Matthew 10:16

Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Behold, I am sending you as sheep in the midst of wolves. Therefore be as wise as serpents and innocent as doves.

Matt 10:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

MSS: G, N, Y, 7, 8, 22 (f16v), 43 (f26v-27r), 44, 201, 438, 439 (f25vc2), 500, 700

Matt 10:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ϊδου εγω αποστελλω ϋμας ως προβατα εν μεσω λυκω- γινεσθε ουν φρονιμοι ως οιοφις και ακαιρεοι ως αι περιστεραι

Matt 10:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Iδου εγω αποστελλω ϋμας ως προβατα εις μεσον λυκων· γεινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι

Matt 10:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Iδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα εμ μεσω λυκων γινεσθαι ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περισταιρε·

Matt 10:16 [Codex Beza Cantabrigiensis (D05) (5th century)]29v|44
Ϊδου εγω αποστελλω ϋμας ως προβατα εν μεσω λυκων γεινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις και απλουστατοι ως αι περιστεραι

Matt 10:16 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30r-30v
Ϊδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς· ὡς πρόβατα ἐν μέσω λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνημοι ὡς οἱ ὄφεις͵ καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί·

Matt 10:16 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]8*vc2
Ϊδού ἐγὼ ἀποστέλλω ϋμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσω λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι· ὡς οἱ ὄφεις· καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Matt 10:16 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
ἰδού ἐγὼ ἀΠοστέλλω ὑμᾶς· ὡς πρόβατα ἐν μέσω λύκω-· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφις· καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραι.

Matt 10:16 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]21vc2

Matt 10:16 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ιδου εγω αποστελλω υμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθε ουν φρονιμοι ως οι οφεις· και ακεραιοι ως αι περιστεραι·

Matt 10:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Ϊδου εγω αποστελλω ϋμας ως προβατα εν μεσω λυκων γινεσθαι ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι·

Matt 10:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
ῘΔου εγω· αποστελλω· υμας ως προβατα εν· μεσω· λυκων· Γεινεσθε ουν· φρονιμοι· ως· οι οφεις· και· ακεραιοι· ως· αι· περιστεραι

Matt 10:16 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]
ΐδου Εγω αποστελλω ῦμας ως προβατα εμ μεσω λυκων· γινεσθ{αι} ουν φρονιμοι ως οι οφεις και ακεραιοι ως αι περιστεραι·

Matt 10:16 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v|πϛ
ἰδοῦ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς Πρόβατα ἐν μέσω λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὅφεις· καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Matt 10:16 [Peshitta]
ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܶܐ܂

Matt 10:16 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܐ ܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܝܢܝ ܕܐܒ̈ܐ܂ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘ̈ܘܬܐ ܘܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ܀

Matt 10:16 [Vulgate]
ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae

Critical Apparatus :

(1) αποστελλω : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(2) αποστελω : L

(3) εν μεσω : א, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(4) εμ μεσω : C, L, Ω
(5) εις μεσον : B

(6) γινεσθε : א, E, G, K, L, N, Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(7) γεινεσθε : B, D, Δ
(8) γινεσθαι : C, W, Ω, 13

(9) φρονιμοι : א, B, C, D, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(10) φρονημοι : E, L

(11) οι οφεις : B1, C, D, E, G, N, W, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(12) οι οφις : א, B, K, 13
(13) ει οφεις : L

(14) ακεραιοι : א, B, C, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(15) ακερεοι : L
(16) απλουστατοι : D

(17) αι περιστεραι :  א, B, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, Majority
(18) αι περισταιρε : C
(19) ει περιστεραι : L

 

ΠϚ / Ε  :

D (f29v|44), Ω (f56c2-57c1), 7 (f37r), 13 (f11rc2), 22 (f16v), 438 (f45v), 500 (f27v), 700 (f35r)

 

Early Church Fathers

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.