Matthew 7:13

Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς.

Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who enter through it.

Matt 7:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]21
Εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς.

MSS: G, M, S (f29rc1), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 109, 201, 438, 439, 490, 500, 556 (f12r-v), 700, 866 (f11r-v), 901 (f17r), 1203, 1701

Matt 7:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις τη απωλιαν και πολλοι οι εισερχομενοι δι αυτης

Matt 7:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης · ὅτι πλατεῖα καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς

Matt 7:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Eισελθατε δια της στενης πυλης· οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν· και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης·

Matt 7:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]20v
Εισελθεταει δια της στενης πυλης· οτι πλατεια η πυλη· και ευρυχωρος η οδος͵ η απαγουσα εις την αποωλειαν· και πολλοι εισιν͵ οι εισερχομενοι δι αυτης·

Μαtt 7:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]4rc1
εισελθετε δια της στενης πυλης· οτι πλατεια η πυλη· και ευρυχωρος η οδος· η απαγουσα εις την απωλειαν· καὶ πολλοί εισιν· οι εισερχομενοι δι αυτης·

Matt 7:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]26r
εἰσέλθεΤε διὰ τῆς στενης πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη· καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς· ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπόλειαν· καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Matt 7:13 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν. και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης·

Matt 7:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Εισελθατε δια της στενης πυλης οτι πλατια η πυλη και ευρυχωρος η οδος η απαγουσα εις την απωλειαν και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι αυτης

Matt 7:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]36
Εισελθατε δια· της· στενης πυλης· Οτι πλατεια· η· πυλη και ευρυχωρος· η· οδος· η· απαγουσα· εις την απωλειαν· και πολλοι εισιν· οι· εισερχομενοι διαυτης·

Matt 7:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]42c1
εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης, ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχορες ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι ἀὐτῆς·

*   εὐρύχορες or εὐρύχορος?

Matt 7:13 [Minuscule 1 (12th century)]167r
εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεια ἡ πύλη· καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάΓουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσπορευόμενοι δι’ αὐτῆς·

MSS: 1, 22, 892, 1582 (f19v)

Matt 7:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]25r
εἰσέλθετε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς. ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπόλειαν· καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·

Matt 7:13 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]19vc2-20rc1
εἰσέλθετε Διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι ἀὐτῆς·

Matt 7:13 [Minuscule 686 (Add MS 5468) (1337)]32v
εἰσέλθετε διὰ Τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρίχωρος ἠ ὀδὸς· ἠ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπόλειαν· καὶ πολλοὶ εἰσὶν οἱ εἰσερχόμενοι δι αὐτοῖς·

Matt 7:13 [Peshitta]
ܥܽܘܠܘ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܗ܂

Matt 7:13 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܥܘܠܘ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܦܬܐ ܬܪܥܐ ܘܪܘܝܚܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܒܠܐ ܠܐܒܕܢܐ܂ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܐܢܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܒܗܿ܂

Matt 7:13 [Vulgate]
intrate per angustam portam quia lata porta et spatiosa via quae ducit ad perditionem et multi sunt qui intrant per eam

Critical Apparatus :

(1) εισελθετε : E, G, K, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εισελθατε : א, B, C, L, N, O, W, Δ, Σ, Φ, 13, 157,
(3) εισελθετε δε : 2835

(4) πλατεια : B, C, E, G, K, M, O, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) πλατια : א, N, W, Φ
(6) πλατηα : L

(7) η πυλη : א¹, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta
(8) OMIT η πυλη : א*, B

(9) ευρυχωρος : א, B, C, E, G, K, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ1086
(10) ευριχωρος : 686
(11) ευρυχορος : 4, 13, 230, ℓ339
(12) ευριχορος : L
(13) ευρυχορες : Ω

(14) απωλειαν : B, C, E¹, G, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 43, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(15) απωλιαν : א, O, Σ, Φ,
(16) απολειαν : E*, K, L, 44, 686, ℓ1086

(17) εισιν : B, C, E, G, K, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) εισι : L
(19) OMIT εισιν : א

(20) εισερχομενοι : א, B, C, E, G, K, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 686, 700, 866, 901, 1203, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(21) ερχομενοι : L, ℓ1086
(22) εισπορευομενοι : 1, 22, 157, 892, 1582

(23) δι αυτης : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1203, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(24) δι αυτοις : 686
(25) εις αυτην : 157

 

 

ΝΕ / Ε :

K (f26r), L (f15rc2), M (f33r), S (f29rc1), Ω (f42c1), 4 (f16r), 7 (f33r), 9 (f22r), 10 (f19v), 11 (f35v), 12 (p67), 13 (f6vc2), 22 (f5v), 34 (f37v-38r), 36 (f41r), 44 (f25r), 157 (f36v), 230 (f25rc1), 438 (f34r), 439 (f19vc2-20rc1), 500 (f21r), 556 (f12r-v), 700 (f27r), 1203 (f17r), 1582 (f19v), 1701 (f6v), 2835 (f16vc2)

ΝϚ / Ε :

892 (f36r)

 

 

Tischendorf Mt 7:13 Tischendorf Mt 7:13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:13

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.