Matthew 9:3

Kαὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.

And behold, some of the scribes said to themselves, “This fellow blasphemes.”

Matt 9:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
Kαὶ ἰδού, τινες τῶν Γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ.

MSS: א, E, G, K, N, M (f36vc2-37rc1), S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8 (f31rc1-2), 10 (f23v), 11 (f43r), 12 (p75), 22 (f13r), 33 (f104r), 34, 35, 36, 43 (f24r-v), 44, 157, 201, 230 (f27vc1-2), 438, 439 (22vc2-23rc1), 490, 556 (f15r), 700, 892 (f40v), 1582, 1701 (f10v), 2835 (f19vc1)

Matt 9:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου τινες τω- γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

Matt 9:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματεων ειπαν εν εαυτοις ουτος βλασφημει.

Matt 9:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματαιων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει·

MSS: C, 901 (f19v)

Matt 9:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματαιων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημι

Matt 9:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25v
καὶ ϊδού τινὲς Τῶν γραμματέων. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς͵ οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1c1-2
καὶ ϊδου τινες τῶν γραμματέων ειπεν ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλασφημεῖ·

Μatt 9:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)](6rc1)
καὶ ϊδού τινὲς Τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v
Καὶ ἰδοῦ τινὲς τῶν γραμματέων εἶπο- ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει·

Matt 9:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

Matt 9:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Και ιδου τινες των· γραμματεων· ειπον· εν· εαυτοις· Ουτος· βλασφημει

Matt 9:3 [Minuscule 1 (12th century)]169r
καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r-v
ϗ ἰδού τινες τῶν γραμματέων. εἶπον ἐν ἑἀυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 115 (11th century)]3r-v
καὶ ἰδού τινες Τῶν γραμματαίων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)24v
καὶ ἰδού τϊνες τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος λαλεῖ βλασφημίας·

Matt 9:3 [Peshitta]
ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂܂

Matt 9:3 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܣܦܪܐ ܐܡܪܘ ܗܢܐ ܡܓܕܦ

Matt 9:3 [Vulgate]
et ecce quidam de scribis dixerunt intra se hic blasphemat

Critical Apparatus :

(1) γραμματεων : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9c, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(2) γραμματαιων : C, D, 9*, 115, 901, ℓ1086 (ii),

(3) ειπον : א, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ1086 (ii), Majority
(4) ειπαν : B
(5) ειπεν : F
(6) ειπων : 4, ℓ339 (ii)

(7) εαυτοις : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(8) αυτοις : L

(9) ουτος : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(10) ουτως : L, 13

(11) βλασφημει : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 115, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(12) βλασφημι : D
(13) βλασφημη : L
(14) λαλει βλασφημιας : 500

 

 

Tischendorf Mt 9:3 Tischendorf Mt 9:3

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:3

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.