Matthew 8:34

Kαὶ ἰδού πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

And behold, the whole city came out to meet Jesus, and when they saw him, they begged that he would depart from their region.

*    region or borders

Matt 8:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]26
Kαὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

MSS: K, M (f36vc2), N, S (f31vc2-32rc1), Σ, 7, 8 (f31rc1), 11 (f42v), 12 (p74), 22, 34 (f45r), 35 (f26r), 36 (f47v), 43, 44, 230 (f27vc1), 438, 439, 490, 500, 556 (f15r), 901 (f19v), 1701 (f10r), 2835 (f19vc1), ℓ339, ℓ1086 (f75r-v)

Matt 8:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου πασα η πολις εξηλθεν εις ϋπαντησιν του IY και ειδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων

Matt 8:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις υναντησιν τω IY και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν ινα μεταβη απο των οριων αυτων

Matt 8:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ιδου πασα η πολις εξηλθον εις συναντησιν του IY και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων·

Matt 8:34 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25r-v
Καὶ ϊδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξήλθεν͵ εἰς συναντισιν τῶ ΙΥ· Καὶ ϊδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν͵ ὅπως μεταβῆ ἀπο τῶ_ ὁρίων αὐτῶν·

MSS: E, 13

Matt 8:34 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v
καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξήλθεν εἰς συνάντησιν τῶ ΙΥ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν· παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῆ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν·

Matt 8:34 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ιδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω IY και ιδοντες αυτον παρεκαλεσαν οπως μεταβη απο των οριων αυτων·

Matt 8:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου πασα η πολις εξηλθεν εις συναντησιν τω IY και ϊδοντες αυτον παρεκαλεσαν ϊνα μεταβη απο των οριων αυτων

Matt 8:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Και ιδου πασα· η· πολεις· εξηλθεν· εις· συναντησιν· τω· IY Και ιδοντες αυτον· παρεκαλεσαν· Οπως· μεταβη απο· των· οριων· αυτων·

MSS: L, Δ

Matt 8:34 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]49c1
καὶ ϊδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξήλθε-, εἰς συναντησιν τῶ IY· καὶ ϊδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῆ ἐκ τῶν ὁρίων αὐτῶν·

Matt 8:34 [Minuscule 1 (12th century)]169r
Καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑνάντησι τῶ ιυ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν. παρεκάλεσαν μεταβῆναι ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Matt 8:34 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r
καὶ ἰδοῦ πᾶσα ἡ πόλις· ἐξἦλθεν εἰς συνάντησιν τῷ ἰυ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβὴ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Matt 8:34 [Minuscule 115 (Harley MS 5559) (11th century)]3r
καὶ ἰδού πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῶ ιυ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν. παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μεταβῆ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν·

Matt 8:34 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]25rc2
καὶ ἰδού πᾶσα ἡ πόλϊς ἐξῆλθον εἰς σϋνάντησϊν τῶ ἰῦ· καὶ ἰδόντες αὐτὸν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῆ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

Matt 8:34 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]30v
καὶ ἰδού πᾶσα Ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντισιν τῷ ἰῦ· ϰ ἰδόντες αὐτὸν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν·

*    ϰ ἰδόντες OR ὲἰδόντες?

Matt 8:34 [Peshitta]
ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ܂

Matt 8:34 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܢܦܩܬ ܟܠܗ ܡܕܝܢܬܐ ܠܐܘܪܥ ܕܡܪܢ ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ

Matt 8:34 [Vulgate]
et ecce tota civitas exiit obviam Iesu et viso eo rogabant ut transiret a finibus eorum

Critical Apparatus :

(1) πολις : א, B, C, E, K, M, N, S, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) πολεις : L, Δ

(3) εξηλθεν : א, B, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086,
(4) εξηλθον : C, 10, 201, 565, 1223, 1424

(5) συναντησιν : C, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) συναντισιν : E, 13, 700
(7) υπαντησιν : א, B, 33, 1582
(8) υναντησι : 1

(9) τω ιησου : B, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) του ιησου : א, C, 33, 157, 892

(11) ιδοντες : B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) ειδοντες : א

(13) παρεκαλεσαν : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) παρεκαλουν : 9
(15) παρεκαλουν αυτον : 115

(15) οπως : א, C, E, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) ινα : B, W, 115
(17) OMIT οπως : 1, 892

(18) μεταβη : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) μεταβηναι : 1, 892, 1582
(20) καταβη : 4

(21) απο : א, B, C, E, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(22) εκ : Ω

 

 

Tischendorf Mt 8:34 Tischendorf Mt 8:34

 

 

A Textual Commentary On Matthew 8:34

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.