Matthew 11:19

ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων· καὶ λέγουσιν· ἰδού ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.

Matt 11:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]37
Ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων· καὶ λέγουσιν· Ἰδού ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς.

MSS: C, E, F (f9vc2), G, K, M (f43rc1), S, Δ, Σ, Ω (f62c2-63c1), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f24r-v), 500, 556, 700, 892, 901 (f23v-24r), 1582, 1701 (f17r), 2603, 2835 (f8r-v), ℓ339 (f41rc1)

Matt 11:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Hλθεν ο υς του ανου εσθιων και πινων ϗ και λεγουσιν ϊδου ανος φαγος και οινοποτης φιλος τελωνων και αμαρτωλων και εδικεωθη η σοφια απο των εργων αυτης

Matt 11:19 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθειων και πεινων και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο τω- ερ˙γων αυτης

* ˙ τεκνω-

Matt 11:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ηλθεν ο υς του ανου εσθιων και πινων και λεγουσι ιδου ανος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων· και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης·

Matt 11:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]33v
Ηλθεν ο ϋιος του ανθρωπου εσθιων και πεινων και λεγουσιν ϊδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια· απο των τεκνων αυτης

Matt 11:19 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]34r
Ἦλθεν ὁ υς τοῦ ανου · ἐσθίων ϗ πίνων. και λεγουσιν· ϊδοὺ ανος , φάγος καὶ οἰνοποτης, τελωνῶν φιλος καὶ ἁμαρτωλῶν· καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία· ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς·

Μatt 11:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]11vc2-12rc1
Ἦλθεν ὁ υς τοῦ ανου · ἐσθίων καὶ πίνων· καὶ λέγουσιν· ϊδοὺ ανος φάγος· καὶ οἰνοπότης τελωνῶ- φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν· καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία· ἀπὸ τῶ- τέκνων αὐτῆς·

Matt 11:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]35v
Ἦλθεν ὁ υς τοῦ ἀνου ἐσθίων καὶ πίνων· καὶ λέγουσιν· ιδοὺ ἄνος φάγος καὶ οἰνοπότης· τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν· καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνω- αὐτῆς.

Matt 11:19 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ηλθεν ο υιος του ανθρωπου εσθιων και πινων· και λεγουσιν ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των τεκνων αυτης·

Matt 11:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]37
Ηλθεν ο ϋϊος του ανου εσθιων και πινω- και λεγουσιν ϊδου ανος φαγος και οινοποτης τελωνων φιλος και αμαρτωλων και εδικαιωθη η σοφια απο των εργων αυτης

Matt 11:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]50
Ηλθεν· ο· υς του ανου εσθιων και πινων και λεγουσιν ῙΔου ανος φαγος. και οινοποτης τελωνων. φιλος και αμαρτωλων Και εδικαιωθη η· σοφια απο των· τεκνων αυτης

Matt 11:19 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]34r
ἦλθεν ὁ υσ τοῦ ἀνου ἐσθίον καὶ πίνων· καὶ λέγουσιν· ἰδοῦ ἄνος φάγος καὶ οἰνοπότης. τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν· καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς.

Matt 11:19 [Peshitta]
ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܟ݁ܽܘܠܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝܶܐ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܝܗ܂

Matt 11:19 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܟܠ ܘܫܬܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܐ ܓܒܪܐ ܐܟܘܠܐ ܘܫܬܝܐ܂ ܘܪܚܡܐ ܕܡ̈ܟܣܐ ܘ̈ܕܚܛܝܐ܂ ܘܐܙܕܕܩܬ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܒ̈ܢܝܗ܀

Matt 11:19 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܬܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܐܟܠ ܘܫܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗܐ ܓܒܪܐ ܐܟܘܠܐ ܘܫܬܝܐ ܘܪܚܡܐ ܕܡܟܣܐ ܘܕܚ̈ܛܝܐ ܘܐܙܕܕܩܬ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܒܢܝܗ܀

Matt 11:19 [Codex Corbiensis (ff or ff2) (Lat. 17225) (5th Century)] Fol.1
uenit filius h]ominis manducans et] bibens et dicunt ecce] homo uorax et potator u]ini amicus publicanor]um et peccatorum et iust]ifica ….

Matt 11:19 [Vulgate]
venit Filius hominis manducans et bibens et dicunt ecce homo vorax et potator vini publicanorum et peccatorum amicus et iustificata est sapientia a filiis suis

Critical Apparatus :

(1) εσθιων : א, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) εσθειων : B
(3) εσθιον : L, 44

(4) πινων : א, C, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(5) πεινων : B, D
(6) πινον : L

(7) και λεγουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(8) OMIT και λεγουσιν : 1

(9) οινοποτης : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) οινοπωτης : Y, 1

(11) τελωνων φιλος : B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) φιλος τελωνων : א, L, 13

(13) αμαρτωλων : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(14) αμαρτολων : L

(15) εδικαιωθη : B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(16) εδικαιοθη : L
(17) εδικεωθη : א
(18) η σοφια εδικαιωθη : 230§

(19) σοφια : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230§, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(20) σωφηα : L

(21) απο : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority,
(22) απ : 1

(23) των τεκνων : B¹, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 500, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(24) των εργων : א, B*, W, Peshitta (ܥܒܕܝܗ)
(25) παντων των τεκνων : 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:19

(a) Τέκνων or ἔργων ? Possible Aramaic origin. ܥܒܕܝܗ (works or ἔργων) in the original Aramaic of Matthew could have been mistaken for ܒܢܝܗ (sons/children or τέκνων) by later scribe or translator who compared the Greek copy with a bad copy of Aramaic Matthew that has ܒܢܝܗ. The Greek reviser probably thought that ἔργων was a mistake and changed it to τέκνων to correspond to ܒܢܝܗ.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.