Matthew 9:1

Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

And he entered into the boat, he crossed over and came to his own city.

Matt 9:1 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26
Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

MSS: M, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 43, 44, 115, 201, 230 (f27vc1), 438 (f39v-40r), 439, 490, 500 (f24v), 556 (f15r), 1701

Matt 9:1 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι εμβας εις πλοιον διεπερασεν ϗ ηλθεν εις την ϊδιαν πολιν

Matt 9:1 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι εμβας εις πλοιον διεπερασεν ϗ ηλθεν εις την ιδιαν πολιν

Matt 9:1 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι εμβας εις το πλοιον ο IC διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν ·

Matt 9:1 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25v
Καὶ εμβας Εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε- καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ϊδίαν πόλιν·

Matt 9:1 [Codex Boreelianus (F09) (von Soden (ε86) (9th century)]p1f1c1
Καὶ ἐμβὰς ο ΙC εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασεν καὶ ηλθεν εἰς τὴν υδαιαν πόλιν·

* lacunae Matt 1:1-8:34

Matt 9:1 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v
Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον· δἰεπέρασεν· καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν·

MSS: E, K, N, S, Σ, Ω, 4 (f18v), 36

Matt 9:1 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Και εμβας εις το πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ιδιαν πολιν·

Matt 9:1 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ενβας εις το πλοιον διεπερασεν και ηλθεν εις την ϊουδαιαν πολιν

Matt 9:1 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
και· εμβας εις· το πλοιον· διεπερασεν και ηλθεν· εις την·/.πολιν/.ιδιαν·

Matt 9:1 [Minuscule 1 (12th century)]169r
Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεΠέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

MSS: 1, 1582 (f23v)

Matt 9:1 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]31rc1
Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, διεπέρασε καὶ ἦλθε εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Matt 9:1 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r
καὶ ἐμβᾶς εἰς τὸ πλοῖΟν. διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Matt 9:1 [Minuscule 115 (Harley MS 5559) (11th century)]3r
καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν·

Matt 9:1 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]30v-31r
ϰ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον· δἰεπέρασαν· καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν·

Matt 9:1 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]48vc1
(Κυριακη Ϛ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐμβᾶς ἰς  εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν·

Matt 9:1 [Lectionary ℓ1086 (ii) (A’ 86) (10th century)]76rc2
(Κυριακη Ϛ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἐμβᾶς ΙC εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴ<ν> ἰδίαν πόλιν·

Matt 9:1 [Peshitta]
ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ܂

Matt 9:1 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܥܠ ܠܣܦܝܢܬܐ ܘܥܒܪ ܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܗ

Matt 9:1 [Vulgate]
et ascendens in naviculam transfretavit et venit in civitatem suam

Critical Apparatus :

(1) εμβας : א, B, C, E, F, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(2) ενβας : W

(3) εις το πλοιον : E, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 1701, Majority, Peshitta, Syriac Sinaitic, Vulgate, Sahidic, Bohairic
(4) εις πλοιον : א, B, L, 1, 33, 892, 901, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii),
(5) εις το πλοιον ο ιησους : C, 157,
(6) ο ιησους εις το πλοιον : F, 9, 2835
(7) ο ιησους εις πλοιον : 7, 13

(8) διεπερασε : M, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii)
(9) διεπερασεν : א, B, C, E, F, K, L, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 13, 33, 36, 1582, 2835, ℓ1086, ℓ1086 (ii),
(10) διεπερασαν : 700

(11) ηλθεν : א, B, C, E, F, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), Majority
(12) ηλθε : 8

(13) την ιδιαν πολιν : א, B, C, E, K, M, N, S, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086c (ii), Majority, Peshitta, Sinaitic Syriac, Vulgate, Sahidic, Bohairic
(14) τη ιδιαν πολιν : ℓ1086* (ii)
(15) την πολιν ιδιαν : Δ
(16) τιν ιδηαν πολην : L
(17) την υδαιαν πολιν : F
(18) την ιουδαιαν πολιν : W

 

 

ΙΓ : Περὶ τοῦ παραλιτικοῦ

1701, 2835

 

Ο / Α :

M (f36vc2), S (f32rc1), Ω (f49c1), 4 (f18v), 7 (f35r), 9 (f25v), 10 (f23r), 11 (f42v), 12 (p74), 13 (f9rc1), 34 (f45r-v), 35 (f26r), 36 (f48r), 44 (f28r), 115 (f3r), 157 (f40v), 230 (f27vc1), 438 (f39v-40r), 500 (f24v), 556 (f15r), 892 (f40v), 1582 (f23v), 1701 (f10r), 2835 (f19vc1), ℓ1086 (f76rc2)

 

Tischendorf Mt 9:1 Tischendorf Mt 9:1

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:1

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.