Matthew 10:13

Καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

Matt 10:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

MSS: E, F (f5v|p10), G, K, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 34 (f51r-v), 35 (f28r), 36 (f53v), 43, 44, 201, 230, 439, 490, 1582, 1701 (f13v-14r), 2835 (f22rc1), ℓ339

Matt 10:13 [Papyrus 110 (Ƿ110 / P.Oxy. 4494) (4th century)]
…(ξια η) ειρηνη υμων …. …. ….τραφητω

Matt 10:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι εαν μεν ῆ η οικια αξια ελθατω η ϊρηνη ϋμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ϊρηνη ϋμω εφ υμας επιστραφητω

Matt 10:13 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαι εαν μεν η η οικια αξια ελθετω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων εφ υμας επιστραφητω

MSS: B, 892

Matt 10:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και εαν μεν ην η οικια αξια ελθατω η ειρηνη υμων επ αυτην· εαν δε μη η αξια· η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω·

Matt 10:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]29v|44
Eαν μεν η η οικεια αξια· εστε η ειρηνη ϋμων επ αυτην· ει δε μηγε η ειρηνη ϋμων προς ϋμας επιστραφητω

Matt 10:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30r
ϗ ἐὰν μεν ἦ ἡ οἰκία ἀξια͵ ἐλθέτω ἡ εἰρηνη ὑμῶν ἐπ αὐτή_· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία͵ ἡ εἰρήνη ὑμῶν͵ πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω·

Matt 10:13 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]8*vc1
Ϗ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία· ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ϋμῶν ἐπ αυτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία ἡ εἰρήνη ϋμῶν πρὸς ϋμᾶς ἐπιστραφήτω.

Matt 10:13 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]32v
καὶ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία· ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶ- ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία· ἡ εἰρήνη ὑμῶν· πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

Matt 10:13 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και εαν μεν η η οικια αξια ελθατω η ειρηνη υμων επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη υμων προς υμας επιστραφητω

Matt 10:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
και εαν με- η η οικεια αξια ελθατω η ειρηνη ϋμω- επ αυτην εαν δε μη η αξια η ειρηνη ϋμων εφ υμας επιστραφητω

Matt 10:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
και εαν· μενη· η· οικια αξια· ελθετω· η· ειρηνη· υμων· επαυτην· Εαν· δε· μη· η· αξια· η· ειρηνη υμων· προς υμας επιστραφητω

Matt 10:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31r
καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία. ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία. ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.

Matt 10:13 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]27v
καὶ ἐὰν μὲν ἦ ἡ οἰκία ἀξία. ἐισελθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω:

MSS: S, Ω (f56c1-2), 438 (f45r-v), 500

Matt 10:13 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]34v
ϰ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἦ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἀποστραφήτω.

Matt 10:13 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܦ݂ܢܶܐ܂

Matt 10:13 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܢ ܕܫܘܐ ܒܝܬܐ ܗܘ ܫܠܡܟܘܢ ܢܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܠܐ ܫܠܡܟܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܢܬܘܒ

Matt 10:13 [Vulgate]
et siquidem fuerit domus digna veniat pax vestra super eam si autem non fuerit digna pax vestra ad vos revertatur

Critical Apparatus :

(1) και εαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) και αν : 4
(3) OMIT και : D

(4) η (i) : א, B, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(5) ην : C, 157
(6) ει η : 901

(7) οικια : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) οικεια : D, W

(9) αξια : א, B, C, D, E, F, G, K, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) εκεινη αξια : M, 556,
(11) OMIT αξια : L

(12) ελθετω : B, E, F, G, K, M, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 439, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann
(13) ελθατω : א, C, L, N, W, Σ, 13, 33, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, von Soden
(14) εισελθετω : S, Ω, 11, 500, 438
(15) εστε : D

(16) η ειρηνη : B, C, D, E, F, G, K, L, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) η ιρηνη : א
(18) ει ηρηνη : M

(19) εαν δε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(20) ει δε : D

(21) μη : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(22) μηγε : D

(23) η αξια : Ƿ110, א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(24) OMIT η : L
(25) OMIT η αξια : D

(26) ειρηνη : Ƿ110, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(27) ιρηνη : א

(28) υμων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(29) ημων : 13

(30) προς : C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort (marg.), von Soden
(31) εφ : א, B, W, 892, Westcott & Hort

(32) επιστραφητω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(33) επιστραφετω : Σ
(34) αποστραφητω : 700
(35) επ αναστραφητω : Y

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:13

(a) οἰκία (א, B, C, Majority Text) or οικεια (D, W)? εἰρήνη (B, C, D, Majority Text) or ϊρηνη (א)?

ι and ει – According to A.T. Robertson, the interchange between these two vowel-symbols began very early (certainly by the sixth century B.C.) and has been very persistent to the present day. The inscriptions give numerous examples in the fifth century B.C., such as ἀποκτΐνη and Ἐπαφρόδειτος. This was apparently the beginning of itacism which was extended to υ, η, and then to ῃ, οι, υι. Jannaris thinks that the introduction and rapid spread of η contributed to this confusion as by that time ει was pronounced like ι, and η was taken by many, not as long ε, but equal to ι. The confusion apparently began in the Boeotian dialect and in postclassical times, but swept the field in all the dialects till every ει (closed and open) was pronounced as .  By 100 B.C. the Attic inscriptions shows a general interchange between ει and , and in the second century A.D. the confusion exists between  ει and . Dieterich thinks that this itacism has its widest development in Egypt. The Ptolemaic papyri of ii/B.C. show itacism very frequently. It is only the more illiterate scribes that use ει for ι, though B has ορειον. Thumb considers the interchange between ι and ει in the κοινή on a par with that between ο and ω. In Pergamum the change from  ι to ει is much more common than that  from  ει to ι, though forms in -ία for -εία occur, as ἀμελία. The same thing is true in Magnesia, where ἡμεῖν (ἡμῖν) is common. The Herculaneum papyri tell the same story, while it is so common in the Egyptian papyri that Moulton is unable to set much store by the minutiae gathered by W.H. from the great uncials, “for even W.H. admit that their paramount witness, B, ‘has little authority on behalf of ει as against ι.'” Clearly the partiality of א for ι and of B for ει throw them both out of court as decisive witnesses on this point. So it is not merely itacism that we have to deal with in the numerous N.T. examples of exchange between ι and ει, but “genuine peculiarities of original orthography” also. Whatever Dr. Hort meant, all that is true is that different scribes merely preferred one or the other method of representing . The whole matter therefore remains in doubt and one is prepared for all sorts of variations in the N.T. MSS., between the κοινή no longer insisted in the vernacular on the distinction between long or short  ι and ει.

(b) Πρὸς ὑμᾶς or ἐφ’ ὑμᾶς? According to Bloomfield, ἐφ’ is a critical correction to suit the verb; for, in point of fact, ἐπιστ. is rarely  followed by πρὸς; though another instance occurs in 1 Th 1:9, and several in the Septuagint, but not one in any pure Greek writer. Hence πρὸς should be accepted as called for by internal evidence.

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.