Matthew 10:19

Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

But when they deliver you up, do not worry how or what you should speak; for it will be given you in that hour what you should speak.

Matt 10:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε.

MSS: Ω, 8, 43, 44, 201, 500, 700

Matt 10:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oταν δε παραδωσι- ϋμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκινη τη ωρα τι λαλησητε

Matt 10:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Oταν δε παραδωσιν ϋμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε· δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε

Matt 10:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Oταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε· δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε·

Matt 10:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
: Oταν δε παραδωσoυσιν ϋμας· μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε

Matt 10:19 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς· μὴ μεριμνήσητε͵ πῶς ἢ τι λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα͵ τί λαλήσετε·

Μatt 10:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]9rc1|ΠΗ
ὅταν δὲ Παραδώσουσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς· ἢ τί λαλήσητε· δοθησεται γαρ ὑμῖν· ἐν ἐκείνη τῆ ὥρα τί λαλήσητε

Matt 10:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
ὅταν δὲ Παραδιδῶσιν ὑμᾶς· μὴ μεριμνήσητε· πῶς. ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῆ ὥρα· τί λαλήσετε·

Matt 10:19 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]22rc1

Matt 10:19 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Οταν δε παραδωσουσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε·

Matt 10:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Οταν δε παραδωσουσιν ϋμας μη μεριμνησηται πως η τι λαλησηται δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησηται

Matt 10:19 [Codex Macedoniensis (MS Add. 6594)(Y034) (9th century)]6r/15

Matt 10:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Οταν δε παραδιδωσιν υμας Μη· μεριμνησητε· πως η· τι· λαλησητε Ου γαρ· Δοθησεται γαρ υμιν· εν εκεινη τη· ωρα Τι λαλησιτε

Matt 10:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v|ΠΗ
ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς. μὴ Μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα· τί λαλήσετε·

Matt 10:19 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]25vc2
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

MSS: 438, 439, 2603

Matt 10:19 [Peshitta]
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܰܠܠܽܘܢ܂

Matt 10:19 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܡܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܡܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܐܡܪܘܢ

Matt 10:19 [Vulgate]
cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini

Critical Apparatus :

(1) παραδιδωσιν : C, E1, K, Y, Δ, Ω, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority
(2) παραδωσιν : א, B, E*, 22
(3) παραδωσoυσιν : D, G, L, N, W, 7

(4) μεριμνησητε : א, B, C, D, E, G, K, L, N, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority
(5) μεριμνησηται : W

(6) λαλησητε : א, B, C, D, G, K, L, N, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 500, 700, Majority
(7) λαλησηται : W
(8) λαλησετε : 7, 438, 439, 2603

(9) δοθησεται : א, B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority
(10) δοθησετε : 13
(11) OMIT δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε : D, L

(12) εκεινη : B, C, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603, Majority, Peshitta, Vulgate
(13) εκινη : א

(14) λαλησετε : B, C, K, N, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 2603
(15) λαλησητε : א, G, Y, 22
(16) λαλησιτε : Δ
(17) λαλησηται : W

 

ΠΗ / Β  :

Ω (f57c1), 7 (f37r-v), 13 (f11rc2-vc1), 22 (f16v), 438 (f46r), 500 (f27v), 700 (f35r)

 

 

Early Church Fathers

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:19

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.