Matthew 9:5

Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ περιπάτει;

For which is easier to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Get up and walk’?

Matt 9:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· Ἔγειραι καὶ περιπάτει;

MSS: 10 (f23v), 22 (f13r), 115, 439, 1582 (f23v), 1701 (f10v)

Matt 9:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφιοενται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε ϗπεριπατι

Matt 9:5 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφιενται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειραι και περιπατει

Matt 9:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπει- αφαιωνται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και περιπατει·

Matt 9:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Tι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφιονται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και περιπατει

Matt 9:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25v
τί γάρ ἐστιν εὐκοποωτερον εἰπεῖ_· Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι͵ ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε και περιπάτει·

Matt 9:5 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1c2
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον· εἰπεῖν Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει·

Μatt 9:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)](6rc1)
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον· εἰπεῖν· ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἠ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ περιπάτει·

MSS: F, G, Ω (f49c2-50c1)

Matt 9:5 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v
τί εστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖ-· ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· ἐγειρε καὶ περιπάτει·

MSS: K, 500

Matt 9:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεοντε σοι αι αμαρτιαι η ειπειν εγιρε και περιπατι·

Matt 9:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
τι γαρ εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφαιωνται σου αι αμαρτιαι η ειπειν εγειρε και περιπατει

Matt 9:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]42
Τι· γαρ· εστιν· ευκοπωτερον ειπειν· Αφεωνται· σοι αι· αμαρτιαι· η· ειπειν· Εγειραν· και περιπατει

Matt 9:5 [Minuscule 1 (12th century)]169r
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν· ἀφεωνται σοι αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ περιπάτει·

MSS: S (f32rc1-2), 1, 33 (f104r)

Matt 9:5 [Minuscule 43 (8409) (11th century)]24v
τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖ-· ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἔγειραι καὶ περιπάτει·

Matt 9:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28v
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν· ἀφαίωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν· ἔγειρε καὶ περιπάτει·

Matt 9:5 [Minuscule 115 (11th century)]3v
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον· εἰπεῖν ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν ἔγειραι καὶ περιπάτει·

Matt 9:5 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]25vc1
τί γάρ ἐστϊν εὐκοπώτερον· εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἔγειραι καὶ περϊπάτει·

MSS: 7, 8, 201, 438, 700

Matt 9:5 [Minuscule 490 (Add MS 7141) (11th century)]20rc1
τί γάρ ἐστι- εὐκοπώτερον εἰπεῖν· ἀφεωνται σοι αἱ ἁμαρτίαι σου· ἢ εἰπεῖν ἔγειρε καὶ περιπάτει·

Matt 9:5 [Peshitta]
ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܫܺܝܩ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ݂܂

Matt 9:5 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܝܢܐ ܦܫܝܩܐ ܠܡܐܡܪ ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗ̈ܝܟ܂ ܐܘ ܠܡܐܡܪ ܕܩܘܡ ܗܠܟ

Matt 9:5 [Vulgate]
quid est facilius dicere dimittuntur tibi peccata aut dicere surge et ambula

Critical Apparatus :

(1) γαρ : א, B, C, D, E, F, G, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(2) OMIT γαρ : K, M, 43, 500, 556

(3) ευκοπωτερον : א, B, C, D, E¹, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086 (ii), Majority
(4) ευκοποτερον : E*, L, 4, 13, ℓ339 (ii)

(5) ειπειν (i) : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(6) ADD τω παραλυτικω : 901

(7) αφεωνται : E, F, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(8) αφεονται : Σ, 9, 13, 2835
(9) αφιονται : א*
(10) αφαιωνται : C, W, 44
(11) αφιενται : א¹, B, Peshitta
(12) αφεοντε : N

(13) σοι : N, S, Δ, Σ, 1, 4, 10, 13, 22, 33, 34, 115, 230?, 439, 490, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority (partim), Peshitta (ܠܳܟ݂), Syriac Sinaitic (ܠܟ)
(14) σου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Ω, 7, 8, 9, 11, 12, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 901 (*= ου?), 2835, ℓ1086 (ii), Majority (partim), Scholz

(15) αμαρτιαι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086 (ii),
(16) ADD σου : 490, ℓ339 (ii)

(17) η ειπειν : א, B, C, D, E, F, G, K, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901c?, 1582, 1701, 2835, ℓ339? (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(18) η ειπεν : L
(19) ει ηπειν : M
(20) OMIT ειπειν (ii) : 901*

(21) εγειραι : B, 4, 7, 8, 10, 11, 22, 35, 43, 115, 157, 201, 438, 439, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority (partim)
(22) εγειρε : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Σ, Ω, 1, 9, 12, 13, 33, 34, 36, 44, 230?, 490, 500, 892, 2835, ℓ1086 (ii), Majority (partim), Scholz
(23) εγιρε : N
(24) εγειραν : Δ

(25) περιπατει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(26) περιπατι : א, N

 

 

MSS:

(i) 556 (f15r) : σου <αἱ> ἁμαρτίαι

 

Tischendorf Mt 9:5 Tischendorf Mt 9:5

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:5

(a) Peshitta perhaps supports αφιενται of Codex Vaticanus, see Matt 9:2.

(b) Peshitta ܠܟ , σοι as in Textus Receptus.

(c) Ἔγειρε is found in all the uncials except B, and U, and very many minuscules. According to Bloomfield, internal evidence is in favor of ἔγειραι, aorist 1 middle, in a reflexive sense, probably an idiom of ordinary and provincial (Syrian) Greek, and thus likely to be used by St. John, and not unlikely by St. Matthew and St. Mark; but external evidence in almost all the passages calls for ἔγειρε.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.