Matthew 10:12

Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτὴν λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἰκῳ τούτῳ.

And when you enter into the house, greet it, saying, “Peace to this house,”

Matt 10:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτήν·

MSS: E, F, G, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 8, 9, 10, 12, 33, 34, 35 (f28r), 36, 43, 44, 157, 201, 230, 490, 556, 700, 892, 901 (f21v), 1701, 2835 (f22rc1)

Matt 10:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην λεγο-τες ειρηνη τω οικω τουτω

MSS: א, L (f21vc1), 1, 438, 439, 1582 (f27r), ℓ339 (f37vc2)

Matt 10:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eισερχομενοι δε εις τη οικιαν ασπασασθε αυτην

Matt 10:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθαι αυτην

Matt 10:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]29v|44
:Eισερχομενοι δε εις την οικειαν ασπασασθαι αυτην λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω

Matt 10:12 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30r
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν͵ ἀσπάσασθε αὐτήν·

Matt 10:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]8*vc1
Εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν· ἀσπάσασθε αὐτὴν·

Matt 10:12 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]32v
εἰσερχόμεΝοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν· ἀσπάσασθε αὐτὴν·

Matt 10:12 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εισερχομενοι δε εις την οικιαν ασπασασθε αυτην·

Matt 10:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
εισερχομενοι δε εις την οικειαν ασπασασθαι αυτην λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω

Matt 10:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
Εισερχομενοι δε εις την· οικιαν· Ασπασασθε αυτην·

Matt 10:12 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31r
εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίΑν ἀσπάσασθε αὐτὴν·

Matt 10:12 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]27r-v
ἐισερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτὴν· λέγοντες εἰρή ὑμῖν

Matt 10:12 [Peshitta]
ܘܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܫܰܐܠܘ ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ܂

Matt 10:12 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܡܐ ܕܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܗܒܘ ܫܠܡܐ ܠܒܝܬܐ ܗܘ

Matt 10:12 [Vulgate]
intrantes autem in domum salutate eam

Critical Apparatus :

(1) οικιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) οικειαν : D, W, 13

(3) ασπασασθε : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Vulgate
(4) ασπασασθαι : C, D, W, 4

(5) αυτην : א¹, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 8, 9, 10, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 490, 556, 700, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Vulgate
(6) ADD λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω : א*, D, L, W, 1, 4, 7, 11, 22, 438, 439, 1582, ℓ339, Peshitta, sys
(7) ADD λεγοντες ειρη υμιν : 500

 

 

ΠΔ / Ε :

F (f5vc1|p10), M (f40rc1), S (f34vc2), Ω (f56c1), 4 (f21v), 7 (f37r), 9 (f29r), 10 (f26v), 11 (f49r), 12 (p81), 13 (f11rc1), 22 (f16r), 34 (f51r), 36 (f53v), 44 (f31r), 157 (f44v), 230 (f30rc1, 438 (f45r), 500 (f27r-v), 556 (f17v), 892 (f44v), 1582 (f27r), 2835 (f22rc1)

ΠΔ / S :

1701 (f13v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:12

(a) Codex Vaticanus and the Majority, without the addition λέγοντες· εἰρήνη τῷ οἰκῳ τούτῳ in Codices Sinaiticus, Bezae, and Washingtonianus. G.H. Gwilliam is of the opinion that the Peshitta is without the addition in Codex Sinaiticus. The editor is of the opinion that the salutation (ἀσπαζομαι) εἰρήνη τῷ οἰκῳ τούτῳ is a translation of Aramaic original ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ as in Peshitta, and ἀσπάσασθε αὐτὴν is a translation of ܫܐܠܘ as in Peshitta; λέγοντες is required in Greek but not in the original Aramaic of Matthew.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.