Matthew 9:3

Kαὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων, εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.

And behold, some of the scribes said to themselves, “This fellow blasphemes.”

Matt 9:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]27
Kαὶ ἰδού, τινες τῶν Γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ.

MSS: M (f36vc2-37rc1), S, Ω, 1, 7, 8 (f31rc1-2), 22 (f13r), 43 (f24r-v), 44, 201, 438, 439 (22vc2-23rc1), 490, 700, 892 (f40v)

Matt 9:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ϊδου τινες τω- γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

Matt 9:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματεων ειπαν εν εαυτοις ουτος βλασφημει.

Matt 9:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματαιων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει·

Matt 9:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι ιδου τινες των γραμματαιων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημι

Matt 9:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]25v
καὶ ϊδού τινὲς Τῶν γραμματέων. εἶπον ἐν ἑαυτοῖς͵ οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]1c1-2
καὶ ϊδου τινες τῶν γραμματέων ειπεν ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλασφημεῖ·

Μatt 9:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)](6rc1)
καὶ ϊδού τινὲς Τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]29v
Καὶ ἰδοῦ τινὲς τῶν γραμματέων εἶπο- ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]18vc2

Matt 9:3 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ιδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει·

Matt 9:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Και ϊδου τινες των γραμματεων ειπον εν εαυτοις ουτος βλασφημει

Matt 9:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]41
Και ιδου τινες των· γραμματεων· ειπον· εν· εαυτοις· Ουτος· βλασφημει

Matt 9:3 [Minuscule 1 (12th century)]169r
καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]28r-28v
ϗ ἰδού τινες τῶν γραμματέων. εἶπον ἐν ἑἀυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 115 (11th century)]3r-3v
καὶ ἰδού τινες Τῶν γραμματαίων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς οὗτος βλασφημεῖ·

Matt 9:3 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)24v
καὶ ἰδού τϊνες τῶν γραμματέων· εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος λαλεῖ βλασφημίας·

Matt 9:3 [Peshitta]
ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂܂

Matt 9:3 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܣܦܪܐ ܐܡܪܘ ܗܢܐ ܡܓܕܦ

Matt 9:3 [Vulgate]
et ecce quidam de scribis dixerunt intra se hic blasphemat

Critical Apparatus :

(1) γραμματεων : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, Majority
(2) γραμματαιων : C, D, 115

(3) ειπον : א, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 115, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, Majority
(4) ειπαν : B
(5) ειπεν : F

(6) εαυτοις : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 115, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, Majority
(7) αυτοις : L

(8) ουτος : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 115, 201, 438, 439, 490, 500, 700, 892, Majority
(9) ουτως : L, 13

(10) βλασφημει : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 115, 201, 438, 439, 490, 700, 892, Majority
(11) βλασφημι : D
(12) βλασφημη : L
(13) λαλει βλασφημιας : 500

 

 

Tischendorf Mt 9:3 Tischendorf Mt 9:3

Early Church Fathers

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 9:3

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.