Matthew 11:18

ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον ἔχει·

For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon.

Matt 11:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]36-37
Ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων, μήτε πίνων· καὶ λέγουσι· Δαιμόνιον ἔχει.

MSS: Y, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157 (f48r-v), 201, 230, 438 (f50r-v), 490 (f24rc2), 500, 556 (f20r-v), 700, 892 (f48v), 1701 (f17r), 2603? (f18v|40)

Matt 11:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Hλθεν γαρ ϊωαννης μητε εσθιω- μητε πινων και λεγουσιν δεαιμονιον εχει

Matt 11:18 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ηλθεν γαρ ιωανης μητε εσθιων μητε πεινω- και λεγουσιν δαιμονιον εχει

Matt 11:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ηλθεν γαρ ιωαννης μητε εσθιων μητε πινων· και λεγουσιν δαιμονιον εχει·

MSS: C, F (f9vc2), Σ, Ω

Matt 11:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]33v
Ηλθεν γαρ ϊωαννης μητε εσθιων μητε πεινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει

Matt 11:18 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]34r
ἦλθεν γὰρ ϊωάνΝης. μήτε ἐσθίων μήτε πίνω-· καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον ἔχει·

Μatt 11:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]11vc2
ἦλθε- γὰρ ϊωάννης· μήτε ἐσθίων· μήτε πίνων· καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον ἔχει·

Matt 11:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35v
Ἠλθεν γὰρ ιωάννης· μήτε ἐσθίων· μήτε πίνων· καὶ λέγουσιν· δαιμόνιον ἔχει·

Matt 11:18 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ηλθεν γαρ ιωαννης μητε εσθιων μητε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει·

Matt 11:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]37
Ηλθεν γαρ ϊωαννης μητε εσθιων μητε πινων και λεγουσιν δαιμονιον εχει·

Matt 11:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]50
Ηλθεν γαρ ϊωαννης μητεσθιων μητε πινων και· λεγουσιν δαιμονιον εχει·

Matt 11:18 [Minuscule 7 (Grec 71) (12th century)]39r
ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς ἱωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι δαιμόνιον ἔχει·

MSS: 7, ℓ339 (f41rc1)

Matt 11:18 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]33v-34r
ἦλθε γὰρ ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων. καὶ λέγουσι δαιμόνιον ἔχει·

Matt 11:18 [Peshitta]
ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ܂

Matt 11:18 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܬܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟܘܢ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܠܐ ܐܟܠ ܘܐܦܠܐ ܫܬܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܐܕܐ ܒܗ܂

Matt 11:18 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܬܐ ܓܝܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ ܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܫܬܐ ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܫܐܕܐ ܒܗ

Matt 11:18 [Codex Corbiensis (ff or ff2) (Lat. 17225) (5th Century)] Fol.1
uenit Iohannis neque maducans. neque bibens et dicunt demonium habet

Matt 11:18 [Vulgate]
venit enim Iohannes neque manducans neque bibens et dicunt daemonium habet

Critical Apparatus :

(1) ηλθε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, ℓ339
(2) ηλθεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 33, 1582, 2835

(3) γαρ : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(4) προς : L
(5) γαρ προς υμας : 7, 13, 901, ℓ339

(6) ιωαννης : א, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11¿, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority, ff (Iohannis), Vulgate (Iohannes)
(7) ιωανης : B

(8) μητε εσθιων : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(9) μητε εσθιον : L
(10) μητεσθιων : Δ

(11) πινων : א, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) πεινων : B, D
(13) πινον : L

(14) λεγουσι : M, S, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339
(15) λεγουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 13, 33,

(16) δαιμονιον : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(17) δεμονιον : א*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:18

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.