Matthew 11:9

ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

Matt 11:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36
Ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

MSS: 8, 43, 44, 201

Matt 11:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aλλα τι εξηλθατε//προφητην /ϊδι-/// ναι λεγω υμιν ϗ περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αλλα τι εξηλθατε προφητην ϊδειν ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην· ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου·

MSS: L (f23vc2-24rc1)

Matt 11:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]32v
Αλλα τει εξηλθατε ειδειν προφητην ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]33v
ἀλλὰ τί Ἐξήλθετε ϊδεῖν͵ προφήτην ναὶ λέγω ὑμῖν͵ καὶ περισσότερον προφήτου·

Μatt 11:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684)(G011)(9th century)]11rc2
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ϊδεῖν· προφήτην· ναί λέγω ϋμ-· καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35r
ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ϊδεῖν· προφήτην· ναὶ λέγω ὑμῖν· καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον προφητου·

Matt 11:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]36
αλλα τι εξεληλυθατε προφητην ϊδειν ναι λεγω ϋμιν και περισσοτερον προφητου

Matt 11:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]49
Αλλα τι· εξηλθατε ίδειν· προφητην· Ναι λεγω· υμιν και περισ σοτερον προφητου·

Matt 11:9 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v
ἀλλὰ τί ἐξῆλθετε ἰδεῖν προφήτην; ναί λέγω ὑμῖν καὶ περισσότερον προφήτου·

Matt 11:9 [Peshitta]
ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ܂

Matt 11:9 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ܂ ܐܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܬܝܪ ܗ܂ܘ ܡܢ ܢܒ̈ܝܐ܂

Matt 11:9 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܢܦܩܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ ܐܝܢ ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܢܒܝܐ

Matt 11:9 [Vulgate]
sed quid existis videre prophetam etiam dico vobis et plus quam prophetam

Critical Apparatus :

(1) τι : א, B, C, E, G, K, L, N, W, Δ, 8, 43, 44, 201, Majority
(2) τει : D

(3) εξηλθετε : E, G, K, 8, 43, 44, 201, Majority
(4) εξηλθατε : א, B, C, D, L, N, Δ
(5) εξεληλυθατε : W

(6) ιδειν προφητην : C, E, G, K, L, N, Δ, 8, 43, 44, 201, Majority, Peshitta (ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ), Syriac Curetonian (ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ), Syriac Sinaitic (ܠܡܚܙܐ ܢܒܝܐ)
(7) ειδειν προφητην : D
(8) προφητην ιδειν : B, W
(9) προφητην ιδιν : א

A Textual Commentary On Matthew 11:9

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.