Matthew 12:12

πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν.

How much more valuable then is a man than a sheep? Therefore it is permitted to do good on the Sabbath.

Matt 12:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]39
Πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν.

MSS: M, Y, 7 (f40r), 8, 22, 43 (προβατου· instead of προβατου;), 44, 201, 438 (f60v-61r), 700, 892, 2603

Matt 12:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Ποσω ουν διαφερι ανος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν

Matt 12:12 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββατοις καλως ποιειν

Matt 12:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ποσω ουν διαφερει ανος προβατου· ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν·

Matt 12:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]35v
Ποσω ουν διαφερει ανθρωπος [του] προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν· καλως ποιειν

* [του] = ink faded or erased?

Matt 12:12 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]36r
Πόσω οὖν διαφέρει ανος  προβάτου· ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιε·

Μatt 12:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]13vc1
πόσω οὖν διαφέρει· ανος  προβάτου· ὥστε ἔξεστιν· τοῖς σάββασιν· καλῶς ποιει-·

Matt 12:12 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]

Matt 12:12 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ποσω ουν διαφερει ανθρωπος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασειν καλως ποιειν

Matt 12:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]39
Ποσω ου διαφερει ανος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν

Matt 12:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]52
Ποσω ουν διαφερει ανος προβατου ωστε εξεστιν τοις σαββασιν καλως ποιειν

Matt 12:10 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]65c2-66c1
πόσο οὖν διαφέρει ἄνος προβάτου, ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι- καλῶς ποιεῖν·

Matt 12:10 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]14rc1
πόσω οὖν μᾶλλον διαφέρει ἄνος προβάτου· ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασιν καλῶ ποιεῖν·

Matt 12:12 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]35r
πόσω οὖν διαφέρει ἄνος προβάτου· ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν·

Matt 2:23 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]31v
πόσω οὖν διαφέρει ἄνος προβάτου· ὥστε ἔξεστϊ τοῖς σάββασϊν καλῶς ποιεῖν·

Matt 12:12 [Peshitta]
ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ܂

Matt 12:12 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܥܪܒܐ܂ ܡܟܝܠ ܫܠܝܛ ܗܘ ܒܫܒܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܫܦܝܪ܂

Matt 12:12 [Vulgate]
quanto magis melior est homo ove itaque licet sabbatis benefacere

Critical Apparatus :

(1) ποσω : א, B, C, D, E, G, K, M, N, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(2) ποσο : Ω
(3) πως : L

(4) ουν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(5) ου : W
(6) ADD μαλλον : 13

(7) διαφερει : B, C, D, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(8) διαφερι : א

(9) εξεστι : M, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603
(10) εξεστιν : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Δ
(11) εξεστην : : L

(12) σαββασι : M, Y, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892, 2603
(13) σαββασιν : א, C, D, E, G, L, W, Δ, Ω, 13, 500
(14) σαββασειν : N
(15) σαβασιν : K
(16) σαββατοις : B

(17) καλως : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 2603, Majority
(18) καλω : 13

 

A Textual Commentary On Matthew 12:12

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.