Matthew 10:34

Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.

Do not think that I came to bring peace on earth. I came not to bring peace, but a sword

Matt 10:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.

MSS: B, C, E, G, M (f41rc2-vc1), S, Σ, Ω (f59c1-2), 1, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 34, 35 (f28v-29r), 36, 43, 157 (f46v), 201, 230, 438, 439 (f26vc1-2), 490, 500, 556, 687, 700, 892, 1582 (f28v), 1701 (f15v), 2603 (f17r|37), 2835 (f7rc1)

Matt 10:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
νομισηται οτι ηλθον ϊρηνην βαλιν επι την γην ουκ ηλθο- βαλιν ϊρηνην αλλα μαχαιραν

Matt 10:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Mη νομισητε οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γη- · ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν

Matt 10:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
μη νομισητε οτι ηλθον βαλει- ειρηνην επι την γην· ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν·

Matt 10:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:Mη νομισηται οτι ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην αλλα μαχαιραν

Matt 10:34 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32r
Μὴ νομίσητε· ὅτι ἦλθον βαλεῖ_ εἰρήνην ἐπι τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μαχαιραν·

Μatt 10:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]10rc1
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπι τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην· ἀλλὰ μάχαιραν·

Matt 10:34 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34r
Μὴ νομίσητε· ὅτι Ἦλθον βαλλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην· ἀλλὰ μάχαιραν·

Matt 10:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34
Μη νομεισηται οτι ηλθον βαλιν ειρηνην επι την γην ουκ ηλθον βαλιν ειρηνην αλλα μαχαιραν

Matt 10:34 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]7v
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλ/λ/λὰ μάχαιραν·

Matt 10:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Μη· νομισηται· Οτι ηλθον βαλειν· ειρηνην· επι· την· γην Ουκ ηλθον βαλειν· ειρηνην· Αλλα μαχαιραν

Matt 10:34 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v
μὴ νοΜίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· ἀλλὰ μάχαιραν·

Matt 10:34 [Minuscule 687 (Add MS 11868B) (11th century)]1rc1
μὴ νομήσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθο_βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν·

Matt 10:34 [Peshitta]
ܠܳܐ ܬ݁ܶܣܒ݁ܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ܂

Matt 10:34 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܘܣܝܦܐ܂

Matt 10:34 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܠܐ ܬܣܒܪܘܢ ܕܫܝܢܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܐܬܝܬ ܕܐܪܡܐ ܫܝܢܐ ܐܠܐ ܣܝܦܐ

Matt 10:34 [Vulgate]
nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram non veni pacem mittere sed gladium

Critical Apparatus :

(1) μη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) ADD ουν : 4

(3) νομισητε : B, C, D, E, G, K, M, S, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(4) νομησητε : 13, 33?, 687, 901c, ℓ339
(5) νομησειτε : L
(6) νομισηται : א, Δ, 10
(7) νομησηται : 901
(8) νομεισηται : W

(9) βαλειν ειρηνην : B, C, D, E, G, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) βαλλειν ειρηνην : K, 901
(11) βαλιν ειρηνην : W
(12) ιρηνην βαλιν : א

(13) επι την γην : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33?, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(14) OMIT επι την γην : 13

(15) βαλειν (ii) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, Ireneaus
(16) βαλιν : א, W

(17) ειρηνην (ii) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority, Irenaeus
(18) ερηνην : ℓ339
(19) ιρηνην : א
(20) ADD επι την γην : 44

(21) μαχαιραν : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(22) μαχαραν : 901
(23) μαχεραν : L

 

 

ϞΕ / Ε :

L (f23rc1), M (f41rc2-vc1), S (f36rc2), Ω (f59c1-2), 4 (f22v), 7 (f38r), 9 (f30r), 10 (f28r), 11 (f52r), 12 (p84), 13 (f12rc1), 22 (f17v), 34 (f54v), 36 (f57v), 44 (ϟε/Γ) (f32v), 230 (f31rc1-2), 438 (f47v), 490 (f23rc2), 500 (f28v), 556 (f19r), 700 (f36r), 892 (f46v), 1582 (f28v), 2603 (f37r|37), 2835 (f7rc1)

 

Early Church Fathers

(1) Irenaeus (Contra Haereses, Liber Primus, p476, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:34

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.