Matthew 10:41

Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν προφήτου λήμψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήμψεται.

He who receives a prophet in the name of a prophet will receive a prophet’s reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man will receive a righteous man‘s reward.

Matt 10:41 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]35
Ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήψεται.

MSS: E, G, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 157 (f47r), 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339

Matt 10:41 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψετε και ο δεχομενος δικαιο- εις ονομα δικαιου μισθον δικεου λημψετε :

Matt 10:41 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται

MSS: B, C, W

Matt 10:41 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
O δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται· και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται·

Matt 10:41 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
: (O δεχομενος προφητ)ην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται

* (O δεχομενος προφητ) = damaged

Matt 10:41 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]32v
Ὁ δεχόμενος προφήτην͵ εἰς ὄνομα προφήτου· μισθὸν προφήτου λήψεται· και ὁ δεχομενος δίκαιον͵ εἰς ὄνομα δικαιου· μισθον δικαίου ληψεται·

Μatt 10:41 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]10vc1
Ὁ δεχόμενος προφήτην· εἰς ὄνομα προφήτου· μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον· εἰς ὄνομα δικαίου· μισθὸν δικαίου λήψεται·

Matt 10:41 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]34v
Ὁ δεχόμενος προφήτην· εἰς ὄμα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται· καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄμα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήψεται·

Matt 10:41 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]35
ο δεχομενος προφητην εις ονομα προφητου μισθον προφητου λημψεται και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται

Matt 10:41 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]48
Ο δεχομενος προφητην· εις· ονομα· προφητου· μισθον· προφητου· λημψεται Και· ο δεχομενος δικαιον· εις ονομα δικαιου· μισθον δικαιου λημψεται·

Matt 10:41 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]32v-33r
δεχόμενος προφήτην εἰς ὅνομα προφήτου· μισθὸν προφήτου λίψεται· καὶ ὁ δεχόμ{ενος} δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου· μισθὸν δικαίου λήψεται.

* {ενος} = Greek ligature

Matt 10:41 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܢܳܣܶܒ݂

Matt 10:41 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܢܣܒ܂ ܘܡܢ ܕܡܩܒܠ ܙܕܝܩܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ ܐܓܪܐ ܕܙܕܝܩܐ ܢܣܒ܂

Matt 10:41 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܒܫܡ ܢܒܝܐ ܐܓܪܐ ܕܢܒܝܐ ܡܩܒܠ ܘܡܢ ܕܡܩܒܠ ܙܕܝܩܐ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ ܐܓܪܐ ܕܙܕܝܩܐ ܢܣܒ܂

Matt 10:41 [Vulgate]
qui recipit prophetam in nomine prophetae mercedem prophetae accipiet et qui recipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet

Critical Apparatus :

(1) προφητου : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(2) ποφητου : L

(3) μισθον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(4) μησθον : 13

(5) ληψεται : E, G, K, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(6) λημψεται : B, C, D, W, Δ
(7) λημψετε : א, L
(8) λιψεται : 44

(9) ονομα : א, B, C, E, G, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(10) ομα : K
(11) OMIT και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου ληψεται : D

(12) δικαιον : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(13) δικεον : L

(14) ληψεται : E, G, K, M, S, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 439, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(15) λημψεται : B, C, L, W, Δ
(16) λημψετε : א

 

ϞΘ / Ι :

G (f10vc1), L (f23rc2), M (f41vc2), S (f36vc1), Ω (f60c1), 4 (f23r), 7 (f38r), 13 (f12rc2), 22 (f18r), 44 (f32v-33r), 157 (f47r), 438 (48r-v), 500 (f29r), 700 (f36v), 892 (f47r), 1582 (f29r)

ϞΘ /  Ε :

2603 (f17r|37)

 

A Textual Commentary On Matthew 10:41

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.