Matthew 11:29

ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

Take my yoke upon you, and learn from me, because for I am meek and humble in heart: and you will find rest for your souls.

Matt 11:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]38
Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι, καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ· καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

MSS: E, F, G, K (f36v), M, S, Y, 1, 7, 8, 9, 12, 22 (f20r), 43, 44, 201, 230, 438, 490, 556 (f21r), 700, 892, 901 (f24r-v), 1582, 1701 (f18r), 2603, ℓ1086 (f303v-304r)

Matt 11:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aρατε τον ζυγον μȢ εφ υμας και μαθετε απ᾽ εμου οτι πραϋς ειμι και ταπινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχες ϋμων

Matt 11:29 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραϋς ειμι ϗ ταπεινος τη καρδια και ευρησετ˙αεὶ˙ αναπαυσιν ταις ψυχαις υμω-

Matt 11:29 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραυς ειμι και ταπεινος τη καρδια· και ευρησεται αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων·

Matt 11:29 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]34v
Αρατε τον ζυγον μου εφ ϋμας και μαθεται απ εμου οτι πραϋς ειμει και ταπεινος τη καρδια · και ευρησεται αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων .

Matt 11:29 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]35r
ἄρατε τὸν ζυΓον μου ἐφ’ ὑμᾶς· καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι· καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία· καὶ εὑρήσετε ἀναπαυσιν ταὶς ψυχαῖς ὑμῶν·

Μatt 11:29 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]12vc1-2
Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ ϋμᾶς· καὶ μάθετε ἀπ ἐμοῦ· ὅτι πρᾶός εἰμι· καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία· καὶ εὑρήσετε· ἀνάπαυσιν ταις ψυχαῖς ϋμῶν·

Matt 11:29 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθετε απ εμου οτι πραος ειμι και ταπινος τη καρδια και ευρησετε αναπαυσιν ταις ψυχαις υμων

Matt 11:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]38
αρατε τον ζυγον μου εφ υμας και μαθεται απ εμου οτι πραος ειμει και ταπινος τη καρδια· και ευρησεται αναπαυσιν ταις ψυχαις ϋμων·

Matt 11:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]51
Αρατε· το· ζυγον· μου εφυμας Και μαθετε απε μου· οτι· πραος ειμι· και ταπεινος τη· καρδια και ευρησεται αναπαυσιν· ταις· ψυχαις· υμων·

Matt 11:29 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ ὑμᾶς· καὶ μάθετε ἀπ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία καὶ εὑρήσεται ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

Matt 11:29 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]34v
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς. καὶ μάθετε ἀπ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

Matt 11:29 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]30v
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ ἐμοῦ ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῆ καρδία· καὶ εὑρήση<ε>τ<αι>ε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

Matt 11:29 [Minuscule 2589 (Vat. Gr. 2503) (12th century)]259rc1
… καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσι– ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·

Matt 11:29 [Peshitta]
ܫܩܽܘܠܘ ܢܺܝܪܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܺܝܠܰܦ݂ܘ ܡܶܢܝ ܕ݁ܢܺܝܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܝ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 11:29 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܫܩܘܠܘ ܢܝܪܝ ܥܠܝܟܘܢ܂ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܐܢܐ ܘܡܟܝܟ ܐܢܐ ܒܠܒܝ܂ ܘܬܫܟܚܘܢ ܢܝܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ܂

Matt 11:29 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܫܩܘܠܘ ܢܝܪܝ ܥܠܝܟܘܢ ܘܝܠܦܘ ܡܢܝ ܕܢܝܚ ܐܢܐ ܡܟܝܟ ܐܢܐ ܒܠܒܝ ܘܬܫܟܚܘܢ ܢܝܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ

Matt 11:29 [Vulgate]
tollite iugum meum super vos et discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestris

Critical Apparatus :

(1) τον ζυγον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) το ζυγον : Δ

(3) μου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) OMIT μου : 13

(5) μαθετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) μαθεται : D, W

(7) πραος : E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) πραυς : א, B, C, D

(9) ειμι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) ειμει : D, W

(11) και ταπεινος : B, C, D, E, F, G, K, L¹, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) και ταπινος : א, L*, N, W, Σ,
(13) και και ταπεινος : 157

(14) ευρησετε : א¹, B, E, F, G, K, L, M, N, S, Y, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10c, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500c, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, ℓ1086, Majority
(15) ευρησεται : א*, C, D, W, Δ, 10*, 13, 33?, 157,
(16) ευρησητε : 4, 2835, ℓ339
(17) ευρησηται : 500*?

(18) ψυχαις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) ψυχες : א

(20) υμων : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(21) ημων : L, 11

 

 

A Textual Commentary On Matthew 11:29

(a) The form πρᾷός seems to be wholly unknown to the language of the N.T. ; for not only in Matt. xi. 29 —the single passage where it still stood —has it been made by the editors to give way to the other form πραΰς, agreeably to all the other passages (see Wahl), but the abstract substantive πραότης also has been, at least by Tdf., everywhere altered into πραΰτης. And this procedure is the more defensible because in the two passages still remaining (Gal. vi. 1 ; Eph. iv. 2) in which Lchm. has left the form πραότης (which he writes without iota subscript), important MS. authorities [Sin. also] offer the other form ; see the other passages in Wahl, to which Col. iii. 12 is to be added.
(Alexander Buttmann, A Grammar of the New Testament Greek, pp. 26-27)

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.