Matthew 10:26

Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

Therefore do not fear them, for there is nothing covered that will not be revealed, and hidden that will not be known.

Matt 10:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]33
Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.

MSS: S, Y, 1, 4 (f22v), 7, 8, 9, 11, 12, 22, 34, 35 (f28v), 36, 43, 44, 157 (f46r), 201, 230, 438 (f47r), 439, 500, 556, 892 (f45v-46r), 901 (f22v), 1582, 1701 (f15r), 2835, ℓ339

Matt 10:26 [Papyrus 110 (Ƿ110 / P.Oxy. 4494) (4th century)]
μη ουν (φ)……. αυτους ουδεν γαρ εστιν ………νον ο (ο)υκ αποκ(α)λυφθ…… …πτον ο ου γνωσθησε

Matt 10:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Mη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησετε και κρυπτον ο ου γνωσθησετε

Matt 10:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Mη ουν φοβηθητε αυτους· ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται· και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

Matt 10:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
μη ουν φοβηθητε αυτους· ουδεν γαρ εστι- κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται· και κρυπτον ο ου γνωσθησεται·

Matt 10:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
: Mη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

Matt 10:26 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]31r-v
Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ Ἐστιν κεκαλυμμένον· ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται. καὶ κρυπτὸν͵ ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται·

Μatt 10:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]9vc1
μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· Οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένο-· ὃ οϋκ αποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται·

MSS: B, C, D, G, L (f22vc1), N, Σ, Ω, 33

Matt 10:26 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]33v
μὴ οὖν φοβηθῆται Ἀυτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον· ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν· ὃ οὐ γνωσθήσεται·

Matt 10:26 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Μη ουν φοβηθητε αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται· και κρυπτον ο ου γνωσθησεται·

Matt 10:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]33
μη ουν φοβηθηται αυτους ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυφθησεται · και κρυπτον ο ου γνωσθησεται

Matt 10:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]47
Μη· ουν· φοβηθητε αυτους Ουδεν· γαρ εστιν· κεκαλυμμενον ο ουκ αποκαλυψθησεται και κρυπτον· ο· ουγνωσθησεται

Matt 10:25 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]11vc2
μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲ<ν> γάρ ἐστιν συγκεκαλυμμένον. ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν ὃ, οὐ γνωσθήσεται.

Matt 10:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32r
μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον. ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν. ὃ οὐ γνωσθήσεται.

Matt 10:26 [Minuscule 490 (Add MS 7141) (11th century)]23rc1
… οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται · καὶ κρυπτὸν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.

” Precious page f22r (Mt 10:15). f22v is missing

Matt 10:26 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]35v
μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστι κεΚρυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· ϰ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.

Matt 10:26 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܕ݂ܰܡܛܰܫܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ܂

Matt 10:26 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢܗܘܢ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܟܣܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ܂ ܘܠܐ ܕܡܛܫܝ܂ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ

Matt 10:26 [Vulgate]
ne ergo timueritis eos nihil enim opertum quod non revelabitur et occultum quod non scietur

Critical Apparatus :

(1) φοβηθητε : א, B, C, D, E, F, G, L, M, N, S, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) φοβηθηται : K, W

(3) εστι : K, M, S, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339
(4) εστιν : Ƿ110, א, B, C, D, E, F, G, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 13, 33,

(5) κεκαλυμμενον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(6) καικαλυμμενον : M
(7) κεκρυμμενον : 700
(8) συγκεκαλυμμενον : 13

(9) αποκαλυφθησεται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Irenaeus
(10) αποκαλυψθησεται : Δ
(11) αποκαλυφθησετε : א
(13) απολυφθησεται : 2603

(14) γνωσθησεται : B, C, D, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ,  Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Irenaeus
(15) γνωσθησετε : א
(16) OMIT και κρυπτον ο ου γνωσθησεται : 10*
(17) και κρυπτον ο ου γνωσθησετε : 10mg

 

 

ϟΒ / Β :

F (f6vc2|p12), G (f9vc1), M (f40vc2-41rc1), Ω  (f58c1), 4 (f22v), 7 (f37v), 9 (f29v), 10 (f27v), 11 (f51r), 12 (p83), 13 (f11vc2), 22 (f17r), 34 (f53r-v), 36 (f56r), 44 (f32r), 157 (f46r), 438 (f47r), 500 (f28r), 556 (f18v), 700 (f35v), 892 (f45v-46r), 1582 (f28r), 1701 (f15r), 2603 (f16v|36), 2835 (f22vc2)

 

Early Church Fathers

(1) Irenaeus (Contra Haereses, Liber Primus, p444, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται· καὶ κρυπτὸν, ὃ οὐ γνωσθήσεται.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:26

(a) No Semitic scholar can, however, study such a passage as Mt 10:26-33= Lk 12:2-9 without arriving at the clear conviction that we either have in it the literal translation of an Aramaic original, or that the ipsissima verba of our Lord in Aramaic were branded on the hearts of his hearers and reproduced with reverential exactitude amounting to virtual translation. Cf. especially the phrases μὴ φοβηθῆτε ἀπό (Semitic מן of aversion after a verb of fearing), ὁμολογήσει ἐν ἐμοί (cf. on this expression even Moulton, NTG3 i. p. 104), ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου (Mt. 10:38). Mistranslation of an Aramaic original seems clearly to be indicated by comparison of the following passage : Mt 23:25-26 and Lk 11:39-41.
(C. F. Burney, The Aramaic Origin of the Fourth Gospel, p. 8)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.