Matthew 10:23

Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

But when they persecute you in this city, flee to another. For Amen I say to you, you will not finish going through the cities of Israel, until the Son of man comes.

Matt 10:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]33
Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

MSS: F (f6vc1|p12), K, S, Y,  Σ, Ω (f57c2-58c1), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 439, 500, 901 (f22r), 2603, 2835 (f22vc1)

Matt 10:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oταν δε διωκωσιν ϋμας εν τη πολι ταυτη φευγεται εις την ετεραν αμην γαρ λεγω ϋμιν ου μη τελεσητε τας πολις του ιηλ εως ου ελθη ο υς του ανου

Matt 10:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
α- δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την ετεραν· αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τας πολεις ισραηλ εως ελθη ο υιος του ανθρωπου

Matt 10:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Oταν δε διωκωσιν υμας εν τη πολει ταυτη φευγετε εις την αλλην· αμην γαρ λεγω υμιν οτι ου μη τελεσητε τας πολεις του ιηλ · εως αν ελθη ο υς του ανθρωπου·

Matt 10:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Oταν δε διωκουσιν ϋμας εν τη πολι ταυτη φευγεται εις την αλλην· εαν δε εν τη αλλη διωκουσιν υμας· φευγετε εις την αλλην αμην λεγω ϋμειν· ου μη τελεσητε τας πολεις Ϊσραηλ εως αν ελθη ο ϋιος του ανθρωπου

Matt 10:23 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]31r
ὅταν δὲ διώΚωσιν ὑμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη͵· φεύγετε εἰς τιν ἄλλη-· ἀμὴν γαρ λέγω ὑμῖν͵ οὐ μὴ τελεσητε τὰς πόλεις τοῦ ιηλ· ἕως ἂν ἔλθη ὁ υς τοῦ ανου ·

Μatt 10:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]9rc2
Ὅταν δὲ διώκωσιν ϋμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη· φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ϋμῖν οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ιηλ· ἕως ἂν ἔλθη ὁ υς  τοῦ ἀνθρώπȢ·

Matt 10:23 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33v
Ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη. φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ιηλ· ἕως ἂν ἔλθη ὁ υς τοῦ ἀνου·

Matt 10:23 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Οταν δε διωκουσιν υμας εν τη πολι ταυτη φευγετε εις την αλλην· αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε τας πολεις του ισραηλ εως εαν ελθη ο υιος του ανθρωπου·

Matt 10:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]33
Οταν δε διωκωσιν ϋμας εν τη πολει ταυτη φευγεται εις την ετεραν· αμην γαρ λεγω ϋμιν ου μη τελεσηται τας πολεις του Ϊσραηλ εως αν ελθη ο ϋϊος του ανου

Matt 10:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Οταν· δε διωκωσιν υμας· εν· τη· πολει ταυτη· Φευγετε εις την· αλλην Αμην γαρ λεγω· υμιν· Ουμητελεσηται τας πολεις του ισλ· εωcαν ελθη ο υς του ανου ·

Matt 10:23 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]11vc1
ὅταν δὲ διώΚουσιν ὑμᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτη. φεύγετε εἰς ἐτέραν· κἂν ἐκ ταύτης διώκωσιν ὑμᾶς φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ἰηλ· ἔως ἂν ἔλθη ὁ ὑιὸς τοῦ ἀνου.

Matt 10:23 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]31v-32r
ὅταν δὲ διώκωσι- μᾶς ἐν τῆ πόλει ταύτῃ. φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ἰηλ· ἔως ἂν ἔλθη ὁ υς τοῦ ἀνου.

Matt 10:23 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]35v
ὅταν δὲ Διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν λέγω ὑμῖ- ὁὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ἰηλ, ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνου.

MSS: 438, 700

Matt 10:23 [Lectionary ℓ339 (5th day/3rd week) (Egerton MS 2163) (12th century)]38rc2-vc1
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ὅταν διώκωσιν ὑμᾶς ἐκ τῆς πόλεως ταύτης φεύγετε εἰς (τὴν?) ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ ἰὴλ · ἕως ἂν ἔλθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνόυ  ·

Matt 10:23 [Peshitta]
ܡܳܐ ܕ݁ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܫܰܠܡܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 10:23 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܐ ܕܪ̈ܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܒܗܢܐ ܟܪܟܐ܂ ܥܪܘܩܘ ܠܟܘܢ ܡܢܗ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܢ ܒܐܚܪܢܐ ܪܕܦܝܢ ܠܟܘܢ ܥܪܘܩܘ ܠܟܘܢ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܡܝܢ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܫܠܡܘܢ ܐܢܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܟܪ̈ܟܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܂

Matt 10:23 [Vulgate]
cum autem persequentur vos in civitate ista fugite in aliam amen enim dico vobis non consummabitis civitates Israhel donec veniat Filius hominis

Critical Apparatus :

(1) διωκωσιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) διωκουσιν : D, N, 13
(3) διωκοσιν : 33

(4) εν τη πολει ταυτη : B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(5) εν τη πολι ταυτη : א, D, N
(6) εν τη πολη ταυτη : L
(7) εκ της πολεως ταυτης : 157

(8) φευγετε : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(9) φευγεται : א, D, W

(10) την αλλην : C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ,  Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 901, 1701, 2603, 2835, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir,
(11) τιν αλλην : E
(12) την ετεραν : א, B, W, 22, 33, 892, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott Hort, von Soden
(13) την ετεραν καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε : 22
(14) την ετεραν καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε εις την αλλην : 1, 1582, Westcott & Hort (marg.)
(15) ετεραν καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε : 13
(16) την αλλην εαν δε εν τη αλλη διωκουσιν υμας φευγετε εις την αλλην : D
(17) την ετεραν καν εν τη ετερα διωκωσιν υμας  φευφετε εις την αλλην : [Lachmann]

(18) γαρ : א, B, C, E, F, G, K, L, N, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 439, 500, 892, 901, 1582, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(19) OMIT γαρ : D, M, 157, 438, 556, 700, 1701

(20) υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(21) υμειν : D
(22) ADD οτι : C

(23) τελεσητε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, Y,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(24) τελεσηται : W, Δ
(25) τελεσειτε : L

(26) πολεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(27) πολις : א

(28) του ισραηλ : C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Tischendorf, Westcott Hort ([του]), von Soden
(29) OMIT του : א, B, D, Lachmann, Tregelles,

(30) αν : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Lachmann, Tregelles, von Soden
(31) ου : א¹
(32) εαν : N
(33) OMIT αν : א*, B, Tischendorf, Westcott & Hort

 

 

ΠΘ / Ι :

F (f6vc1|p12), G (f9rc2), L (f22rc2), S (f35vc1), Ω (f57c2-58c1), 4 (f22r), 7 (f37v), 9 (f29v), 10 (f27r), 11 (f50v), 12 (p53), 13 (f11vc1), 22 (f17r), 34 (f52v-53r), 36 (f55v), 44 (f31v-32r), 157 (f45v), 230 (f30vc1), 438 (f46v), 500 (f28r), 556 (f18v), 700 (35v), 892 (f45v), 1582 (f28r), 1701 (f14v), 2603 (f16r|35), 2835 (f22vc1)

ΠΘ / Β :

M (40vc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:23

(a) For ἄλλην or ἕτεραν the evidence of the Peshitta is uncertain; the same Syriac is sometimes used for the former, sometimes for the latter, compare Matt 4:21 and Matt 6:24.

(b) πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ – א, B, D omit τοῦ before Ἰσραὴλ. It is far more likely that it was omitted by negligence of the scribes of א, B, D than that it should have been added in all the other copies.

(c) The addition after φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην of · εαν δε εν τη αλλη διωκουσιν υμας· φευγετε εις την αλλην (ετεραν being substituted for the first αλλην), the eye having passed from the first φευγετε εις την to the second. The same effect is produced, though less frequently, when two or more sentences begin with the same words, as in Matt. 23:14, 16, 16 (each of which commences with oυαι υμιν), one of the verses being lost in some manuscripts.
(F. H. Scrivener)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.