Matthew 10:17

Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

But beware of men. For they will deliver you up to councils, and in their synagogues they will scourge you.

Matt 10:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

MSS: Y, 7, 8, 13 (f11rc2), 22, 43, 44, 201, 438 (f45v-46r), 439, 500, 700, 892

Matt 10:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Προσεχετε δε απο των ανων  παραδωσουσιν γαρ ϋμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν ϋμας

Matt 10:17 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
προσεχετε δε απο των ανθρωπω-· παραδωσουσιν γαρ ϋμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν ϋμας

Matt 10:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Προσεχετε δε απο των ανων παραδωσουσιν γαρ εις συνεδρια· και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν υμας·

Matt 10:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]29v-30v|44-46
: Προσεχετε απο των ανθρωπων παραδωσουσιν γαρ ϋμας εις συνεδρια και εις τας συναγωγας αυτων μαστειγωσουσιν υμας

Matt 10:17 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v
προσέχεΤε δὲ ἀπὸ τῶν ανων · παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια· καὶ ἐν ταῖς συναγωΓαῖς αὐτῶν͵ μαστηιγώσουσιν ὑμᾶς·

Matt 10:17 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]8*vc2
προσέΧετε δὲ ἀπὸ τῶν ανων· παραδώσȢσιν γὰρ ϋμᾶς εἰς συνέδρια· καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν· μαστιγώσουσιν ϋμᾶς·

Matt 10:17 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶ- Ἀνων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια· καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

MSS: G1, K, M, N, Δ

Matt 10:17 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]21vc2-22rc1
Προσεχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνων· παραδωσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια· ϰ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστηγώσουσιν ϋμᾶς·

Matt 10:17 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Προσεχετε δε απο των ανθρωπων παραδωσωσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις αυτων μαστιγωσουσιν | υμας

Matt 10:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
προσεχεται δε απο των ανων παραδωσωσιν γαρ ϋμας εις συνεδρια και εν ταις συναγωγαις μαστιγωσουσιν ϋμας

Matt 10:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
Προσεχετε δε απο· των· ανων  Παραδωσουσιν γαρ υμας εις συνεδρια και εν· ταις συναγωγαις· αυτων· μαστιγωσουσιν· υμας·

Matt 10:17 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]
προσΕχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνω– · παραδόσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια· ϰ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

Matt 10:17 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v|πζ
Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνων · παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια· καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·

Matt 10:17 [Peshitta]
ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 10:17 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܡܫܠܡܝܢ ܠܟܘܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܘܕܢܢܓܕܘܢܟܘܢ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ

Matt 10:17 [Vulgate]
cavete autem ab hominibus tradent enim vos in conciliis et in synagogis suis flagellabunt vos

Critical Apparatus :

(1) προσεχετε : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(2) προσεχεται : W

(3) δε : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(4) OMIT δε : D

(5) παραδωσουσι : Y, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892
(6) παραδωσουσιν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, Δ
(7) παραδωσωσιν : N, W
(8) παραδοσουσιν  : Ω

(9) υμας : א, B, D, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(10) OMIT υμας : C

(11) εν ταις συναγωγαις : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(12) εις τας συναγωγας  : D

(13) αυτων : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(14) OMIT αυτων : W

(15) μαστιγωσουσιν : א, B, C, E1, G, K, M, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 892, Majority
(16) μαστειγωσουσιν : D
(17) μαστηγωσουσιν : E*, L

 

ΠΖ / Α  :

M (f40rc2), Ω (f57c1), 7 (f37r), 13 (f11rc2), 22 (f16v), 438 (f45v-46r), 500 (f27v), 700 (f35r)

 

ΠΖ / Ϛ  :

44 (f31v), 892 (f45r)

 

A Textual Commentary On Matthew 10:17

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.