Matthew 12:29

ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει;

Or how can anyone enter into the house of the strong man, and plunder his possessions, unless he first binds the strong man? And then he will plunder his house.

Matt 12:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]41
Ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει;

MSS: M (f45vc1), Y, Ω (f67c2-68c1), 9 (f34v), 11 (f60r), 22, 500 (f32r-v), 1701 (f20r), 2589? (f239vc2), 2835 (f10r-v)

Matt 12:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
H πως δυναται τις εισελθιν εις την οικιαν του ϊσχυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ϊσχυρο- και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση

Matt 12:29 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου αρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ϊσχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει

Matt 12:29 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου διαρπασαι· εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει·

Matt 12:29 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]37v
Η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικειαν του ϊσχυρου· και τα σκευη αυτου διαρπασαι· εαν μη πρωτον δηση τον ϊσχυρον και τοτε την οικειαν αυτου διαρπαση

Matt 12:29 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]37v
ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τ οἰκίαν τοῦ ϊσχυροῦ, καὶ τὰ σκευει αὐτοῦ διἁρπασαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ϊσχυρὸν, και τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διἁρπάσει.

Μatt 12:29 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]14vc1
Ἠ πῶς δύναταί τις· Ἐισελθεῖν· εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ϊσχυροῦ· καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διἁρπάσαι· ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ϊσχυρὸν· καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· δίαρπάση.

MSS: G, K, 33 (f105v), 43, 44, 157 (f51v), 201, 230 (f33vc1), 438, 700 (f41r), 1582 (f33r), 2603

Matt 12:29 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
η πως δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου και τα σκευη αυτου αρπασαι | εαν μη πρωτον δηση τον ισχυρον και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει·

Matt 12:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]41
η πως δυναται τις εισελθει- εις την οικειαν του ϊσχυρου και τα σκευη αυτου αρπασαι εαν μη πρωτον δηση τον ϊσχυρον· και τοτε την οικιαν αυτου διαρπαση·

Matt 12:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]53-54
Η πως τις δυναται εις την οικιαν του ισχυρου εισελθειν· και τα σκευη αυτου διαρπασαι εαν μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασαι.

Matt 12:29 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]36vc1-2
ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ· καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρὸν, καὶ τότε τὴν οἱκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.

Matt 12:29 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r
ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ· καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι· ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρὸν· καὶ τότε τὴν οἱκίαν αὐτοῦ διαρπάση.

Matt 12:29 [Minuscule 499 (Add MS 17741) (12th century)]1r-v
ἢ πῶς δύναταί τϊς εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκΐαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύ[. ..]τοῦ διἁρπάσαι, εἰ μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρὸν καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει:

* [. ..] = lacuna

Matt 12:29 [Peshitta]
ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܢܶܒ݁ܽܘܙ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܢܶܐܣܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܒ݁ܽܘܙ܂

Matt 12:29 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܥܘܠ ܠܒܝܬܗ ܕܚܣܝܢܐ ܘܢܒܘܙ ܡ̈ܐܢܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܠܗ ܠܚܣܝܢܐ ܢܐܣܘܪ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܢܒܘܙ ܒܝܬܗ܂

Matt 12:29 [Vulgate]
aut quomodo potest quisquam intrare in domum fortis et vasa eius diripere nisi prius alligaverit fortem et tunc domum illius diripiat

Critical Apparatus :

(1) δυναται τις εισελθειν εις την οικιαν του ισχυρου : B, C, E, G, K, M, N, S, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589?, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) δυναται τις εισελθειν εις την οικειαν του ισχυρου : D, W
(3) δυναται τις εισελθιν εις την οικιαν του ισχυρου : א
(4) δυναται τις εισελθων εις την οικιαν του ισχυρου : 8
(5) τις δυναται εις την οικιαν του ισχυρου εισελθειν : Δ
(6) δυνατε εισελθειν εις τιν οικιαν του ισχυρου : L

(7) σκευη : א, B, C, D, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499?, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(8) σκευει : E, L

(9) διαρπασαι : א, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 1582c, 1701, 2589, 2603, 2835, Majority
(10) αρπασαι : B, N, W, Σ, 1, 7, 892, 901, 1582*, ℓ339

(11) εαν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(12) ει : 499

(13) πρωτον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(14) προρερον : 4

(15) δηση τον ισχυρον : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(16) δυση τον ισχυρον : 4
(17) δισει τον ισχοιρον : L
(18) τον ισχυρον δηση : 13

(19) την οικιαν : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835?, ℓ339, Majority
(20) την οικειαν : D
(21) τιν οικιαν : L
(22) τα σκευη : 556

(23) διαρπασει : B, C, E, L, M, N, Y, Ω, 1, 8, 9, 11, 22, 499, 500, 892, 1582*, 1701, 2589?, 2835, Majority, Scholz
(24) διαρπαση : א, D, G, K, S, W, Δ, Σ, 10, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 1582c, 2603
(25) διαροασαι : 4
(26) αρπασει : 7
(27) αρπαση : 901, ℓ339

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:29

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.