Matthew 10:18

καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

And before governors and even kings you will be brought for my sake, as a testimony to them and to the heathens.

* heathens OR nations OR Gentiles

Matt 10:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

MSS: B, C, E, K, M, N, S, W, Y?, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 35 (f28r), 36 (f54v), 43, 44, 201, 230, 438, 439, 500, 556 (f18r), 892, 901 (f22r), 1582, 1701 (f14r), 2835 (f22rc2), ℓ339 (f38rc1-2)

Matt 10:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι επι ηγεμονας δε και βασιλις αχθησεσθαι ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις ϗ τοις εθνεσιν

Matt 10:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1247c1
και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

Matt 10:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν·

Matt 10:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]30v|46
Kαι επι ηγεμονων σταθησεσθαι· ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

Matt 10:18 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v
καὶ ἐπὶ ηγεμόνας δὲ και βασιλεῖς ἀχθήσεσθε· ἕνεκεν ἐμοῦ͵ εἰς μαρτυριον αὐτοῖς και τοῖς ἔθνεσι·

Μatt 10:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]8*vc2-9rc1
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε· ἕνεκεν ἐμȢ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν·

* Missing Mt 10:3-Mt 10:17 (British Library added 8*r & 8*v)

MSS: G, 700, 2603 (f16r|35)

Matt 10:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε· ἕνεκεν ἐμοῦ· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

Matt 10:18 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]22rc1
καὶ ἐπὶ ἡγεμωνας καὶ βασιλεῖς, ἀχθήσεσθε ἐνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

Matt 10:18 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

Matt 10:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]***
και επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε ενεκεν εμου εις μαρτυριον αυτοις και τοις εθνεσιν

Matt 10:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]46
Και· επι ηγεμονας και· βασιλεις· αχθησεσθαι Ενεκεν· εμου· εις· μαρτυριον· αυτοις· και· τοις εθνεσιν·

Matt 10:18 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε· ἕνεκεν ἐμοῦ· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

Matt 10:18 [Peshitta]
ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂

Matt 10:18 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܩܕܡ ܡ̈ܠܟܐ ܘܗܓ̈ܡܘܢܐ ܬܩܘܡܘܢ܂ ܡܛܠ ܫܡܝ ܘܠܣܗܕܘܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܥܡܡ̈ܐ܂

Matt 10:18 [Vulgate]
et ad praesides et ad reges ducemini propter me in testimonium illis et gentibus

Critical Apparatus :

(1) ηγεμονας : א, B, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) ηγεμωνας : L, 4
(3) ηγεμονων : D

(4) δε και : א, B, C, E, M, N, S, W, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(5) OMIT δε : F, G, L, Δ, 4, 34, 700, 2603
(6) OMIT δε και : D

(7) βασιλεις : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(8) βασιλις : א
(9) OMIT βασιλεις : D

(10) αχθησεσθε : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(11) αχθησεσθαι : א, Δ, 4, 33, 157,
(12) σταθησεσθαι : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:18

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.