Matthew 7:19

Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.

Matt 7:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]21-22
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

MSS: א, Β, C, E, G, K, M (f33vc2), O (f2v), S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f6r), 34 (f38v-39r), 36 (f41v), 43, 44, 109, 438 (f34v-35r), 439, 490, 556, 700, 892, 1582, 1701 (f7r), 2835 (f17rc1-2), ℓ339, ℓ1086 (f272rc2)

Matt 7:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Matt 7:19 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Πὰν δε-δρον μὴ ποιοῦν καρπο- καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται

Matt 7:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται·

Matt 7:19 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]21r
Παν δενδρον͵ μη ποιουν καρπον καλον͵ εκκοπτεται ϗ εις πυρ βαλλεται·

Μαtt 7:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]4r-v
Παν δένδρον· μη ποιουν καρπὸν καλον· εκκόπτεται· κὰι εις πυρ βάλλεται·

Matt 7:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]26v
πᾶν δένδρον· μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται· καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 7:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Παν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται

Matt 7:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]37
Παν· δενδρον· μη· ποιουν· καρπον καλον· εκκοπτεται και εις· πυρ βαλλεται·

Matt 7:19 [Minuscule 1 (Codex Basilensis A. N. IV. 2) (12th century)]167v
πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 7:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]25v|ΝΗ
πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν· ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 7:19 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1351)]22rc2-vc1
πᾶν οὖν δένΔρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.

MSS: Φ, 7, 13, 33, 157 (f37r), 201, 1582c (f20r)

Matt 7:19 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]20rc2
Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται·

Matt 7:19 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]21v
πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπ{ὸν} καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλετε·

Matt 7:19 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ܂

Matt 7:19 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܥܒܕ܂ ܡܬܦܣܩ ܘܒܢܘܪܐ ܢܦܠ܂

Matt 7:19 [Vulgate]
omnis arbor quae non facit fructum bonum exciditur et in ignem mittitur

Critical Apparatus :

(1) παν : א, B, C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086
(2) ADD ουν : L, Φ, 7, 13, 18, 33, 35, 157, 201, 901, 1582c

(3) εκκοπτεται : א, B, C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086
(4) εκκοπτετε : L

(5) βαλλεται : א, B, C, E, G, K, M, O, S, W, Δ, Σ, Φ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 109, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500c?, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086
(6) βαλλετε : L, 500*

 

 

MSS:

(i) 230 (f25rc2) : ποιοῦν <καρπὸν> καλὸν

 

 

Tischendorf Mt 7:19 Tischendorf Mt 7:19

 

 

A Textual Commentary On Matthew 7:19

(a) According to G.H. Gwilliam, Peshitta has πᾶν as the Majority text, but ουν is added by some Greek MSS and the Syriac Curetonian.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.