Matthew 9:2

Καὶ ἰδού προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει τέκνον, ἀφέωνταί σοί αἱ ἁμαρτίαι σου.

And behold, they brought to him a paralytic, lying on a bed, and Jesus seeing their faith, said to the paralytic, “Be courageous, son, your sins are forgiven you.”

Matt 9:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26-27
Kαὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπε τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει τέκνον, ἀφέωνταί σοί αἱ ἁμαρτίαι σου.

MSS: 8, 201, 490

Matt 9:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον · και ειδων ο IC την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφιενται σου αι αμαρτιαι

Matt 9:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλεινης βεβλημενον και ιδων ο IC την πιστιν αυτω- ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφιε-ται σου αι αμαρτιαι .

Matt 9:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ιδου προσφερουσιν αυτω παραλυτικον επι κλεινης βεβλημενον· και ιδων ο IC την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω · θαρσει τεκνον αφεωνται σου αι αμαρτιαι ·    .

Matt 9:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
… και ϊδων ο IHC την πιστιν αυτων ειπεν τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφιοντε σοι αι αμαρτιαι

* Missing leaves

Matt 9:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)] 25v
Καὶ ϊδοὺ πρὸσέφερον αὐτῶ παραλυτικὸν, ἐπι κλίνης βεβλημένον· καὶ ϊδονIC τὴν πίστιν αὐτῶν͵ εἶπεν τῶ παραλυτικῶ, Θάρσει τέκνον, ἀφέωνταί σοί͵ αἱ ἁμαρτίαι σου·

Matt 9:2 [Codex Boreelianus Rheno-Trajectinus (F09) (9th century)]1c1
καὶ ϊδού προσέφερον αὐτῶ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένο-· καὶ ϊδὼνIC τὴν πιστιν αὐτῶν εἶπεν τῶ παραλυτικῶ θάρσει τέκνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου

Μatt 9:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)](6rc1)
… αὐτῶν εἶπεν τω παραλυτικῶ· θάρσει τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου·

* Lacunae. Missing folio from Matt 8:23

Matt 9:2 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v|Ο ΙΓ
καὶ ἰδοὺ πρὸσΈφερον αὐτῶ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼνIC τὴν πίστιν αὐτῶν· εἶπεν τῶ παραλυτικῶ· θάρσει τέκνον· ἀφέωνταί σοί ἐ ἁμαρτίαι σου·

Matt 9:2 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]18vc1-2

Matt 9:2 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και ιδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλινης βεβλημενον· και ιδων ο IC την πιστιν αυτων· ειπεν τω παραλυτικω· θαρσει τεκνον αφεοντε σου αι αμαρτιαι σου

Matt 9:2 [Codex Washingtonianus (W0322) (5th century)]
Και ϊδου προσεφερον αυτω παραλυτικον επι κλεινης βεβλημενον και ϊδων ο IC την πιστιν αυτων ειπε- τω παραλυτικω θαρσει τεκνον αφεωνται σου αι αμαρτιαι

Matt 9:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Και ιδου προσεφερον αυτω· παραλυτικον· επι· κλινης· βεβλημενον Και ιδων· ο ΙC την· πιστιν αυτων· ειπεν· τω· παραλυτικω· Θαρσει τεκνον· Αφεωνται σο.υ.ι· αι· αμαρτιαι

Matt 9:2 [Minuscule 1 (12th century)]169r
Καὶ ἰδȣ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ισ τὴν πίϛιν αὐτῶν. εἶπε() τῶ παραλυτικῷ θάρσει τέκνον ἀφέωνται σου αἱ ἁμαρτίαι·

* ȣ = οὺ   |   () = a letter erased?

Matt 9:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r
Καὶ ἰδοῦ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδῶνισ τὴν πίστην αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῶ· θάρσει τέκνον· ἀφέωνταί σοί αἱ αμαρτίαι σου·

Matt 9:2 [Minuscule 115 (11th century)]3r
καὶ ἰδού προσέφερον αὐτῶ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼνισ τὴ_ πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῶ παραλυτικῶ· θάρσει τέκνον· ἀφέονταί σοί αἱ ἁμαρτίαι σου·

MSS: 439

Matt 9:2 [Peshitta]
ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ ܒ݁ܶܪܝ ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁܂

Matt 9:2 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܘܩܪܒܘ ܡܫܪܝܐ ܟܕ ܪܡܐ ܒܥܪܣܐ ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܪܢ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗܘ ܡܫܪܝܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܒܪܝ ܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܚܛܗܝܟ

Matt 9:2 [Vulgate]
et ecce offerebant ei paralyticum iacentem in lecto et videns Iesus fidem illorum dixit paralytico confide fili remittuntur tibi peccata tua

Critical Apparatus :

(1) προσεφερον : א, B, E, F, K, L, N, W, Δ, 1, 8, 43, 44, 115, 201, 439, 490, Majority
(2) προσφερουσιν : C

(3) κλινης : א, E, F, K, N, Δ, 1, 8, 43, 44, 115, 201, 439, 490, Majoriy
(4) κλεινης : B, C, W
(5) κληνης : L

(6) ιδων : B, C, D, E, F, K, L, W, Δ, 1, 8, 43, 44, 115, 201, 439, 490, Majoriy
(7) ειδων : א

(8) πιστιν : א, B, C, D, E, F, G, K, N, W, Δ, 1, 8, 43, 115, 201, 439, 490
(9) πιστην : L, 44

(10) ειπε : 1, 8, 44, 201, 490
(11) ειπεν : א, B, C, E, F, G, K, L, N, W, Δ, 43, 115, 439

(12) θαρσει : א, B, C, D, E, F, G, K, N, W, Δ, 1, 8, 43, 44, 115, 201, 439, 490
(13) θαρσε : L

(14) αφεωνται : C, E, F, G, K, W, Δ, 1, 8, 43, 44, 201, Majority
(15) αφεωντε : L
(16) αφιενται : א, B, Peshitta? (ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ), Syriac Sinaitic? (ܫܒܝܩܝܢ)
(17) αφιοντε : D, N
(18) αφεονται : 115, 439

(19) αι : א, B, C, E, F, N, W, Δ, 1, 8, 43, 44, 115,  201, 439, 490
(20) ε : K

(21) σοι : D, E, F, G, K, L, Δ1, 8, 43, 44, 115, 201, 439, 490, Majority (partim), Peshitta
(22) σου : א, B, C, N, W, Δ*, 1, Majority Text (partim)

(23) σου : E, F, G, L, N, 43, 44, 115, 201, 439, 490, Majority, Peshitta, Vulgate (tua)
(24) OMIT σου : א, B, C, D, W, Δ

Tischendorf Mt 9:2 Tischendorf Mt 9:2

Early Church Fathers

A Textual Commentary On Matthew 9:2

(a) Ἀφέωνταί, perfect, see Winer’s Gr., xiv. 3a. Peshitta ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ is possibly the present ἀφίενταί as in Codices Vaticanus and Sinaiticus, but compare the various Syriac renderings at Luke 7:43, Luke 7:47, Luke 7:48 (G.H. Gwilliam). ܫܒܝܩܝܢ = Third Person Masculine Plural Passive Participle Tense. PEAL form.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.