Matthew 12:36

Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.

But I say to you, that every idle word that men may speak, they will have to give account of it in the day of judgment.

Matt 12:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·

MSS: M, S, Y, 7 (f40v-41r), 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438 (f63v), 500 (f32v-33r), 700, 1582 (f33v-34r), 2603

Matt 12:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Λεγω δε ϋμιν οτι παν ρημα αργο- ο λαλησουσιν οι ανοι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

Matt 12:36 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο λαλησουσιν οι ανθρωποι αποδωσουσι περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

Matt 12:36 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησουσιν οι ανοι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως·

Matt 12:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
: Λεγω δε ϋμειν οτι παν ρημα αργον ο λαλουσιν οι ανθρωποι· αποδωσουσιν περι αυτου λογον· εν ημερα κρισεως

Matt 12:36 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38v
λέγω δὲ ὑμῖ-, Ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ανοι , ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον, εν ημερα κρίσεως.

MSS: E, G, K, Δ, Ω, 4

Μatt 12:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]15rc1-2
λέγω δὲ ϋμῖ-· Ὅτι πᾶν ρῆμα ἀργὸν· ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ανοι · ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον· ἐν ημέρα κρίσεως·

Matt 12:36 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Λεγω δε υμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσωσιν περι αυτου λο… εν ημερα …σεως

Matt 12:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
Λεγω δε ϋμιν οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανθρωποι αποδωσωσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως

Matt 12:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54
Λεγω δε υμιν Οτι παν ρημα αργον ο εαν λαλησωσιν οι ανοι αποδωσουσιν περι αυτου λογον εν ημερα κρισεως.

Matt 12:36 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36v
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥήμα ἀργὸν· ὃ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνοι. ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρα κρίσεως·

Matt 12:36 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݁ܳܡܳܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ܂

Matt 12:36 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ܂ ܕܟܠ ܡܠܐ ܒܛܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܢܬܠܘܢ ܥܠܝܗ ܦܬܓܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ܂

Matt 12:36 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܐܡܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܟܠ ܡܠܐ ܒܛܠܬܐ ܕܢܡܠܠܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܦܬܓܡܐ ܢܬܠܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ܂

Matt 12:36 [Vulgate]
dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum quod locuti fuerint homines reddent rationem de eo in die iudicii

Critical Apparatus :

(1) δε :

(2) OMIt δε : 1

(3) υμιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(2) υμειν : D

(3) εαν : C, E, G, N, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892c, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(4) αν : L, 892*
(5) OMIT εαν : א, B, D

(6) λαλησωσιν : E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(7) λαλησουσιν : א, B, C, 33,
(8) λαλουσιν : D

(9) αποδωσουσι : B, M, S, Y, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 1582, 2603
(10) αποδωσουσιν : א, C, D, E, G, K, L, Δ, Ω, 4, 13, 33,
(11) αποδωσωσι : ℓ339
(12) αποδωσωσιν : N, W
(13) δωσουσι : 892

(14) περι αυτου λογον : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(15) λογον περι αυτου : L

 

ΡΚϚ / Ι :

C, D (f38v), M (f46rc1), S (f40rc2), Ω (f69c1), 4 (f26v), 7 (f40v-41r), 13 (f15rc1), 22 (f22r), 44 (f36v), 157 (f52r), 438 (f63v), 500 (f32v-33r), 700 (f41v), 892 (f52v), 1582 (f33v-34r)

 

ΡΚϚ / Ε :

2603 (f21v|46)

 

A Textual Commentary On Matthew 12:36

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.