Matthew 12:27

καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταὶ.

And if I by Beelzebul cast out the demons, by whom do your sons cast them out? For this reason they will be your judges.

Matt 12:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]40-41
Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταὶ.

MSS: Y, 8, 10, 11, 12, 22 (f21v), 43, 44, 201, 438 (f62r-v), 500*, 556 (f22r), 700, 1701, 2603 (f20v-21r|44-45)

Matt 12:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ει εγω εν βεεζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι ϋϊοι ϋμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται εσονται ϋμω-

Matt 12:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ει εγω εν βεεζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι ϋμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται εσονται ϋμω-

Matt 12:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ει εγω εν βεελζεβουλ· εκβαλλω τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν· δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται·

Matt 12:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]37v
Ει δε εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια οι ϋιοι ϋμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι κριται εσονται ϋμων

Matt 12:27 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]37v
Καὶ εἰ ἐγὼ ἐν βεἐλζεβοὺλ ἐκβαλλω τὰ δαιμόνια· οἱ ὑϊοὶ ὑμῶν. ἐν τίνη ἐκβάλλουσιν· διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσο-ται κριταί.

Μatt 12:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]14rc2-vc1
Καὶ εἰ ἐγὼ· ἐν βεἐλζεβοὺλʹ ἐκβάλλω τα δαιμόνια· οἱ. ϋϊοὶ ϋμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν· διὰ τοῦτο αὐτοὶ ϋμῶν· ἔσονται κριταί·

MSS: C, G, K (f38r), M, S, Δ, Ω, 13, 230, 2835 (f10rc2)

Matt 12:27 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια· οι υιοι υμων εν τινει εκβαλουσιν· δια τουτο αυτοι υμων εσοντε κριται·

Matt 12:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]41
και ει εγω εν βεελζεβουλʹ εκβαλλω τα δαιμονια οι ϋϊοι ϋμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο κριται εσονται αυτοι ϋμων

Matt 12:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]53
Και ει εγω εν βεελζεβουλ εκβαλλω τα δαιμονια· οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν. Δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται.

Matt 12:27 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια· οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι· δια τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταὶ·

Matt 12:27 [Minuscule 499 (12th century)]1r
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνϊα, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνϊ ἐκβάλουσϊ· διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κρϊταί·

Matt 12:27 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ܂

Matt 12:27 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܐܢ ܐܢܐ ܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܐܢܐ ܫܐ̈ܕܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝܟܘܢ܂ ܒܢ̈ܝܟܘܢ ܒܡܢܐ ܡܦܩܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܕܝ̈ܢܐ܂

Matt 12:27 [Vulgate]
et si ego in Beelzebub eicio daemones filii vestri in quo eiciunt ideo ipsi iudices erunt vestri

Critical Apparatus :

(1) και ει : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 1701, 2603, 2835, Majority
(2) ει δε : D, 1, 7, 33, 901, 1582, ℓ339

(3) βεελζεβουλ : C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(4) βελζεβουλ : L
(5) βεεζεβουλ : א, B

(6) εκβαλλω : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892?, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(7) εκβαλω : L, 4

(8) οι υιοι : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9c, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490c, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(9) OMIT οι : L, 9*, 490*, ℓ339
(10) OMIT οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν δια τουτο αυτοι υμων εσονται κριται : 33 (scribe confused with τα δαιμονια in Mt 12:28)

(11) τινι : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) τινει : N
(13) τινη : E

(14) εκβαλλουσι : Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500*, 556, 700, 901, 1701, 2603
(15) εκβαλλουσιν : א, B, C, D, E1, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 13, 157, 230, 1582, 2835
(16) εκβαλουσιν : E*, L, N, Σ, 4, 892
(17) εκβαλουσι : 499 (ἐκβάλουσϊ or εκβαλουσι?), 500c, ℓ339

(18) αυτοι υμων εσονται κριται : C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 1701, 2603, 2835, Majority, Peshitta (ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ)
(19) αυτοι υμων εσοντε κριται : N
(20) αυτοι υμων κριται εσοντε : L
(21) αυτοι κριται εσονται υμων : א, B, D, 7, 157, 892, 901, ℓ339
(22) αυτοι κριται υμων εσονται : 1, 1582
(23) κριται εσονται αυτοι υμων : W

 

 

 

ΡΚΓ / Β :

1701 (f19v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.