Matthew 10:35

ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς.

For I have come to divide a man against his father, and a daughter against her mother, and  a daughter-in-law against her mother-in-law.

Matt 10:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς.

MSS: א, B, E, G, K, M, S, W, Σ, 1, 4, 7, 8 (f33vc1-2), 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34 (f54v), 35 (f29r), 36 (f57v), 43, 44, 157, 201, 230, 438 (f47c-48r), 439, 490 (f23rc2), 500, 556, 892, 901 (f22v-23r), 1582 (f28v-29r), 1701 (f15v), 2603, ℓ339 (f39rc1)

Matt 10:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Hλθο- γαρ διχασαι ανον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφη- κατα της πενθερας αυτης

Matt 10:35 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

Matt 10:35 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ηλθον γαρ διχασαι ανων κατα του πρς αυτου· και θυγατερα κατα της μρς αυτης· και νυμφην κατα της πενθερας αυτης·

Matt 10:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Hλθον γαρ διχασαι ϋιον κατα πατρος αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

* διχασαι = δικασαι in F.H. Scrivener.  κ changed to χ.

Matt 10:35 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32r
ἦλθον γὰρ διχαCαι ανον κατὰ τοῦ πρς  αὐτοῦ· και θυγατέρα κατα τῆς μρς  αὐτῆς· και νυμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Matt 10:35 [Codez Boreelianus (Ms. 1) (F09) (9th century)]7vc2|p14
… θυγατέρα κατα τῆς μρς  αὐτῆς· και νυμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Μatt 10:35 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]10rc1-2
ἦλθον γὰρ διχάσαι ανον κατὰ τοῦ πρς  αὐτοῦ· ϗ θυγατέρα κατὰ τῆς μρς  αὐτῆς· ϗ νύμφην κατὰ τῆς πενθερὰς αὐτῆς·

Matt 10:35 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34r
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνον κατὰ τοῦ πρς αὐτοῦ· καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς· καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Matt 10:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34
Ηλθον γαρ διχασαι ανθρωπον κατα του πρς  αυτου και θυγατερα κατα της μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

Matt 10:35 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]7v
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ θυγα…

* Continue at 9r Mt 11:5

Matt 10:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Ηλθον· γαρ δικασαι ανθρωπον· κατα του πρς  αυτου· και θυγατερα· κατα της· μητρος αυτης και νυμφην κατα της πενθερας αυτης

Matt 10:35 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]59c2
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πρς αὐτοῦ· καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μρς αὐτῆς· καὶ νύμφι- κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Matt 10:35 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνον  κατὰ τοῦ πρς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μρς αὐτῆς· καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

Matt 10:35 [Minuscule 687 (11th century)]1rc1
ἦλθο γὰρ διχάσαι ἄνον  κατὰ τοῦ πρς αὐτȣ καὶ θυγατέραν κατὰ τῆς μρς αὐτῆς· καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς·

MSS: L (f23rc1), 687

Matt 10:35 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]36r-v
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνον κατὰ τοῦ πρς αὐτοῦ, ϰ θυγατέρα κατὰ τῆς μρς αὐτῆς· καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθ{ερᾶς}

Matt 10:35 [Peshitta]
ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܦ݂ܠܽܘܓ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܗ ܘܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬ݂ܳܗ܂

Matt 10:35 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܬܝܬ ܓܝܪ ܕܐܦܠܓ ܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܒܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗܿ܂ ܘܟܠܬܐ ܥܠ ܚܡܬܗ܂

Matt 10:35 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܬܝܬ ܓܝܪ ܕܐܦܠܘܓ ܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘܗܝ ܘܒܪܬܐ ܥܠ ܐܡܗ ܘܟܠܬܐ ܥܠ ܚܡܬܗ܂

Matt 10:35 [Vulgate]
veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem suam et nurum adversus socrum suam

Critical Apparatus :

(1) διχασαι : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) δικασαι : Δ

(3) ανθρωπον : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, Majority, Peshitta, Vulgate
(4) υιον : D, syc, sys

(5) του πατρος : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, Majority
(6) OMIT του : D

(7) θυγατερα : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835?, ℓ339, Majority
(8) θυγατεραν : L, 687

(9) νυμφην : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) νυμφιν : Ω

(11) πενθερας αυτης : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) OMIT αυτης (ii) : 700

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:35

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.