Matthew 11:21

Οὐαί σοι Χοραζείν· οὐαί σοι Βηθσαιδάν· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

Woe to you, Chorazin! woe to you, Bethsaida! For if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

Matt 11:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]37
Οὐαί σοι Χοραζίν, οὐαί σοι Βηθσαϊδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.

MSS: 700

Matt 11:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oυαι σοι χοραζειν ουαι σοι βηδσαϊδα- οτι ει η εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμις αι γενομεναι εν ϋμι- παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν

Matt 11:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ουαι σοι χοραζει- ουαι σοι βηθσαιδαν οτι ει εν τυρω και σειδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν ϋμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησα-

Matt 11:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ουαι σοι χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδα· οτ ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν·

Matt 11:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]33v
Ουαι σοι χοροζαϊν και βεθσαειδα οτι ει εν τυρω και σιδωνει· εγεγονεισαν αι δυναμεις· αι γενομεναι εν ϋμειν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν

Matt 11:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]34r-v
οὐαῖ σοι χοραζειν, Ὀυαῖ σοι βηθσαϊδάν· ὅτι εἰ ἐν τύρω καὶ σιδῶνι ἐγένοντο· αἱ δυνάμεις αἱ γενομεναι ἐ- ὑμῖν· παλαι ἂν, ἐν σακκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

MSS: E, G, K, M (f43rc1-2), Y (f10r-v|21-22), 500

Μatt 11:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]12rc1
ὀυαῖ σοι χοραζεῖν· Ὀυαῖ σοι βηθσαϊδάν· ὅτι εἰ ἐν τύρω καὶ σιδώνι· ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ϋμῖν· παλαι ἂν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]36r
οὐαῖ, σοι χοραζεὶν· οὐαῖ σοι βηδσαϊδάν· ὅτι εἰ ἐν τύρω· καὶ σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις· αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν· πάλαι ἂν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]Pet28
ουαι σοι χοραζιν ουαι σοι βηθσαιδα οτι ει εν τυρω και σιδωνι εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν υμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν

Matt 11:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]37
Ουαι σοι χοραζειν · ουαι σοι βηθʹσαιδα- οτι ει εν τυρω και σιδονει εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν ϋμιν παλαι αν εν σακκω και σποδω μετενοησαν

Matt 11:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]50
Ουαι σοι χοραζειν ουαι σοι βηθσαιδαν· Οτι ει εν τυρω· και σειδωνι εγενοντο· αι· δυναμεις· αι· γενομεναι εν· υμιν· Παλαιαν εν· σακκω· και σποδω· καθημεναι μετενοησαν·

Matt 11:21 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]63c1
οὐαί σου χοραζει-· οὐαί σου βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρω καὶ σιδῶνι ἐγενον(το αἰ) δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὰν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Minuscule 7 (Grec 71) (12th century)]39r
οὐαί σοι χοραζίν οὐαί σοι βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρω, καὶ σιδῶνι ἐγενήθησαν αἰ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὰν ἐν σάκκω, καὶ σποδῶ, καθήμεναι μετενόησαν·

Matt 11:21 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]34vc2
οὐαί σοι χώραζίν· οὐαί σοι βιθσαϊδά· ὅτϊ εἰ ἐν τύρω καὶ σϊδῶνι ἐγενοντο αἰ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὰν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]29r
οὐαί σοι χοραζίν· οὐαί σοι βηθσαϊδά· ὅτϊ εἰ ἐν τύρω καὶ σϊδῶνι ἐγενοντο αἰ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὰν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

MSS: 43, 201

Matt 11:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]34r
οὐαί σοι χώραζείν· οὐαί σοι βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρῳ καὶ σιδῶνι ἐγενοντο αἰ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν. πάλαι ὰν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]31rc1
οὐαί σοι χώραζίν· οὐαί σοι βηθσαϊδά· ὅτϊ εἰ ἐν τύρω καὶ σϊδῶνι ἐγενοντο αἰ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ὰν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]50v
οὐαί σοι χωραζείν· οὐαί σοι βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν τύρω ϰ σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκω καὶ σποδῶ μετενόησαν·

Matt 11:21 [Peshitta]
ܘܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ܂

Matt 11:21 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܡܪ ܘܝ ܠܟܝ ܟܘܪܙܝܢ ܘܝ ܠܟܝ ܒܝܬ ܨܝܕܐ܂ ܕܐܠܘ ܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ ܗܘܘ ܚ̈ܝܠܐ ܕܗܘܘ ܒܟܝܢ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܒܣܩ̈ܐ ܘܒܩܛܡܐ ܬܒܘ܂

Matt 11:21 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܡܪ ܘܝ ܠܟܝ ܟܘܪܙܝܢ ܘܝ ܠܟܝ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܕܐܠܘ ܒܨܘܪ ܘܒܨܝܕܢ ܗܘܘ ܚܝܠܐ ܕܗܘܘ ܒܟܝܢ ܟܒܪ ܕܝܢ ܒܣ̈ܩܐ ܘܒܩܛܡܐ ܬܒܘ

Matt 11:21 [Vulgate]
vae tibi Corazain vae tibi Bethsaida quia si in Tyro et Sidone factae essent virtutes quae factae sunt in vobis olim in cilicio et cinere paenitentiam egissent

Critical Apparatus :

(1) σοι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) σου : Ω, 11

(3) χοραζιν : N, 1, 7, 10, 22, 43, 700, 892, 1582?, Majority (partim), Peshitta (ܟܘܪܙܝܢ), Syriac Curetonian (ܟܘܪܙܝܢ), Syriac Sinaitic (ܟܘܪܙܝܢ)
(4) χοραζειν : א, B, C, E, G, K, M, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 11, 12, 33, 157, 500, 2835, Majority (partim)
(5) χωραζιν : 8, 9, 201, 490, 556, 901, ℓ339, Majority (partim)
(6) χωραζειν : F, S, 13, 44, 230, 438, 1701, 2603
(7) χοροζαιν : D
(8) χοραζζη : L

(9) ουαι σοι (ii) : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) ουαι σου : S, Ω
(11) και : D

(12) βηθσαιδαν : B, E, F, G, M, W, Y, Δ, 12, 13, 490, 500, 700, 1701, 2835
(13) βηθσαιδα : C, N, Σ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 556c?, 892, 901, 1582, 2603, ℓ339, Majority, Peshitta (ܒ݁ܶܝܬ݂ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ), Syriac Curetonian (ܒܝܬ ܨܝܕܐ), Syriac Sinaitic (ܒܝܬ ܨܝܕܐ)
(14) βιθσαιδαν : S
(15) βιθσαιδα : L, 8
(16) βηδσαιδαν : א, K
(17) βεθσαειδα : D

(18) οτι ει : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(19) οτ ει : C
(20) οτι η : 2603
(21) OMIT ει : L

(22) σιδωνι : א, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(23) σειδωνι : B, Δ
(24) σιδωνει : D
(25) σιδονι : ℓ339
(26) σιδονει: W

(27) εγενοντο : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(28) εγενηθησαν : 7, 33, 157, 892, ℓ339, Antoniades
(29) εγεγονεισαν : D

(30) δυναμεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(31) δυναμις : א

(32) αι γενομεναι : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, Majority
(33) αι γινομεναι : ℓ339
(34) εγενομεναι : 2835
(35) εγενομενε : L

(36) υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(37) υμειν : D

(38) σακκω : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(39) σακω : L

(40) σποδω : B, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 1701, 2603, 2835, Majority, Peshitta
(41) ADD καθημενοι : א, C, 33, 892, ℓ339
(42) ADD καθημεναι : Δ, 1, 7, 11, 22, 901, 1582, Antoniades

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.