Matthew 9:6

Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας· τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, “Arise, take up your bed, and go back to your house.”

Matt 9:6 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας· (τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ) Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.

MSS: E, K, N, S, Ω, 1, 7, 8, 11 (f43r-v), 12 (p75), 22 (f13r-v), 34 (f46r), 35 (f26r-v), 43, 44, 115, 157, 201, 438c (f40r-v), 439, 490, 500, 556, 700, 1582 (f23v-24r), 1701 (f10v), 2835 (f19vc2), ℓ339 (f48vc2)

Matt 9:6 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ϊνα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχι ο υς του ανου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλινην και ≈ πορευου εις τον οικον σου
* ┬ ≈ ῦπαγε

Matt 9:6 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Iνα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγειρε αρον σου την κλεινην και υπαγε εις τον οικον σου

Matt 9:6 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ινα δε ιδητε οτι εξουσιαν εχει ο υς του ανου επι της γης αφιεναι αμαρτιας· τοτε λεγει τω παραλυτικω· εγερθεις αρον σου την κλεινην και υπαγε εις τον οικον σου·

Matt 9:6 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Ϊνα δε ϊδητε· οτι ο ϋιος του ανθρωπου εξουσιαν εχει επι της γης αφιεναι αμαρτειας· τοτε λεγει τω παραλυτικω εγειρε και αρον σου την κλεινην και ϋπαγε εις τον οικον σου

Matt 9:6 [Codex Basilensis (E037) (8th century)]25v-26r
ϊνα δὲ εϊδῆτε ὅτι ἐξȢCίαν ἔχει ὁ υς τοῦ ανου, ἐπὶ τῆς γης ἀφιέναι ἁμαρτίας· Τοτε λέγει τῶ παρὰλυτικῶ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκό_ σου·

Matt 9:6 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1c2-c1
ἵνα Δε ἴδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει· ὁ υς τοῦ ανου· ἐπὶ τῆς γῆς· ἀφιέναι ἁμαρτίας· τότε λέγει τῶ παραλυτικῶ· ἐγερθεὶς. ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου·

Μatt 9:6 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]6rc1-2
ἵνα δὲ εἰδῆτε· ὅτι ἐξουσίαν ἔχη· ὁ υς τοῦ ανου· ἐπὶ τῆς γῆς· ἀφιέναι ἁμαρτίας· τότε λέγει τῶ παραλυτικῶ· ἐγερθεὶς ἆρον σου τὴν κλίνην· καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου·

Matt 9:6 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v-30r
ἵνα δὲ εἰδῆτε· ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υς τοῦ ανου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας· τότε λέγει τῶ παραλυτικῶ ἐγερθεὶς· ἆρόν σου τὴν κλίνην· καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου·

Matt 9:6 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου επι της γης αφιεναι αμαρτιας· τοτε λεγει τω παραλυτικω· εγερθεις αρον σου την κλινην και υπαγε εις τον οικον σου

Matt 9:6 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ϊνα δε ειδηται οτι εξουσιαν εχει ο ϋϊος του ανου αφιεναι επι της γης αμαρτιας τοτε λεγει τω παραλυτικω εγερθεις αρον σου την κλεινην και ϋπαγε εις τον οικον σου

Matt 9:6 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Ινα· δε ειδητε· Οτι εξουσιαν εχει υς· ανου επι· της· γης· αφιεναι· αμαρτιας· Τοτε λεγει παραλυτικω· Εγερθεις· αρον· σου την· κλινην Και υπαγε· εις· τον· οικον σου·

Matt 9:6 [Minuscule 1 (12th century)]169r
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υισ τοῦ ἀνου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας· τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς· ἄρον σου την κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκον σου·

Matt 9:6 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v
ἴνα δὲ εἰδῆτε· ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υσ τοῦ ἀνου ἐπὶ τ{ῆς} γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ· παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς. ἆρον σου τὴν κλίνην. καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου·

Matt 9:6 [Minuscule 115 (11th century)]3v
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υσ τοῦ ἀνου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς Γῆς ἁμαρτίας, τότε λέγει τῶ παραλυτικῶ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην ϗ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου·

Matt 9:6 [Peshitta]
ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂܂

Matt 9:6 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܕܬܕܥܘܢ ܕܝܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܡܫܒܩ ܚܛܗ̈ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ ܩܘܡ ܫܩܘܠ ܥܪܣܟ ܘܐܙܠ ܠܒܝܬܟ

Matt 9:6 [Vulgate]
ut sciatis autem quoniam Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata tunc ait paralytico surge tolle lectum tuum et vade in domum tuam

Critical Apparatus :

(1) ειδητε : א, B, E, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(2) ειδετε : 33
(3) ιδητε : C, D, F, L, 892, ℓ1086 (ii),
(4) ιδειτε : 4
(5) ηδειτε : 13
(6) ειδηται : W

(7) οτι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(8) ο : 901

(9) εξουσιαν εχει ο υιος του ανθρωπου : B, C, E, F, K, L, M, N, S, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230?, 438c, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(10) εξουσιαν εχη ο υιος του ανθρωπου : G
(11) εξουσιαν εχι ο υιος του ανθρωπου : א
(12) εξουσιαν εχει υιος ανθρωπου : Δ
(13) ο υιος του ανθρωπου εξουσιαν εχει : D, 33,

(14) επι της γης αφιεναι : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 43, 44, 157, 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(15) επι γης αφιεναι : 36
(16) αφιεναι επι της γης : W, 115
(17) επι της γης αφηεναι : L

(18) αμαρτιας : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(19) αμαρτειας : D

(20) τοτε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(21) OMIT τοτε : M, 9, 10

(22) παραλυτικω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(23) παραλυτηκω : ℓ1086 (ii)

(24) εγερθεις : א, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(25) εγειρε : B, D, Peshitta

(26) αρον : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(27) και αρον : D

(28) κλινην : א, E, F, G, K, L, M, N, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230?, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(29) κλεινην : B, C, D, W, Σ

(30) υπαγε : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(31) πορευου : א*

 

 

Tischendorf Mt 9:6 Tischendorf Mt 9:6

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:6

(a) Ἔγειρε as in Codices Vaticanus and Bezae, for which Tischendorf quotes Peshitta, where ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ certainly favours the reading of Codex Vaticanus, but may be only due to the Syriac idiom (G.H. Gwilliam).

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.