Matthew 10:20

οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

For it is not you who speak, but the Spirit of your Father who speaks in you.

Matt 10:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]32-33
Οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.

MSS: B, C, F (f6rc2|p11), K, S, Y (f6v|16), Σ, Ω, 1, 7, 8 (f32vc2-33rc1), 9, 10, 11, 12, 13 (f11vc1), 22, 33, 34 (f52v), 35 (f28r), 36 (f54v-55r), 43, 44, 157 (f45v), 201, 230 (f30r-v), 438, 439 (f25vc2-26rc1), 500, 556, 700, 892, 1582, 1701 (f14v), 2603, ℓ339

Matt 10:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oυ γαρ ϋμις εστε οι λαλου-τες αλλα το πνα του πρς ϋμων το λαλουν εν ϋμι-

Matt 10:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
ου γαρ ϋμεις εστε οι λαλουντες αλλα το πνευμα του πατρος υμων το λαλουν εν ϋμιν

Matt 10:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ου γαρ υμεις εστε οι λαλου-τες αλλα το πνα του πρς υμων το λαλουν εν υμι- ·

Matt 10:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
ου γαρ ϋμεις εστε οι λαλουντες· αλλα το πνα του πατρος το λαλουν εν ϋμειν·

Matt 10:20 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες͵ ἀλλὰ τὸ πνα  τοῦ πρς  ὑμῶν͵ τὸ λαλοῦν εν ὑμῖν·

Μatt 10:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]9rc1
οὐ γὰρὑ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλο-τες ἀλλὰ τὸ πνα  τοῦ πρς  ὑμῶν, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν·

Matt 10:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες· ἀλλὰ τὸ πνα τοῦ πρς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν·

Matt 10:20 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ου γαρ υμις εστε οι λαλουντες αλλα το πνα του πρς υμων το λαλουν εν υμιν

Matt 10:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ου γαρ ϋμεις εσται οι λαλουντες αλλα το πνα του πρς ϋμων το λαλουν εν ϋμιν

MSS: M (f40vc1), W

Matt 10:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Ου γαρ υμεις εστε οι· λαλουντες Αλλα· το· πνα  του πατρος υμων· το· λαλουν εν· υμιν·

Matt 10:20 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες. ἀλλὰ τὸ πνα τοῦ πρς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν·

Matt 10:20 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 10:20 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢܬܘܢ ܡܡܠܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܐܒܘܟܘܢ ܡܡܠܠܐ ܒܟܘܢ܂

Matt 10:20 [Vulgate]
non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis

Critical Apparatus :

(1) υμεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(2) υμις : א, N

(3) εστε : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(4) εσται : M, W

(5) λαλουντες : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(6) λαλουνταις : L

(7) υμων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, Majority
(8) ημων : 4, 901
(9) OMIT υμων : D

(10) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(11) υμειν : D

 

MSS:

(i) 2835 (f22vc1) : unreadable

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:2

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.