Matthew 10:37

Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me.

Matt 10:37 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος·

MSS: 1, 4 (f23r), 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22 (f18r), 33 (f105r), 34, 35, 36, 43 (f27v-28r), 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490 (f23rc2), 500, 556, 687, 700, 892, 901 (f23r), 1582, 1701 (f15v), 2603, ℓ339 (f34vc1-2)

Matt 10:37 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O φιλων πρα  η μρα  ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος και ο φιλων ϋϊον η θυγατερα ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:37 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O φιλων πατερα η μητερα ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος †

ϗ ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:37 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O φιλων πρα  η μρα  υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος· και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος·

Matt 10:37 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:O φιλων πατερα η μητερα ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:37 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32r
Ὁ φιλῶν πρα ἢ μρα Ὑπὲρ ἐμὲ͵ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλον υἱον ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστι- μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Codez Boreelianus (Ms. 1) (F09) (9th century)]7vc2|p14
Ὁ φιλῶν [ πρα ]…

Μatt 10:37 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10rc2
Ὁ φιλῶν πρα· ἢ μρα  ϋπὲρ εμὲ· οὐκ έστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν ϋϊον· ἢ θυγατέρα ϋπὲρ εμὲ· οὐκ έστιν μου ἄξιος·

MSS: א, C, G, K, L (f23rc1), M, W, Δ, Σ, Ω, 33, 2835 (f7rc2), ℓ1 (f102r-v), ℓ1086 (ii) (f304r-v)

Matt 10:37 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34r-v
Ὁ φιλῶν πρα· ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ· οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶ- υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ· οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34
Ο φιλων πρα η μητερα ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος και ο φιλων ϋϊον η θυγατερα ϋπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:37 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Ο φιλων πατερα· η· μητερα υπερ· εμε· ουκ εστιν· μου· αξιος· Και· ο· φιλων· υιον η· θυγατερα· υπερ· εμε ουκ· εστιν· μου αξιος·

Matt 10:37 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v
ὁ φιλῶν πρα ἢ μρα  ὑπὲρ ἐμὲ υκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Minuscule 687 (11th century)]1rc1
φιλῶν πρα ἢ μρα  ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μȣ ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]51rc1
(Σαββατον Ζ) (Sabbath/7th week)
Εἶπεν ὁ κς ὁ φιλὼν πρά ἢ μρά ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλὼν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Lectionary ℓ1086 (ii) (A’ 86) (10th century)]77rc1
(Σαββατον Ζ)
Εἶπεν ὁ κς ὁ φιλὼν πράμρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλὼν υν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

Matt 10:37 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܺܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ ܘܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܺܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ܂

Matt 10:37 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܟܠ ܕܠܐ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ܂

Matt 10:37 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܕܪܚܡ ܕܝܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܝ ܗܘ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ܂ ܘܡܢ ܕܪܚܡ ܒܪܗ ܐܘ ܒܪܬܗ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܝ ܗܘ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ

Matt 10:37 [Vulgate]
qui amat patrem aut matrem plus quam me non est me dignus et qui amat filium aut filiam super me non est me dignus

Critical Apparatus :

(1) εστι (i) : 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086 (iii)
(2) εστιν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 33, 2835, ℓ1, ℓ1086, ℓ1086 (ii)

(3) φιλων (ii) : א, C, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii),
(4) φειλων : 11
(5) OMIT και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστι μου αξιος : B*, D (haplography)

(6) η θυγατερα : א, C, E, G, K, L, M, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Peshitta, Vulgate
(7) και θυγατερα : S

(8) εστι (ii) : 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii)
(9) εστιν : א, B1, C, E1, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 33, 2835, ℓ1, ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii)

 

 

ϞϚ / Ε :

F (f7vc2|p14), M (f41vc1), S (f36rc2), Ω (f59c2), 4 (f23r), 7 (f38r), 9 (f30v), 10 (f28r), 11 (f52r-v), 12 (p85), 13 (f12rc2), 22 (f18r), 34 (f54v), 36 (f58r), 44 (f32v), 157 (f46v), 230 (f31rc2), 438 (f48r), 490 (f23rc2), 500 (f28v), 556 (f19r), 700 (f36v), 2603 (f17r|37), 892 (f46v), 1582 (f29r), ℓ1086 (ii) (77rc1)

ϞϚ / Ι :

G (f10rc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:37

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.