Matthew 11:9

ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

But what did you go out to see? A prophet? Yes, I say to you, and more than a prophet.

Matt 11:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36
Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

MSS: E, G, K, M, S (f37rc1-2), Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p86-87), 13, 22, 34 (f56v), 35 (f29v), 36 (f60r-v), 43, 44, 201, 438, 490 (f24rc1), 500, 556, 700, 901 (f23v), 1582 (f29v-30r), 1701 (f16v), 2603, 2835 (f8rc1), ℓ339, ℓ1086 (f310vc1-2)

Matt 11:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aλλα τι εξηλθατε//προφητην /ϊδι-/// ναι λεγω υμιν ϗ περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αλλα τι εξηλθατε προφητην ϊδειν ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην· ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου·

MSS: C, L (f23vc2-24rc1), Δ, Σ, 33 (f105r), 157 (f47v), 230 (f32rc1)

Matt 11:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
Αλλα τει εξηλθατε ειδειν προφητην ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33v
ἀλλὰ τί Ἐξήλθετε ϊδεῖν͵ προφήτην ναὶ λέγω ὑμῖν͵ καὶ περισσότερον προφήτου·

Μatt 11:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11rc2
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ϊδεῖν· προφήτην· ναί λέγω ϋμ-· καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35r
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ϊδεῖν· προφήτην· ναὶ λέγω ὑμῖν· καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου·

Matt 11:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]36
αλλα τι εξεληλυθατε προφητην ϊδειν ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

MSS: W, 892 (f47v)

Matt 11:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Αλλα τι· εξηλθατε ίδειν· προφητην· Ναι λεγω· υμιν και περισ σοτερον προφητου·

Matt 11:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v
ἀλλὰ τί ἐξῆλθετε ἰδεῖν προφήτην; ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Peshitta]
ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ܂

Matt 11:9 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ܂ ܐܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܬܝܪ ܗ܂ܘ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂

Matt 11:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ ܐܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܢܒܝܐ

Matt 11:9 [Vulgate]
sed quid existis videre prophetam etiam dico vobis et plus quam prophetam

Critical Apparatus :

(1) τι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) τει : D

(3) εξηλθετε : E, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 34, 35, 36, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz
(4) εξηλθατε : א, B, C, D, L, N, Δ, Σ, 33, 157, 230, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Westcott & Hort, von Soden
(5) εξεληλυθατε : F, W, 892

(6) ιδειν προφητην : C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ), Syriac Curetonian (ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ), Syriac Sinaitic (ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ), Stephanus, Beza, Elzevir, Scholz, Lachmann (ἰδεῖν; προφήτην;), Tregelles (ἰδεῖν; προφήτην;)
(7) ειδειν προφητην : D
(8) προφητην ιδειν : B, W, 892, Tischendorf (προφήτην ἰδεῖν;), Tregelles (marg, προφήτην ἰδεῖν;), Westcott & Hort (προφήτην; ἰδεῖν;), von Soden (προφήτην ἰδεῖν;)
(9) προφητην ιδιν : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:9

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.