Matthew 11:27

Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου. Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μὴ ὁ πατήρ· οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

All things have been handed over to me by my Father. And no one knows the Son except the Father; neither anyone knows the Father except the Son, and to whomever the Son wills to reveal.

Matt 11:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]37-38
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν, εἰ μὴπατήρ· οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴυἱὸς, καὶ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.

MSS: G, K, W, Y, Δ, 7, 8 (f35rc1-2), 22, 43 (f29r-v), 201, 438 (f51r-v), 500, 700, 2603

Matt 11:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς ┬μου και ουδις επιγινωσκι τον υν ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκι ει μη ο υς και ω εαν βουλητε ο υς αποκαλυψε

Matt 11:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πατρος μου και ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγεινωσκει ει μη ο ϋιος και ω εαν βουληται ο υιος αποκαλυψαι

* επιγεινωσκει (Angelo Mai)

Matt 11:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πρς μου· και ουδεις Γινωσκει τον υν ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκει ει μη ο υς και ω εαν βουληται ο υς αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]34v
:Παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς μου : και ουδεις επιγεινωσκει τον ϋϊον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγεινωσκει ει μη ο ϋιος και ω αν βουληται ο ϋιος αποκαλυψαι

Matt 11:27 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]35r
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρος μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδε τὸν πρα τίς ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υς͵ καὶ ὧ ἒν βούληται ὁ υς ἀποκαλυψαι·

Μatt 11:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]12vc1
Πάντα μοι παρεδόθη ϋπὸ τοῦ πρς μȢ· Καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδὲ τὸν πρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ὧ ἐὰν βούληται· ὁ υς ἀποκαλύψαι·

Matt 11:27 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]36r-v
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πρς μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδε τὸν πρα τίς ἐπιγινώσκει· εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ὡ ἐὰν βούληται ὁ υς ἀποκαλύψαι.

Matt 11:27 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]24vc2-25rc1

Matt 11:27 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πατρος μου· και ουδεις επιγινωσκει τον πατερα ει μη ο υιος ουδε τον υιον τις επιγινωσκει ει μη ο πατηρ και ω εαν βουλεται ο υιος αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]38
παντα μοι παρεδοθη ϋπο του πρς μου και ουδεις επιγινωσκει τον ϋϊον ει μη ο πηρ ουδε τον πρα τις επιγινωσκει ει μη ο ϋϊος και ω εαν βουληται ο ϋϊος αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]51
Παντα μοι παρεδοθη υπο του πρς μου Και· ουδεις επιγινωσκει· τον· υιον ειμη· ο πηρ Ουδε τον· πρα· τις επιγινωσκει· ειμη ο υιος· και ω· εαν βουληται· ο· υς αποκαλυψαι·

Matt 11:27 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]34v|ρϊα
πάντα μοι παΡεδόθη ὑπὸ τοῦ πρσ μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υν· εἰ μὴ ὁ πηρ· οὐδὲ τὸν πρα τις ἐπιγινώσκει. εἰ μὴ ὁ υς· καὶ ἐὰν βούληται ὁ υς ἀποκαλύψαι.

MSS: Ω, 44, 892

Matt 11:27 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ܂

Matt 11:27 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ܂ ܘܡܢ ܕܢܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ܀

Matt 11:27 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܠܝ ܡܢ ܐܒܝ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܠܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ ܘܠܐ ܠܐܒܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ

Matt 11:27 [Vulgate]
omnia mihi tradita sunt a Patre meo et nemo novit Filium nisi Pater neque Patrem quis novit nisi Filius et cui voluerit Filius revelare

Critical Apparatus :

(1) παρεδοθη : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(2) παρεδωθη : L, 13?

(3) ουδεις : B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(4) ουδις : א

(5) επιγινωσκει : B, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(6) επιγινωσκι : א
(7) επιγεινωσκει : D
(8) γινωσκει : C

(9) υιον : א, B, C, D, E, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(10) πατερα : N

(11) μη : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(12) μει: L

(13) πατηρ : א, B, C, D, E, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 892, 2603, Majority
(14) υιος : N

(15) πατερα :  א, B, C, D, E, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(16) υιον : N

(17) επιγινωσκει : C, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(18) επιγεινωσκει : B, D
(19) επιγινωσκι : א

(20) μη : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(21) μι : L, 13

(22) υιος : א, B, C, D, E, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(23) πατηρ : N

(24) ω : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 500, 700, 2603
(25) ο : L, Ω, 44, 892

(26) εαν : א, B, C, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(27) εν : E
(28) αν : D

(29) βουληται : B, C, D, E, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(30) βουλητε : א
(31) βουλεται : N
(32) βουλετε : L

(33) αποκαλυψαι : B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(34) αποκαλυψε : א

 

 

ΡΙΑ / Γ  |  ΡΙΒ / Γ  :

E (f35r), Ω (f64c1), 7 (f39r), 13 (f13vc1), 22 (f19v), 44 (f34v), 438 (f51r-v), 500 (f30v), 700 (f38v), 892 (f49r), 2603 (f19r|41)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.