Matthew 7:16

Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

By their fruits you will know them. Are grapes gathered from thorns, or figs from thistles?

Matt 7:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]21
Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

MSS: G, K, M, Δ, Φ, Ω, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500 (f21r-v), 556 (f12v), 700, 866 (f11v), 901 (f17r), 1701 (f6v), 2835 (f17rc1), ℓ339 (f35vc1)

Matt 7:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aπο των καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους : μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλας η απο τριβολων συκα

MSS: א, B, 1, 22, 892

Matt 7:16 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Aπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα

Matt 7:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθαι αυτους· μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα·

Matt 7:16 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]20v
απο των καρπων αυτων͵ επιγνωσεσθαι αυτους· μητι συλλεΓουσιν απο ακανθων σταφυλην. η απο τριβολων συκα·

Μαtt 7:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]4rc2
απο των καρπων αυτων· επιγνωσεσθε αυτους· Μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην· η απο τριβολων συκα·

Matt 7:16 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]26v
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν· ἢ ἀπο τριβόλων σῦκα.

Matt 7:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
απο των καρπων αυτων επιγνωσεσθαι αυτους μητι συλλεγουσιν απο ακανθων σταφυλην η απο τριβολων συκα

Matt 7:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]37
Απο· των· καρπων αυτων· επιγνωσεσθε αυτους· Μητι· συλλεγουσιν· απο· ακανθων σταφυλην· η· απο τριβολων συκα

Matt 7:16 [Minuscule 1 (Codex Basilensis A. N. IV. 2) (12th century)]167r-v
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς· Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς. ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

MSS: 1, 1582 (f19v-20r)

Matt 7:16 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]25r
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. Μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν. ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

Matt 7:16 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]20rc1
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι Cυλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν, ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;

Matt 7:16 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܦܐ̈ܪܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܬܫܬܘܕܥܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܠܩܛܝܢ ܡܢ ܟܘܒ̈ܐ ܥ̈ܢܒܐ܂ ܐܦܠܐ ܬܐ̈ܢܐ ܡܢ ܕܪ̈ܕܪܐ܂

Matt 7:16 [Peshitta]
ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܐ ܠܳܩܛܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܥܶܢܒ݁ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܬ݁ܺܐܢܶܐ܂

Matt 7:16 [Vulgate]
a fructibus eorum cognoscetis eos numquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis ficus

Critical Apparatus :

(1) καρπων : א, B, C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) καρπον : L

(3) επιγνωσεσθε : א, B, G, K, M, S, Δ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) επιγνωσεσθαι : C, E, O, W, Σ, 13
(5) επεγνωσεσθε : L

(6) μητι : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) μη τινες : 13

(8) συλλεγουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(9) συλεγουσιν : 4, ℓ1086

(10) ακανθων : א, B, C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) ακανθως : L

(12) σταφυλην : C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) σταφυλιν : L
(14) σταφυλας : א, B, 1, 4, 22, 892, 1582

(15) τριβολων : א, B, C, E, G, K, L, M, O, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4*, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 866, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) α τριβολων : S, 4c

 

 

ΝΖ / Ε :

K (f26v), L (f15rc2-vc1), M (f33vc1), S (f29rc1-2), Ω (f42c2), 4 (f16r), 7 (f33r), 9 (f22r), 10 (f20r), 11 (f36r), 12 (p68), 22 (f5v), 34 (f38v), 36 (f41v), 44 (f25r), 230, (f25rc2) 438 (f34v), 439 (f20rc1), 500 (f21r-v), 556 (f12v), 700 (f27r), 1582 (f19v-20r), 1701 (f6v), 2835 (f17rc1)

ΝΗ / Ε :

892 (f36v)

 

Tischendorf Mt 7:16 Tischendorf Mt 7:16

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:16

(a) Tischendorf quotes Peshitta for σταφυλάς in Codices Vaticanus and Sinaiticus, but according to G.H. Gwilliam, the evidence is doubtful, for the plural ܥܢܒܐ may represent the collective force, which σταφυλὴ often has, see Grimm’s (Thayer) and Bloomfield’s Lexicon to the Greek Testament. According to Bloomfield, the reading σταφυλάς was probably from the Itala and Vulgate versions. The singular σταφυλὴν is used for the plural – as in Isa 5:2. It was possibly an Alexandrian Greek idiom.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.