η απαγουσα εις την ζωην και ολειγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

Matt 7:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]36-37
Τι στενη ·η· πυλη και τεθλιμμενη η· οδος η απαγουσα· εις την· ζωην και· ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην

Matt 7:14 [Minuscule 1 (12th century)]167r
ὅτί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς. ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν. Καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντ{ες} αὐτήν·

Matt 7:14 [Minuscule 44 (12th century)]25r
τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἠ ὁδ{ὸς} ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν. καὶ ὁλίγοι εἰσὶν οἱ εὐρίσκοντες αὐτήν.

Matt 7:14 [Minuscule 109 (Add MS 5117) (1326)]36r
τί στενὴ ἡ πΰλη· ϗ τεθλημμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν· ϗ ὀλίγοι εἰσῒν οἱ εὑρΐσκοντες αὐτήν·

MSS: Ω (f42c1), 109

Matt 7:14 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]20rc1
τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν· καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Matt 7:14 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]27r
<ο>τί στενὴ ἡ πύλη· καὶ τεθλ/η/<+ιμ>μέηνη ἡ ὁδὸς ἡ ἀποφέρουσα εἰς τὴν ζωήν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

Matt 7:14 [Peshitta]
ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܳܗ܂

Matt 7:14 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܐ ܐܠܝܨ ܬܪܥܐ ܘܩܛܝܢܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܒܠܐ ܠܚ̈ܝܐ܂ ܘܙ̈ܥܘܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܗܿ܀

Matt 7:14 [Vulgate]
quam angusta porta et arta via quae ducit ad vitam et pauci sunt qui inveniunt eam

Critical Apparatus :

(1) οτι : א*, B, 1, 157, 700c,
(2) τι : א¹, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700*, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܡܐ), Syriac Curetonian (ܡܐ), Vulgate (quam)
(3) ADD δε : B

(4) η πυλη : א, B, C, E, G, L, S, N, O, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) υ πυλη : K
(6) η ποιλη : M

(7) τεθλιμμενη : א, B, C, E, G, K, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700c, 866, 892, 1582, 1701, 2835, Majority, John Chrysostom
(8) τεθλημμενη : L, Ω, 13, 109, 901, ℓ339, ℓ1086
(9) τεθλημενη : 700*

(10) η οδος : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) OMIT η οδος : S

(12) απαγουσα : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) αποφερουσα : 700

(14) ολιγοι : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, John Chrysostom
(15) ολειγοι : W

(16) εισιν : א, B, C, E, G, K, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) εισι : L

 

 

Early Church Fathers

(1) John Chrysostom (Προς Τους Πολεμουντας Τοις ἐπὶ τὸ μονάζειν ἐνάγουσιν, edited by Bernard de Montfaucon, Vol. 1, p68)
ἡ πύλη, καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.

 

Tischendorf Mt 7:14 Tischendorf Mt 7:14

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:14

(a) Ὅτι or τί? The scribe of Codex Sinaiticus originally wrote ὅτι. But he (or someone else) cancelled ὅ later to make it τί. The majority of the MSS read τί, and this is also the reading of the most ancient versions. Ludolf Küster would trace τί to error of scribes employed on the Latin copies of the Old Latin versions, from which it was, he thinks, introduced into those pretty many Greek MSS, which, even before the age of Jerome, were all “exemplaria Latine castigata.” But it does not furnish us with a right key to unlock the difficulty here since that τί was more ancient than the age of the Old Latin version is plain from its having place in the Peshitta and Syriac Curetonian versions. Henry Alford pronounces that τί was first ‘a clerical error, and then retained, as it was imagined that it might mean quam.‘  

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.