Matthew 10:4

Σίμων ὁ Κανανίτης, καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

Simon the Kananite and Judas the Iskariot, who also betrayed him.

Matt 10:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]31
Σίμων ὁ Κανανίτης, καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης, ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

MSS: S (f34rc2-vc1), Y, Σ, Ω, 7, 8 (f32rc2), 9, 10, 12, 22, 34 (f50r-v), 35 (f27v), 36 (f52v), 43, 201, 230 (f29vc1-2), 438, 439, 490, 500, 901 (f21v), 1701 (f13r), ℓ339

Matt 10:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
σιμων ο κανανιτης και ο˙ ϊουδας ο˙ Ϊσκαριωτης ο και παραδους αυτον

Matt 10:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
σιμων ο καναναιος και ιουδας ο ισκαριωτης ο και παραδους αυτον

MSS: B, 1, 33 (f104v), 1582 (f26v)

Matt 10:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
σιμων ο καναναιος· και ιουδας ισκαριωθ ο και παραδους αυτον·

Matt 10:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]28v|42
και σιμων ο χαναναιος · και ϊουδας ο σκαριωτης ο και παραδους αυτον

Matt 10:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]29r-29v
σιμων ὁ κανανήτης, και ϊουδας Ϊσκαριώτης͵ ὁ και παραδοὺς αὐτόν·

Μatt 10:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]8*rc1
σίμων ὁ κανανίτης· καὶ ϊούδας Ϊσκαριώτης· ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

Matt 10:4 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]32r
σίμων ὁ κανανίτης· καὶ ιούδας ὁ ἰσκαριώτης· ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν·

MSS: K, 556 (f17r), 700

Matt 10:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Σιμων· ο καναναιος και ιουδας ισκαριωτης ο και παραδους αυτον·

Matt 10:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
σιμων ο κανανιτης και Ϊουδας Ϊσκαριωτης ο και παραδους αυτον

Matt 10:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]45
σιμων· ο· κανανιτης και Ιουδας· ο· ισκαριωτης· ο· και παραδιδους· αυτον·

Matt 10:4 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]30v
σίμων ὁ κανανίτης καὶ ἰούδας ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

Matt 10:4 [Peshitta]
ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܗ܂

Matt 10:4 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐ ܘܝܗܘܕܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒܿ ܘܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܛܐ ܕܗܘ ܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ܂

Matt 10:4 [Vulgate]
Simon Cananeus et Iudas Scariotes qui et tradidit eum

Critical Apparatus :

(1) σιμων : א, B, C, E, G, K, L, M, S, N, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4?, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) και σιμων : D, Peshitta (ܘܫܶܡܥܽܘܢ), Syriac Sinaitic (ܘܫܡܥܘܢ)

(3) κανανιτης : א, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, ℓ339, Majority
(4) κανανητης : E
(5) καναναιος : B, C, L, N, 1, 33, 892, 1582, Peshitta (ܩܢܳܢܳܝܳܐ), Syriac Sinaitic (ܩܢܢܝܐ), Vulgate?
(6) χαναναιος : D

(7) ισκαριωτης : א¹, E, G, L, N, S, Y, Σ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority
(8) ο ισκαριωτης : א*, B, K, M, Δ, 1, 33, 157, 439, 556, 700, 1582
(9) ο ισκαριοτης : 4
(10) ο σκαριωτης : D, Vulgate (Scariotes), Peshitta (ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ), Syriac Sinaitic (ܣܟܪܝܛܐ)
(11) ισκαριωθ : C

(12) ο και παραδους : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) ο και παραδιδους : Δ, 157,
(14) ος και παρεδωκεν : 13
(15) ως και παρεδωκεν : L

ALTERNATIVE:

(12) ο : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) ος : 13
(14) ως : L

(15) παραδους : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(16) παραδιδους : Δ, 157,
(17) παρεδωκεν : L, 13

(18) αυτον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, N, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4?, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 439, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(19) αυτων : 11

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 10:4

(a) Καναναῖος –  ܩܢܢܝܐ in Peshitta and Syriac Sinaitic represents Καναναῖος of Codex Vaticanus.

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.