Matthew 10:38

καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.

And he who does not take his cross, and follow after me, is not worthy of me.

Matt 10:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

MSS: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34 (f55r), 35 (f29r), 36 (f58r), 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490 (f23vc1), 500 (f28v-29r), 556, 687, 700, 892, 1582, 1701 (f15v), 2603, ℓ339 (ii) (f51rc1)

Matt 10:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ος ου λαμβανι τον σταυρον αυτου και ακολουθι οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:38 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος

MSS: B, D, G, M (bottom margin), S, W, Δ, Σ, Ω, 33 (f105r), 2835 (f7rc2), ℓ1 (f102v), ℓ1086 (f68rc2), ℓ1086 (ii) (f77rc1-2), ℓ1086 (iii) (f304vc1)

Matt 10:38 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθι οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος·

Matt 10:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Kαι ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου· ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:38 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32r-32v
καὶ ὃς οὐ λαμβανηει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ͵ και ἀκολουθει ὀπισω μου οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

Μatt 10:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]10rc2
καὶ ὀς οὐ Λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μȢ· οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

Matt 10:38 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v
καὶ ὃς οὐ λαμβάνη τὸν στρον αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου· οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·

Matt 10:38 [Codex Campianus (Grec 48) (M021) (9th century)]41vc1
OMITTED *

* Bottom margin

Matt 10:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34
και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου και ακολουθει οπισω μου ουκ εστιν μου αξιος

Matt 10:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Και· ος ου λαμβανει τον· σταυρον αυτου και· ακολουθει· οπισω· μου ουκ· εστιν· μου· αξιος·

Matt 10:38 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v
καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν στρον αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεὶ ὁπίσω μου· οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

Matt 10:38 [Minuscule 687 (11th century)]1rc1
καὶ ὃς οὐ λαμβανει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστι μου ἄξιος·:·

Matt 10:38 [Peshitta]
ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ܂

Matt 10:38 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ܂ ܘܡܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗ܂

Matt 10:38 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܟܠ ܕܠܐ ܫܩܠ ܙܩܝܦܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ

Matt 10:38 [Vulgate]
et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus

Critical Apparatus :

(1) Matthew 10:38 : א, B, C, D, E, G, K, L, Mmg, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(2) OMIT Matthew 10:38 : M*

(3) ου : א, B, C, D, E, G, K, L, Mmg, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901c, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(4) OMIT ου : 901*

(5) λαμβανει : B, C, D, E, G, L, Mmg, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(6) λαμβανι : א
(7) λαμβανη : K

(8) ακολουθει : B, D, E, G, K, Mmg, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1, ℓ339 (ii), ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(9) ακολουθι : א, C
(10) ακολουθη : L, ℓ339

(11) εστι : 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 687, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339, ℓ339 (ii)
(12) εστιν : א, B, C, D, E, G, K, L, Mmg, S, W, Δ, Σ, Ω, 33, 2835, ℓ1, ℓ1086, ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii),

 

 

MSS:

(i) 157 (f46v) : λαμβαν

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:38

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.