Matthew 12:32

καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

And whosoever speaks a word against the Son of man, it shall be forgiven him, but whosoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this age nor in the one to come.

Matt 12:32 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]41
Καὶ ὃς ἂν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι, οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.

MSS: 1, 33 (f105v), 1582 (f33v)

Matt 12:32 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ος εαν ειπη λογον κατα του ϋϊου του ανου  αφεθησετε αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου ουκ μη αφεθησετε αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

Matt 12:32 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ος εαν ειπη λογον κατα του ϋιου του ανθρωπου ο˙υ˙κ˙ αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ου μη αφεθη αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

* ουκ μη = correction. Original = ου μη

Matt 12:32 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και ος εαν ειπη λογον κατα του υυ του ανου αφεθησεται αυτω· ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι·

MSS: C, Σ, 157 (f51v-52r)

Matt 12:32 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]37v
Και ος αν ειπη λογον· κατα του ϋιου του ανθρωπου· αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω· ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

Matt 12:32 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38r
καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ υυ τοῦ ανου , ἀφεθήσεται αὐτῶ· ὃς δ’ ἂν εἴπη κατὰ τοῦ πνς τοῦ ἁγίȢ. οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῶ· οὔτε ἐν τῶ νυν αἰῶνι. οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι.

MSS: E, G, M, S, Ω, 8, 9 (f34v), 10 (f32v), 11 (f60v), 22, 201, 438 (f63r), 500, 700, 2603, 2835 (f10vc1), ℓ1086 (f78vc2)

Μatt 12:32 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]14vc2
καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον· κατὰ τοῦ υυ τοῦ ανου · ἀφεθήσεται αὐτῶ· ὃς δ ὰν εἴπη κατὰ τοῦ πνς τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῶ· οὔτε ἐν τῶ νῦν αἰώνι· οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι·

Matt 12:32 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ος εαν ειπη λογον κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω· ος δ αν ειπη κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τωαιωνει ουτε εν τω μελλοντι

Matt 12:32 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]41
Και ος εαν ειπη λογον κατα του ϋϊου του ανου αφεθησεται αυτω ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τουτω τω αιωνι ουτε εν τω μελλοντι

Matt 12:32 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]14r|29
καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον. κατὰ τοῦ ΰιοῦ τοῦ ἀνου · ἀφεθήσεται αὐτῶ· ὃς δ’ ἂν εἴπη κατὰ τοῦ πνς τοῦ ἁγίου· οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῶ, οὔτε ἐν τῶ αἰῶνι τοῦτο, οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι.

Matt 12:32 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54
Και ος εαν ειπη· λογον κατα του υυ του ανου αφεθησεται αυτω· Ος δ αν ειπη κατα του πνς του αγιου Ουκ αφεθησεται αυτω ουτε εν τω αιωνι τουτω ουτε εν τω μελλοντι.

MSS: Δ, 43, 499

Matt 12:32 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36r-v
καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνου · ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ ἂν εἴπει κατὰ τοῦ πνς  τοῦ ἁγίου· οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῶ νῦν αἰῶνι. οὔτε ἐν τῶ μέλλοντι.

Matt 12:32 [Minuscule 499 (Add MS 17741) (12th century)]1v
καὶ ὃς ἐὰν εἴπη λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνου ἀφεθήσεται αὐτῶ· ὃς δ’ ἂν εἴπη κατὰ τοῦ πνς τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῶ οὔτε ἐν τῶ αἰῶνϊ τούτω οὔτε ἐν τῶ μέλλοντϊ·

MSS: 499, 892 (f52r)

Matt 12:32 [Peshitta]
ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂܂

Matt 12:32 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܟܠ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ܂ ܟܠ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܢܓܕܦ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ܂ ܠܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܂

Matt 12:32 [Vulgate]
et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis remittetur ei qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro

Critical Apparatus :

(1) αν : D, 1, 13, 33, 1582, ℓ339 (ii)
(2) εαν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority

(3) ειπη (i) : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) ειπει : L, 4

(5) αφεθησεται (i) : B, C, D, E, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) αφεθησετε : א, K, L

(7) ειπη (ii) : א, B, C, D, E, G, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(8) ειπει : K, L, 4, 44

(9) πνευματος του αγιου : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) αγιου πνευματος : 13

(11) ουκ : א¹, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), Majority
(12) ου μη : א*, B

(13) αφεθησεται (ii) : C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) αφεθησετε : א, L
(15) αφεθη : B

(16) τουτω τω αιωνι : א, B, C, D, W, Σ, 1, 33, 157, 1582
(17) τουτω τω αιωνει : N
(18) τω αιωνι τουτω : K, Δ, 12, 13, 43, 499, 892
(19) τω αιωνι τουτο : Y
(20) τω νυν αιωνι : E, G, M, S, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(21) τω νυν εωνι : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:32

(a) The majority of the manuscripts have ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, Alexandrian manuacripts read τούτῳ τῷ αἰῶνι; Peshitta seems to have had τω αιωνι τουτω, as a few MSS read, but ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ stands for , Titus 2:12; compare 2 Tim 4:10.
(G.H. Gwilliam).

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.