Matthew 10:39

Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it.

Matt 10:39 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]34
Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

MSS: B, C, D, E, G, K, M (f41vc1-2), S (f39rc2-vc1), W, Δ, Σ, Ω (f59c2-60c1), 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439 (f26vc2-27rc1), 490, 500, 556, 700, 892, 901 (f23r), 1582, 1701 (f15v), 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii) (f77rc2)

Matt 10:39 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
÷ ϗ ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησι αυτην

÷ O ευρων την ψυχην αυτου απολεσι αυτην

Matt 10:39 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
O ευρων την ψυχη- αυτου απολεσει αυτη- · και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

Matt 10:39 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην· και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην·

Matt 10:39 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
:O ευρων την ψυχην αυτου· απολεσει αυτην ο δε απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

Matt 10:39 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32v
Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολεσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας την ψυχην αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ͵ εὑρήσει αὐτην·

Matt 10:39 [Codez Boreelianus (Ms. 1) (F09) (9th century)]8rc1|p15
… αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας την ψυχην αὐτοῦ· ἕνεκεν ἐμοῦ· εὑρήσει αὐτην·

Μatt 10:39 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]10rc2-vc1
Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχην αὐτοῦ· ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· ἕνεκεν ἐμου· εὑρήσει αὐτήν·

Matt 10:39 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v
Ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· ἀπολέΣει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπὀλέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ· ἕνεκεν ἐμοῦ· εὑρήσει αὐτήν·

Matt 10:39 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]34-35
Ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

Matt 10:39 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Ο ευρων· την· ψυχην· αυτου Απολεσει αυτην· Και ο απολεσας την· ψυχην αυτου· ενεκεν· εμου· Ευρησει· αυτην·

Matt 10:39 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v
ὁ εὑρὼν τὴν ψυΧὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.

Matt 10:39 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܗ܂

Matt 10:39 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܓܝܪ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ܂ ܘܡܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗ܂

Matt 10:39 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܠ ܕܢܫܟܚ ܓܝܪ ܢܦܫܗ܂ ܢܘܒܕܝܗ ܘܟܠ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ ܢܫܟܚܝܗ܂

Matt 10:39 [Vulgate]
qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam

Critical Apparatus :

(1) ευρων : א¹, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(2) ευρον : L
(3) OMIT ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην : א*

(4) απολεσει : B, C, D, E, G, K, L*, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(5) απολεση : 4
(6) απολεσι : א¹
(7) απωλεσει : L¹

(8) ψυχην αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(9) εαυτου ψυχην : ℓ1086 (iii)

(10) ευρησει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), ℓ1086 (iii), Majority
(11) ευρισει : 9
(12) ευρησι : א

 

 

ϞΖ / Γ :

G (f10rc2-vc1), L (f23c2), M (f41vc1-2), S (f36rc2-vc1), Ω (59c2-60c1), 4 (f23r), 7 (f38r), 9 (f30v), 10 (f28r), 11 (f92v), 12 (fp85), 13 (f12rc2), 22 (f18r), 34 (f55r), 36 (f58r), 44 (f32v), 230 (f31rc2), 438 (f48r), 490 (f23vc1), 500 (f29r), 556 (f19r), 700 (f36v), 892 (f46v), 1582 (f29r), 2603 (f17r|37), 2835 (f7rc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:39

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.