Matthew 12:30

Ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ, σκορπίζει.

Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters.

Matt 12:30 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]41
 μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ ἐστι· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ, σκορπίζει.

MSS: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 157, 201, 230 (f33vc1), 438, 490 (f26rc2), 499, 500, 556 (f22v), 700, 892, 901 (f25v), 1582, 2589, 2603

Matt 12:30 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν ϗ ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζι με

Matt 12:30 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστι- και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

Matt 12:30 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C05) (5th century)]
ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων· μετ εμου σκορπιζει·

Matt 12:30 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]37v
Ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

Matt 12:30 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]37v
ὁ μὴ ὢ- μετ’ ἐμοῦ, κατ’ ἐμοῦ ἐστιν· καὶ ὁ μη συναγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.

Μatt 12:30 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]14vc1
Ὁ μὴ ὢν μετ ἐμοῦ· κατ ἐμοῦ ἐστὶν· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ εμοῦ σκορπίζει·

MSS: B, C, D, K, L (f26vc2), M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 500*?, 1701 (f20r), 2835 (f10vc1)

Matt 12:30 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει·

Matt 12:30 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]41
ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει

Matt 12:30 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54
Ο μη ων μετ εμου κατ εμου εστιν και ο μη συναγων μετ εμου σκορπιζει·

Matt 12:30 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r
ὁ μὴ ὢν μετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστι Καὶ ὁ μὴ συνάγων κατ ἐμοῦ σκορπίζει.

Matt 12:30 [Minuscule 499 (Add MS 17741) (12th century)]1v
ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ Κατ’ ἐμοῦ ἐστῒ· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπΐζει.

Matt 12:30 [Lectionary ℓ339 (ii) (Sabbath/8th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]53rc2
(Σαββατον Η)
Εἶπεν ὁ κς · ὁ μὴ ὢν μετ εμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν· καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ εμοῦ σκορπίζει·

Matt 12:30 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]78vc1
(Σαββατον Η)
Εἶπεν ὁ κς · ὁ μὴ ὢν μετ εμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστιν καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ εμοῦ σκορπίζει·

Matt 12:30 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܝ ܗ݈ܽܘ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܥܰܡܝ ܡܒ݂ܰܕ݁ܳܪܽܘ ܡܒ݂ܰܕ݁ܰܪ܂

Matt 12:30 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ ܠܘܩܒܠܝ ܗܘ܂ ܘܡܢ ܕܠܐ ܟܢܫ ܥܡܝ ܡܒܕܪܘ ܡܒܕܪ܂

Matt 12:30 [Vulgate]
qui non est mecum contra me est et qui non congregat mecum spargit

Critical Apparatus :

(1) ο : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835
(2) ADD γαρ : ℓ339

(3) εστι : 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 2589, 2603, ℓ339
(4) εστιν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 33, 500*?, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086

(5) μετ (ii) : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) κατ : 44

(7) σκορπιζει : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(8) σκορπιζει με : 33
(9) σκορπιζι με : א

 

 

ΡΚΓ / Β :

4 (f26v), 157 (f51v), 1582 (f33r), 2589 (f239vc2), 2603 (f21r|45), 2835 (f10vc1), ℓ1086 (f78vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:30

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.