Matthew 11:27

Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μὴ ὁ πατήρ· οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

All things have been handed over to me by my Father. And no one knows the Son except the Father; neither anyone knows the Father except the Son, and to whomever the Son wills to reveal.

Matt 11:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]37-38
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μὴπατήρ· οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴυἱὸς, καὶ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

MSS: F (f10vc1-2|p20), G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 7, 8 (f35rc1-2), 9, 10, 11, 12, 22, 43 (f29r-v), 201, 438 (f51r-v), 490, 500, 556, 700, 1582, 1701, 2603, 2835 (f8v-9r)

Matt 11:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς ┬μου και ουδις επιγινωσκι τον υν ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκι ει μη ο υς και ω εαν βουλητε ο υς αποκαλυψε

Matt 11:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγεινωσκει ει μη ο ϋιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

* επιγεινωσκει (Angelo Mai)

Matt 11:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πρς μου· και ουδεις Γινωσκει τον υν ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκει ει μη ο υς και ω εαν βουληται ο υς αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]34v
:Παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς μου : και ουδεις επιγεινωσκει τον ϋϊον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγεινωσκει ει μη ο ϋιος και ω αν βουληται ο ϋιος αποκαλυψαι

Matt 11:27 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]35r
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρος μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδε τὸν πρα τίς ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υς͵ καὶ ὧ ἒν βούληται ὁ υς ἀποκαλυψαι·

Μatt 11:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]12vc1
Πάντα μοι παρεδόθη ϋπὸ τοῦ πρς μȢ· Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδὲ τὸν πρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ὧ ἐὰν βούληται· ὁ υς ἀποκαλύψαι·

Matt 11:27 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]36r-v
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πρς μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδε τὸν πρα τίς ἐπιγινώσκει· εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ὡ ἐὰν βούληται ὁ υς ἀποκαλύψαι.

Matt 11:27 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου· και ουδεις επιγινωσκει τον πατερα ει μη ο υιος ουδε τον υιον τις επιγινωσκει ει μη ο πατηρ και ω εαν βουλεται ο υιος αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]38
παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς μου και ουδεις επιγινωσκει τον ϋϊον ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκει ει μη ο ϋϊος και ω εαν βουληται ο ϋϊος αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]51
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πρς μου Και· ουδεις επιγινωσκει· τον· υιον ειμη· ο πηρ Ουδε τον· πρα· τις επιγινωσκει· ειμη ο υιος· και ω· εαν βουληται· ο· υς αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]34v
πάντα μοι παΡεδόθη ὑπὸ τοῦ πρσ μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδὲ τὸν πρα τις ἐπιγινώσκει. εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ἐὰν βούληται ὁ υς ἀποκαλύψαι.

MSS: Ω, 44, 892

Matt 11:27 [Lectionary ℓ339 (5th day/4th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]41vc1
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· πάντα μοι παρεδώθη ὑπὸ τοῦ πρς μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸ- υἱὸν εἰ μὶ πὴρ · οὐδὲ τὸν πρά τις ἐπιγινώσκει εἰ μὶ ὁ υἱὸς· καὶ ὧ ἐὰν βούλειται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι·

Matt 11:27 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]303vc1-2
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς πάντα μοι παρεδώθη υπο τοῦ πρς μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν, εἰ μὴ ὁ πηρ, οὐδὲ τὸν πρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ὧ ἐὰν βουληται ὁ υς ἀποκαλύψαι·

Matt 11:27 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ܂

Matt 11:27 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ܂ ܘܡܢ ܕܢܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ܀

Matt 11:27 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܘܠܐ ܠܐܒܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ

Matt 11:27 [Vulgate]
omnia mihi tradita sunt a Patre meo et nemo novit Filium nisi Pater neque Patrem quis novit nisi Filius et cui voluerit Filius revelare

Critical Apparatus :

(1) παρεδοθη : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(2) παρεδωθη : L, 13?, 901, ℓ339, ℓ1086

(3) ουδεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ουδις : א

(5) επιγινωσκει (i) : B, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) επιγινωσκι : א
(7) επιγεινωσκει : D
(8) γινωσκει : C

(9) υιον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) πατερα : N

(11) μη (i) : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(12) μει: L
(13) μι : 4, ℓ339

(14) πατηρ : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) υιος : N

(16) πατερα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) υιον : N

(18) επιγινωσκει (ii) : C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) επιγεινωσκει : B, D
(20) επιγινωσκι : א

(21) μη (ii) : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086 Majority
(22) μι : L, 4, 13, ℓ339

(23) υιος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(24) πατηρ : N

(25) ω : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086
(26) ο : L, Ω, 44, 157, 230, 892

(27) εαν : א, B, C, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(28) εν : E
(29) αν : D, 33

(30) βουληται : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(31) βουλητε : א
(32) βουλειται : ℓ339
(33) βουλεται : N, Σ, 157
(34) βουλετε : L
(35) βουληθη : 33

(36) αποκαλυψαι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(37) αποκαλυψε : א

 

 

ΡΙΑ / Γ  | ΡΙΒ / Γ :

E (f35r), F (f10vc1), L (f24vc2-25rc1), S (f38rc2),, Ω (f64c1), 4 (f24v), 7 (f39r), 9 (f32v), 11 (f56r-v), 12 (p89), 13 (f13vc1), 22 (f19v), 44 (f34v), 157 (f49r), 230 (f32vc2), 438 (f51r-v), 490 (f24vc1), 500 (f30v), 556 (f20v-21r), 700 (f38v), 892 (f49r), 1582 (f31r), 1701 (f17v-18r), 2603 (f19r|41), 2835 (f8vc2)

ΡΙΑ / Ε  | ΡΙΒ / Γ :

M (f43vc1)

ΡΙΑ / Ι  | ΡΙΒ / Β :

10 (f30r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.