Matthew 12:37

Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned.

Matt 12:37 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

MSS: B, C, E, K, N?, S (f40rc2), W, Y, Δ, Σ, 1, 7 (f41r), 8, 9 (f35r), 11 (f61v), 12 (p94), 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438 (f63v), 892 (f52v), 901 (f25v-26r), 1582 (f34r), 1701 (f20v), 2835, ℓ1086 (ii)

Matt 12:37 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
εκ γαρ των λογων σου δικεωθηση και εκ τω- λογων καταδικασθηση·

Matt 12:37 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
εκ γαρ των λογων σου διϗωθηση και εκ των λογω- σου καταδικασθηση

Matt 12:37 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση· και εκ των λογων σου καταδικασθηση·

Matt 12:37 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
Εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση η εκ των λογων σου καταδικασθηση

Matt 12:37 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38v|ΡΚϚ
Ἐκ γὰρ των λόγων σου δικαιωθηση, και ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθηση.

Μatt 12:37 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]15rc2
ἐκ γὰρ τῶν Λόγων σου δικαιωθήση· καὶ ἐκ τῶν λόγων σου· κατακριθήση·

MSS: G, Ω, 33 (f105v), 490 (f26vc2), 500, 700, 2603

Matt 12:37 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
εκ … .ων λογων … δικαιωθηση … εκ των λο… σου καταδικασθηση·

Matt 12:37 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση·

Matt 12:37 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54
Εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση και εκ των λογων σου καταδικασθηση.

Matt 12:37 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36v
ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήση· καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήση.

Matt 12:37 [Peshitta]
ܡܶܢ ܡܶܠܰܝܟ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܝܟ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂܂

Matt 12:37 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܡܢ ܡ̈ܠܝܟ ܓܝܪ ܬܙܕܕܩ܂ ܘܡܢ ܡ̈ܠܝܟ ܬܬܚܝܒ܀

Matt 12:37 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܡܢ ܡܠܝܟ ܓܝܪ ܬܙܕܕܩ ܘܡܢ ܡ̈ܠܝܟ ܬܬܚܝܒ܀

Matt 12:37 [Vulgate]
ex verbis enim tuis iustificaberis et ex verbis tuis condemnaberis

Critical Apparatus :

(1) των λογων (i) : א, B, C, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ1086, Majority
(2) των λογον : M, 4
(3) του λογου : ℓ339 (ii)

(4) δικαιωθηση : B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, John Chrysostom
(5) δικεωθηση : א
(6) δικαιωθησει : 13
(7) δικαιοθησει : L

(8) και : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, John Chrysostom
(9) η : D

(10) των λογων (ii) : א, B, C, D, E, G, K, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(11) των λογον : M
(12) τον λογον : L

(13) σου (ii) : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) OMIT σου : 499

(15) καταδικασθηση : א, B, C, D, E, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 499, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339 (ii), ℓ1086, John Chrysostom
(16) κατακριθηση : G, Ω, 4, 10, 33, 490, 500, 556, 700, 2603
(17) κατακριθησει : L

 

 

ΡΚϚ / Ι :

E (f38v), G (f15rc2), 2835 (f10vc2)

 

 

Early Church Fathers

(1) John Chrysostom (Προς Τους Πολεμουντας Τοις ἐπὶ τὸ μονάζειν ἐνάγουσιν, edited by Bernard de Montfaucon, Vol. 1, p 65)
Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου, φησι, δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:37

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.