Matthew 12:26

καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;

And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand?

Matt 12:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]40
Καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεταιβασιλεία αὐτοῦ;

MSS: B, C, E, G, N, K, M, W, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7 (f40v), 8, 9 (f34r-v), 10 (f32r), 11 (f59v-60r), 12 (p93), 13, 22 (f21r-v), 33, 43, 44, 157, 201, 230 (f33rc2), 438, 490 (f26rc1), 499, 500, 556, 700, 892, 901 (f25r-v), 1582, 1701 (f19v), 2603, 2835 (f10rc2), ℓ339 (f43vc1)

Matt 12:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλι εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησετε η βασιλια αυτου

Matt 12:26 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

Matt 12:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη· πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου·

Matt 12:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]36v-37v
ει δε και ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

Matt 12:26 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]37v
καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸ- σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐϕ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεια αὐτοῦ.

Μatt 12:26 [Codex Seidelianus I (G011) (9th century)]14rc2
καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανὰν ἐκβάλλει· ἐφ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς ὀυν σταθήσεται· ἡ βασιλεία αὐτοῦ·

Matt 12:26 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

Matt 12:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]40-41
και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτο- εμερισθη πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου

Matt 12:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]53
Και ει ο σατανας τον σαταναν εκβαλλει εφ εαυτον εμερισθη. Πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου.

Matt 12:26 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r
καὶ εἰ ὁ σατανὰς τὸν σατανὰν ἐκβάλλει. ἐφ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ·

Matt 12:26 [Minuscule 499 (12th century)]1r
καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερΐσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασϊλεία αὐτοῦ·

Matt 12:26 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 12:26 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܢ ܣܛܢܐ ܠܣܛܢܐ ܡܦܩ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܬܦܠܓ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܗ܂

Matt 12:26 [Vulgate]
et si Satanas Satanan eicit adversus se divisus est quomodo ergo stabit regnum eius

Critical Apparatus :

(1) και ει : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589?, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) ει δε και : D

(3) εκβαλλει : B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589?, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(4) εκβαλλι : א
(5) εκβαλει : L, 4

(6) σταθησεται : B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(7) σταθησετε : א, L
(8) OMIT πως ουν σταθησεται η βασιλεια αυτου : 2589

(9) βασιλεια : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(10) βασιλια : א

 

 

MSS:

(i) Σ  : εαυτον] ο in rasura scriptum

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:26

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.