Matthew 11:10

Οὗτός γὰρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

For this is he of whom it is written, ‘Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you.’

Matt 11:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36
Οὗτός γὰρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

MSS: M (f42vc1), 1, 4, 7, 8 (34rc2-vc1), 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490 (f24rc1), 556, 700, 901 (f23v), 1582 (f30r), 1701 (f16v), 2603, ℓ339 (f40vc1-2)

Matt 11:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oυτος εστιν περι ου γεγραπται ϊδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασι την οδον σου εμπροσθεν σου

Matt 11:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ουτος εστιν περι ου γεγραπται ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου

Matt 11:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΓ
Ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται· ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου· ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου·

Matt 11:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v-33v
Ουτος εστιν περι ου γεγραπται ϊδου εγω αποστελλω τον ανγελον μου προ προσωπου σου· ος κατασκευασει την οδον σου ενπροσθεν σου

Matt 11:10 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33v
οὗτός γὰρ Ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ϊδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου. ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·

MSS: E, G, K, N, S, W, Y (f9r-v|19-20), Δ, Ω, 33 (f105r), 44, 500, 2835 (f8rc1)

Μatt 11:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11rc2
οὗτός Γὰρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου· ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου· ἔμπροσθέν σου·

Matt 11:10 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35r
οὗτός γὰρ ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου προ προσώπου σου· ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου·

Matt 11:10 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται· ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου·

Matt 11:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]36
ουτος γαρ εστιν περι ου γεγραπται ϊδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου ος κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου·

Matt 11:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Ουτος γαρ εστιν περι· ου γεγραπται· Ῑδου εγω αποστελλω· τον· αγγελον· μου προ· προσωπου σου· ος κατασκευασει την· οδον σου· εμπροσθεν· σου·

Matt 11:10 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v
οὗτος γάρ ἐστιν περι οῦ γέγραπται ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγεΛόν μου προ προσώπου σου· ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

Matt 11:10 [Peshitta]
ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁܂

Matt 11:10 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܢܘ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܟ܂ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ܂

Matt 11:10 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܢܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒ ܕܗܐ ܡܫܕܪܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܟ ܕܢܬܩܢ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܟ

Matt 11:10 [Vulgate]
hic enim est de quo scriptum est ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam qui praeparabit viam tuam ante te

Critical Apparatus :

(1) ουτος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ουτο : 13

(3) γαρ : C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܓ݁ܶܝܪ)
(4) OMIT γαρ : א, B, 892, syc,sys

(5) εστι : M, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, ℓ339
(6) εστιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 33, 44, 500, 2835, ℓ1086

(7) αποστελλω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(8) αποστελω : 157, ℓ1086

(9) αγγελον : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) ανγελον : D

(11) κατασκευασει : B, C, D, E, F, G, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta, Gregory of Nyssa
(12) κατασκευασι : א, O
(13) κατασκευαση : Σ

(14) εμπροσθεν : א, B, C, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) ενπροσθεν : D, L
(16) εμπροσθε : 9

 

 

ΡΓ / Β :

F (f9rc1), M (f42v), S (f37rc2), Ω (f61c2), 7 (f38v), 9 (f31v), 10 (f29r), 11 (f54r), 12 (p87), 13 (f12vc2), 22 (f18v), 44 (f33v), 157 (f47v), 230 (f32rc1), 438 (f49v), 490 (f24rc1), 500 (f29v), 556 (f20r), 700 (f37v), 892 (f47v-48r), 1582 (f30r), 1701 (f16v), 2603 (f18r|39), 2835 (f8rc1)

 

Early Church Fathers

(1) Gregory of Nyssa (Testimonia Adversus, Judaeos, Patrologia Graeca Vol.46, Part 3, p201 (13), J.P.Migne)
Ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:10

(a) αNΓελον in D is an error of the mind. The copyist of Codex Bezae was so used to copying aNGelum in Latin that he made a blunder when copying αΓΓελον.

(b) Peshitta has ὃς κατασκευάσει with Codex Vaticanus and the Majority Text.

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.