Matthew 10:22

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

And you will be hated by all because of my name. But he who endures to the end, this one will be saved.

Matt 10:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]33
Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

MSS: E, G, S (f35vc1), Y, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f17r), 33, 34 (f52v), 35 (f28v), 36 (f55r-v), 43, 44?, 157, 201, 230, 438 (f46r-v), 439, 500, 556 (f18v), 700 (f35r-v), 892, 901, 1582 (f27v-28r), 1701 (f14v), ℓ339

Matt 10:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ϗ εσεσθε μισουμενοι ϋπο παντω- δια το ονομα μου ο δε ϋπομινας εις τελος ουτος σωθησεται

Matt 10:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
και εσεσθε μεισουμενοι ϋπο παντων δια το ονομα μου· ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

Matt 10:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και εσεσθε μεισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου· ο δε υπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται·

Matt 10:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι εσεσθαι μεισουμενοι ϋπο παντων δια· το ονομα μου· ο δε ϋπομεινας εις τελος ουτος σωθησεται

Matt 10:22 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]30v-31r
και ἔσεσθε μισούμενοι ὑπο πάντω- δια τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομεινας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται·

Μatt 10:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]9rc1-2
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ϋπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ϋπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται·

Matt 10:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33r-v
καὶ ἔσεσθε μησούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δε ὑπομείνας εἰς τέλος· οὗτος σωθήσεται.

MSS: K, L (f22rc2)

Matt 10:22 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και εσεσ||θε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου· ο δε υπομινας εις τελος ουτος σωθησεται·

Matt 10:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]33
και εσεσθαι μισουμενοι ϋπο παντων δια το ονομα μου ο δε ϋπομεινας εις τελος σωθησεται·

Matt 10:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Και εσεσθαι· μισουμενοι υπο παντων δια το· ονομα· μου Ο δε· υπομεινας εις τελος· ουτος σωθησεται·

Matt 10:22 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v
καὶ ἔσεσθε μϊσούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

* μϊσούμενοι = μησούμενοι?

Matt 10:22 [Minuscule 2603 (CBL W 134) (12th century)]16r|35
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθν{ῶν} διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.

Matt 10:22 [Peshitta]
ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܝܐܝܺܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܺܚܶܐ܂

Matt 10:22 [Old Syriac Sinaitic]
.ܘܢܗܘܘܢ ܣܢܝܢ ܠܟܘܢ ܒܢܝ ܐܢܫܐ ܡܛܘܠ ܫܡܝ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܪ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܗܘ ܢܚܐ

 Critical Apparatus :

(1) εσεσθε : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, Y, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(2) εσεσθαι : D, W, Δ, 4

(3) μισουμενοι : א, E, G, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44?, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(4) μεισουμενοι : B, C, D
(5) μησουμενοι : K, L, 44?

(6) παντων : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(7) ADD των εθνων : 2603

(8) υπομεινας : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(9) υπομινας : א, N

(10) ουτος : א, B, C, D, E, G, K, L, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, Majority
(11) ουτως : M, 4, 13
(12) OMIT ουτος : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:22

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.