Matthew 12:31

Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις.

Because of this I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven to men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven to men.

Matt 12:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]41
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· Πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις.

MSS: C, G, K, M, N, S (f39vc2-40rc1), W, Y (f13v-14r|28-29), Σ, Ω, 7, 8, 9, 11 (f60v), 12, 13, 33 (f105v), 43 (f30v-31r), 44, 157, 201, 230, 438 (f62v), 490 (f26rc2), 499, 500, 556, 700, 901 (f25v), 1701 (f20r), 2603, 2835 (f10vc1), ℓ339 (ii) (f53rc2), ℓ1086 (f78vc1-2)

Matt 12:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Δια τουτο λεγω ϋμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησετε τοις ανοις η δε του πνς βλασφημια ουκ αφεθησετε  ┬ το 

Matt 12:31 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
δια τουτο λεγω ϋμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται ϋμι- τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται

MSS: B, 22, 1582 (f33r-v)

Matt 12:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανοις· η δε του πνς βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανοις·

Matt 12:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]37v
: Δια τουτο λεγω ϋμειν· πασα αμαρτια και βλασφημια· αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνς βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις

Matt 12:31 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]37v-38r
Διὰ τοῦτο Λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία και βλασφημία, ἀφεθήσεται τοῖς ανοις · ἡ δὲ τοῦ πνς  βλασφία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ανοις ·

Μatt 12:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]14vc2
Διὰ τουτο λέγω ϋμῖν· πασα ἁμαρτία καὶ βλασφημία· ἀφεθήσεται τοῖς ανοις · ἡ δὲ τοῦ πνς  βλασφημία· οὐκ αφεθήσεται τοῖς ανοις ·

Matt 12:31 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Δια τουτο λεγω υμιν πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις η δε του πνευματος βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις·

Matt 12:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]41
Δια τουτο λεγω ϋμιν· πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται τοις ανοις η δε του πνς βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις

Matt 12:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54
δια τουτο λεγω υμιν· Πασα αμαρτια και βλασφημια αφεθησεται ανθρωποις Η δε του πνς βλασφημια ουκ αφεθησεται τοις ανοις

Matt 12:31 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία· ἀφεθησεται τοῖς ἀνοις· ἡ δὲ τοῦ πνς βλασφημία· οὐκ ἀφεθησεται τοῖς ἀνοις·

Matt 12:31 [Minuscule 499 (Add MS 17741) (12th century)]1v
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· πᾶσα ἁμαρτΐα καὶ βλασφημΐα ἀφεθήσεται τοῖς ἀνοίς· ἡ δὲ τοῦ πνς βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνοίς·

Matt 12:31 [Peshitta]
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܚܛܳܗܺܝܢ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ܂

Matt 12:31 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܕܟܠ ܚܛ̈ܗܝܢ ܘܓܘܕ̈ܦܝܢ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܟܠ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܢܓܕܦ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ܂

Matt 12:31 [Vulgate]
ideo dico vobis omne peccatum et blasphemia remittetur hominibus Spiritus autem blasphemia non remittetur

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) υμειν : D

(3) πασα : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) οτι πασα : 4

(5) αμαρτια : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) αμαρτηα : L

(7) αφεθησεται (i) : C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9 (αφεθησε<ται>), 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(8) αφεθησετε : א, L
(9) ADD υμιν : B, 22, 1582

(10) τοις ανθρωποις (i) : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(11) OMIT τοις : Δ

(13) βλασφημια : א, B, C, D, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) βλασφια : E

(15) αφεθησεται (ii) : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(16) αφεθησετε : א

(17) τοις ανθρωποις (ii) : C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 901, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܠܒܢܝܢܫܐ)
(18) τοις ανθροποις : L
(19) αυτοις : 10
(20) OMIT τοις ανθρωποις : א, B, 1, 22, 892, 1582, Syriac Curetonian, Vulgate

 

 

MSS:

(i) 2589 (f239vc2) : ends at ἁμαρτία

 

 

ΡΚΓ / Β :

C, E (f37v-38r), L (f26vc2), M (f45vc1), S (f39vc2-40rc1), Ω (f68c1), 7 (f40v), 10 (f32v), 12 (p93), 13 (f14vc2), 22 (f21v), 44 (f36r), 230 (f33vc1), 438 (f62v), 490 (f26rc2), 500 (f32v), 556 (f22v), 700 (f41r), 892 (f51v-52r)

ΡΚΓ / Γ :

G (f14vc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:31

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.