Matthew 12:13

Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· ἔκτεινόν τὴν χεῖρά σου· καὶ ἐξέτεινεν· καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.

Then he says to the man, “Stretch out your hand.” And he stretched it out, and it was restored, healthy like the other.

Matt 12:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]39
Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου, καὶ ἐξέτεινε· καὶ ἀποκατεστάθη ὑγιὴς, ὡς ἡ ἄλλη.

MSS: Y (f12r-v|25-26), 7, 12 (p91), 22, 201, 230, 438 (61r), 490, 500, 700 (f39v-40r), 1701 (f19r)

Matt 12:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Tοτε λεγι τω ανω εκτινον σου την χειρα σου και εξετινε- και απεκατεσταθη ϋγιης

Matt 12:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτεινον σου την χειρα και εξετεινεν και απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη

Matt 12:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
τοτε λεγει τω ανω εκτινον την χειρα σου· και εξετεινεν …… και απεκατεσταθη υγιης …….. λλη·

Matt 12:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]35v-36v
Τοτε λεγει τω ανθρωπω ·εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και αποκατεσταθη ϋγειης ως η αλλη·

Matt 12:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]36r
Τοτε λέγει τῶ ἀνω , ἔκ[]τεινον τὴν χεῖρά σου· καὶ ἐξέτεινεν· καὶ ἀπεκατεσταθη ὑγιῆc ὡς ἡ ἄλλη·

* [] = lacuna

Μatt 12:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]13vc1
Τότε λέγει τω ανω· ἐκτεινον την χεῖρά σου· καὶ ἐξέτεινεν· καὶ ἀπεκατεστάθη· ϋγιῆς· ὡς ἡ ἄλλη·

MSS: G, M (f44vc1)

Matt 12:13 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Τοτε λεγει τω ανθρωπω εκτινον σου την χειρα και εξετινεν και απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη·

Matt 12:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]39
τοτε λεγει τω ανω εκτινον την χειρα σου και εξετινε- και απεκατεσταθη ϋγιης ως η αλλη

Matt 12:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]52
Τοτε λεγει τω ανθρωπω Εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη.

Matt 12:13 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]35vc2-36rc1
τότε λέγει τῶ ἀνω τῶ ἐξηραμμένην ἔχοντι τῆν χεῖρα, ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου· καὶ ἐξέτεινε· καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.

Matt 12:13 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]14rc1
τότε λέγει τῶ ἀνω· ἔκτεινον σου τὴν χεῖρα· καὶ ἐξέτεινεν· καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.

Matt 12:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]35r
τότε λέγει τῷ ἀνῳ· ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου· καὶ ἐξέτεινε· καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς. ὡς ἡ ἄλλη.

MSS: 44, 2603 (f20r|43)

Matt 12:13 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܒ݂ܰܪܬ݁ܳܗ܂

Matt 12:13 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܓܒܪܐ ܗܘ ܦܫܘܛ ܐܝܕܟ܂ ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܘܬܩܢܬ ܐܝܟ ܚܒܪܬܗܿ܀

Matt 12:13 [Vulgate]
tunc ait homini extende manum tuam et extendit et restituta est sanitati sicut altera

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) λεγι : א

(3) ανθρωπω : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(4) ADD τω εξηραμμενην εχοντι την χειρα : 8

(5) εκτεινον : B, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(6) εκτινον : א, C, N, W

(7) την χειρα σου : א¹, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2589, 2603, 2835, Majority
(8) την χειραν σου : 11
(9) σου την χειρα : א*, B, L, N, Σ, 1, 13, 33, 157, 892, 1582, ℓ339

(10) εξετεινε : Y, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, ℓ339
(11) εξετεινεν : C, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 13, 33, 1582, 2589, 2835
(12) εξετινεν : א, B, N, W, Σ
(13) OMIT και εξετεινε : 10

(14) αποκατεσταθη : D, K, Y, 7, 10, 12, 22, 43*?, 201, 230, 438, 490, 500, 556c, 700, 892, 901, 1701, Majority (partim), Scholz
(15) απεκατεσταθη : א, B, C, E, G, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω?, 4, 8, 11, 13, 33, 43c?, 44, 157, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority (partim)
(16) αποκατεστη : 1, 1582
(17) αποκατεσταθη η χειρ αυτου : 556*
(18) απεκατεσταθη η χειρ αυτου : 9

(19) υγιης : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(20) υγειης : D
(21) υγιεις : L, 4

(22) ως η αλλη : B, C?, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892mg, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(23) ως η αλη : 901
(24) ως ει αλλη : L
(25) OMIT ως η αλλη : 892*, א

 

 

ΡΙΖ / Δ :

490 (f25vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:13

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.