Matthew 10:19

Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

But when they deliver you up, do not worry how or what you should speak; for it will be given you in that hour what you should speak.

Matt 10:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε.

MSS: S, Ω, 8, 10, 34, 35 (f28r), 43, 44, 201, 500, 700

Matt 10:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oταν δε παραδωσι- ϋμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκινη τη ωρα τι λαλησητε

Matt 10:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]1247c1
Oταν δε παραδωσιν ϋμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε· δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε

Matt 10:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Oταν δε παραδιδωσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε· δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε·

Matt 10:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
: Oταν δε παραδωσoυσιν ϋμας· μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε

Matt 10:19 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς· μὴ μεριμνήσητε͵ πῶς ἢ τι λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα͵ τί λαλήσετε·

Μatt 10:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]9rc1
ὅταν δὲ Παραδώσουσιν ὑμᾶς μὴ μεριμνήσητε πῶς· ἢ τί λαλήσητε· δοθησεται γαρ ὑμῖν· ἐν ἐκείνη τῆ ὥρα τί λαλήσητε

Matt 10:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
ὅταν δὲ Παραδιδῶσιν ὑμᾶς· μὴ μεριμνήσητε· πῶς. ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῆ ὥρα· τί λαλήσετε·

Matt 10:19 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Οταν δε παραδωσουσιν υμας μη μεριμνησητε πως η τι λαλησητε δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε·

MSS: N, 556 (f18r)

Matt 10:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
Οταν δε παραδωσουσιν ϋμας μη μεριμνησηται πως η τι λαλησηται δοθησεται γαρ ϋμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησηται

Matt 10:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Οταν δε παραδιδωσιν υμας Μη· μεριμνησητε· πως η· τι· λαλησητε Ου γαρ· Δοθησεται γαρ υμιν· εν εκεινη τη· ωρα Τι λαλησιτε

Matt 10:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v
ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς. μὴ Μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα· τί λαλήσετε·

Matt 10:19 [Minuscule 439 (Add MS 5107) (1159)]25vc2
Ὅταν δὲ παραδιδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσετε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε·

MSS: 438, 439, 2603

Matt 10:19 [Peshitta]
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܰܠܠܽܘܢ܂

Matt 10:19 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܡܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܡܬܝܗܒ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܐܡܪܘܢ

Matt 10:19 [Vulgate]
cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini

Critical Apparatus :

(1) παραδιδωσιν : C, E¹, F, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 43, 44, 201, 438, 439, 500, 700, 1701, 2603, 2835, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir
(2) παραδιδοσιν : 9
(3) παραδωσιν : א, B, E*, 1, 22, 1582, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, von Soden
(4) παραδωσoυσιν : D, G, L, N, W, Σ, 7, 33, 157, 230, 556, 901, ℓ339
(5) παραδωσωσιν : 36, 892

(6) μεριμνησητε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(7) μεριμνησηται : W

(8) λαλησητε : א, B, C, D, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(9) λαλησηται : W
(10) λαλησετε : 7, 438, 439, 2603
(11) λαλησεται : 901

(12) δοθησεται : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(13) δοθησετε : 13, ℓ339
(14) OMIT δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησετε : D, L, 4, 11

(15) εκεινη : B, C, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta, Vulgate
(16) εκινη : א

(17) ωρα : א, B, C, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(18) ADD υμιν : 157

(19) λαλησετε : C, K, N, S, Ω, 7, 8, 10, 13, 33, 34, 35, 43, 44, 157c, 201, 438, 439, 500, 556, 700, 2603, ℓ339, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann
(20) λαλησητε : א, B, F, G, Y, Σ, 1, 9, 12, 22, 36, 157*, 230, 892, 1582, 1701, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(21) λαλησιτε : Δ
(22) λαλησεται : M, 901
(23) λαλησηται : W

 

 

MSS:

(i) Σ : υμιν sub linea additum

(ii)  2835 (f22r-v) : τί λαλήσετε on f22vc2 unreadable

 

ΠΗ / Β :

F (f6rc1|p11), G (f9rc1), L (f22rc1), M (f40vc1), S (f35rc2), Y (f6r|15), Ω (f57c1), 4 (f22r), 7 (f37r-v), 9 (f29v), 10 (f27r), 11 (f50r), 12 (p82-83), 13 (f11rc2-vc1), 22 (f16v), 34 (f52r-v), 36 (f54v), 44 (f31v), 230 (f30rc2), 438 (f46r), 500 (f27v), 556 (f18r), 700 (f35r), 892 (ΠΗ/Θ?) (f45r), 1582 (f27v), 1701 (f14r), 2835 (f22rc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:19

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.